Quyết định 995/QĐ-UBND

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông từ Trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 995/QĐ-UBND 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TRUNG TÂM XÃ PHI LIÊNG ĐI KHU TÂY SƠN, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 79/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 28/4/2016 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông từ trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường giao thông từ trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông.

3. Địa điểm đầu tư: xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

4. Mục tiêu đầu tư: tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5. Nội dung và quy mô xây dựng:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài tuyến 7,6 km gồm 5 nhánh (nhánh 01 dài 6,46 km; nhánh 02 dài 0,46 km; nhánh 03 dài 0,17 km; nhánh 04 dài 0,46 km; nhánh 05 dài 0,05 km); được thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCVN10380-2014) với các thông số kỹ thuật:

- Nền đường rộng 06m; mặt đường rộng 3,5m; lề đất hai bên mỗi bên rng 1,25m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 dày 20cm trên lớp móng đệm cát dày 10cm.

- Hệ thống thoát nước dọc: bằng mương xây đá hộc hình thang và mương đất hình tam giác.

- Hệ thống thoát nước ngang: tận dụng lại các cống hiện hữu (còn sử dụng được), thiết kế mới các cống ngang D80 - D100 từ Km5+499,72 đến Km6+571,40 thuộc nhánh 1.

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định.

6. Tổng mức đầu tư: khoảng 25.000 triệu đồng (hai mươi lăm tỷ đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước, trong đó:

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2018: 20.000 triệu đồng;

- Ngân sách huyện Đam Rông năm 2016: 5.000 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2016-2018.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 995/QĐ-UBND 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 995/QĐ-UBND 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu995/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 995/QĐ-UBND 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 995/QĐ-UBND 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông Lâm Đồng

            • 16/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực