Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, Nguyễn Xuân Phúc

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.