Trần Đức Lượng, Không còn phù hợp

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Người ký