Bộ Quốc phòng, Nguyễn Kiểm, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.