Bộ Quốc phòng, Đào Đình Luyện, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.