Bộ Quốc phòng, Hoàng Thế Liên, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.