Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Phăn-khăm Vị-pha-văn

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.