Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT

Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Quyết định ban hành cước kết nối nội hạt cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT 2013 hợp nhất Quyết định cước kết nối nội hạt liên tỉnh


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/VBHN-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI NỘI HẠT1 ĐỐI VỚI CUỘC LIÊN LẠC ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH VÀ LIÊN LẠC DI ĐỘNG GỌI CỐ ĐỊNH

Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/ QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cước kết nối nội hạt3 đối với liên lạc đường dài liên tỉnh (PSTN hoặc VoIP):

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh (PSTN hoặc VoIP) tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội hạt4 (xuất phát và kết cuối) cước kết nối nội hạt5 270 đồng/phút.

Điều 2. Cước kết nối nội hạt6 đối với liên lạc điện thoại từ mạng di động (di động toàn quốc và di động nội hạt7) vào mạng cố định:

a) Trường hợp mạng di động kết nối trực tiếp với mạng nội hạt8, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội hạt9 cước kết nối 270 đồng/phút.

b) Trường hợp mạng di động kết nối với mạng nội hạt10 thông qua mạng điện thoại PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng nội hạt11 cước kết nối 270 đồng/phút;

- Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng nội hạt12 thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng di động kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

- Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng nội hạt13 thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thỏa thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Quyết định này áp dụng cho cả liên lạc vào giờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4.14 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.15

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 1 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/ QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

2 Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định có căn cứ ban hành như sau:

“- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông”

3 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

4 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

5 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

6 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

7 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

8 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

9 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

10 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

11 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

12 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

13 Cụm từ “nội tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “nội hạt” theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

14 Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 quy định như sau:

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.”

15 Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTT ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 quy định như sau:

“Các quy định liên quan đến vùng nội hạt và thời gian điều chỉnh tại Điểm 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt.”

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2208/VBHN-BTTTT

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu2208/VBHN-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo15/08/2013
Số công báoTừ số 481 đến số 482
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2208/VBHN-BTTTT

Lược đồ Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT 2013 hợp nhất Quyết định cước kết nối nội hạt liên tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT 2013 hợp nhất Quyết định cước kết nối nội hạt liên tỉnh
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu2208/VBHN-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành01/08/2013
        Ngày hiệu lực01/08/2013
        Ngày công báo15/08/2013
        Số công báoTừ số 481 đến số 482
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT 2013 hợp nhất Quyết định cước kết nối nội hạt liên tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT 2013 hợp nhất Quyết định cước kết nối nội hạt liên tỉnh

            • 01/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực