Thông báo 49/TB-VPCP

Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hội nghị tổng kết triển khai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo kết quả công tác năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 và ý kiến phát biu tham luận của một số đại biểu, đại diện các đơn vị liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thiên tai, bão, lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề; với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Trong thành tựu, kết quả chung của đất nước năm 2013, có sự đóng góp to lớn của ngành dầu khí. Chính phủ đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Tập đoàn đã đạt được trong năm 2013, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, năm 2013 ngành dầu khí đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên các lĩnh vực hoạt động chính như: gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu thô, khí, điện, đạm, sản xuất xăng dầu; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 763 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm; đặc biệt, đã nộp ngân sách nhà nước vượt 47 nghìn tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn về thu ngân sách trong năm 2013.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Tập đoàn cũng còn một số tồn tại nhược điểm như đã nêu trong Báo cáo tổng kết. Lãnh đạo Tập đoàn và Trưởng các cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn phải ra sức khc phục, xử lý dứt điểm, giải quyết hiệu quả làm cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển mạnh và bền vững hơn, xứng đáng là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước và có vị thế tại khu vực và trên thế giới.

II. VỀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2014 VÀ THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với các mục tiêu và các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2014 được đề ra trong Báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống, không chủ quan tự mãn với thành tích đạt được, phối hợp tốt hơn với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, phấn đấu đạt mức cao hơn năm 2013 trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.

- Đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí: Tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trong nước tại các vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vùng sâu, vùng xa. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn, nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biến. Việc đầu tư tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài tại các vùng, khu vực (đã được lựa chọn kỹ lưỡng) tiếp tục triển khai với nguyên tắc thận trọng bảo đảm hiệu quả, an toàn vốn đầu tư.

- Đối với công nghiệp khí: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển mỏ khí tại Lô 118 để đưa khí vào bờ phục vụ cho nhà máy điện khí ở khu vực Miền Trung; đối với dự án Lô B, khẩn trương đàm phán với đối tác theo hướng không gia hạn hp đồng khai thác mỏ, dành quyền ưu tiên mua lại mỏ để khai thác, đưa khí vào bờ.

- Đối với lĩnh vực điện: Tập trung xây dựng 5 dự án nhiệt điện được giao, không đầu tư thêm dự án nhiệt điện và thủy điện khác. Giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì đầu tư cụm nhà máy điện khí tại khu vực Miền Trung dùng khí từ Lô 118.

- Đối với lĩnh vực lọc hóa dầu: Đẩy nhanh việc cổ phần hóa Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo 02 phương án. Đàm phán với đối tác Nga tham gia góp vốn hoặc tự đầu tư nâng công suất lọc dầu lên 10 triệu tấn/năm để nâng cao hiệu quả dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án liên hp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn và triển khai các dự án trong lĩnh vực chế biến dầu khí khác theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ: Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, mở rộng phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài; có giải pháp khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

2. Thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 148-TB/TW ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Chính trị về kết quả 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025. Trong năm 2014, triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh; phối hp với các Bộ, ngành liên quan trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm tách bạch chức năng nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh, có năng lực cạnh tranh cao và trở thành Tập đoàn dầu khí có vị thế trong khu vực và trên thế giới.

3. Khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước xây dựng Tập đoàn hoàn chỉnh hơn, phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn, trong đó, một giải pháp trọng tâm là cổ phần hóa và giảm tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên. Triển khai cphần hóa các đơn vị: Công ty lọc dầu Bình Sơn, Công ty Dịch vụ Tàu thủy Dung quất, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, chỉ giữ lại Công ty mẹ-Tập đoàn và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Đối với đầu tư ngoài ngành cần phải tính toán kỹ đviệc thoái vốn có hiệu quả, gắn liền với tái cơ cấu.

Yêu cầu Tập đoàn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ gây khó khăn cho Tập đoàn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Báo cáo Bộ Công Thương và yêu cầu Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Tập đoàn cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức, quan tâm xây dựng đảng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân ngành dầu khí là một tập thể đoàn kết; nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để tham gia, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, NG, QP, GTVT;
- PVN, các Tổng c.ty: PVC, PVEP, PTSC, PV Oil, PV Power, BSR, và VSP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, QHQT, ĐMDNNC, KTTH, Tổng Giám đc CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu49/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hội nghị tổng kết triển khai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hội nghị tổng kết triển khai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu49/TB-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Hữu Vũ
       Ngày ban hành25/01/2014
       Ngày hiệu lực25/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hội nghị tổng kết triển khai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 49/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hội nghị tổng kết triển khai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực