Bộ Quốc phòng, Trần Văn Tư, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.