Hội đồng Bộ trưởng, Lê Thanh Nghị, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.