Bộ Quốc phòng, Nguyễn Văn Thạnh, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.