Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước, Hồ Tế

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.