Bộ Quốc phòng, Nguyễn Đình Liêu, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.