Quyết định 997/QĐ-UBND

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập Khe Lau, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 997/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Sửa chữa nâng cấp đập Khe Lau Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CP ĐẬP KHE LAU, XÃ CM LĨNH, HUYỆN CM XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một s nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập Khe Lau, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên;

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên tại Văn bản số 789/UBND-DA ngày 15/4/2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thm định nguồn vốn số 181/BC-SKHĐT ngày 15/4/2016 và Tờ trình số 185/TTr-SKHĐT ngày 15/4/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập Khe Lau, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh như sau:

“7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Cẩm Xuyên; trong đó: Ngân sách tỉnh 21.000 triệu đồng; ngân sách huyện Cẩm Xuyên 2.762,514 triệu đồng.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Phó VP/UB (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL1;
Gửi: + VB giấy (11b): Như Điều 2 và các TP không nhận VBĐT.
       
+ VB điện t: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 997/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Sửa chữa nâng cấp đập Khe Lau Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 997/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Sửa chữa nâng cấp đập Khe Lau Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu997/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 997/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Sửa chữa nâng cấp đập Khe Lau Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 997/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Sửa chữa nâng cấp đập Khe Lau Hà Tĩnh 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực