Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật khí thải xe


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chun kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đi, bổ sung Thông tư s30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010.

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới như sau1:

Điều 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, mã số QCVN 04 : 2009/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành2.

Riêng đối vi phép thử bay hơi nhiên liệu nêu tại Khoản 3.3.4., Điều 3.3., Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này thời điểm áp dụng như sau:

(a) Đối với xe nhập khẩu mới và kiểu loại xe SXLR mới: áp dụng sau 2 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực;

(b)3 Đối với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp (SXLR) được cấp giấy chứng nhận chất lượng trước ngày 19 tháng 5 năm 2012: áp dụng phép thử bay hơi nhiên liệu từ ngày 19 tháng 5 năm 2013.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng1 Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009, như sau:"

2 Điều 2 Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010 quy định như sau:

"Điều 2: Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành".

3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 33/2010/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2010.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/VBHN-BGTVT

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu23/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2013
Ngày hiệu lực09/12/2013
Ngày công báo25/12/2013
Số công báoTừ số 939 đến số 940
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/VBHN-BGTVT

Lược đồ Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật khí thải xe


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật khí thải xe
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu23/VBHN-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành09/12/2013
        Ngày hiệu lực09/12/2013
        Ngày công báo25/12/2013
        Số công báoTừ số 939 đến số 940
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật khí thải xe

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật khí thải xe

            • 09/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực