Thông báo 235/TB-UBND

Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 235/TB-UBND  

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA Đ/C NGÔ THỊ THANH HẰNG - THÀNH ỦY VIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HUYỆN ỨNG HÒA

Ngày 10/6/2010, đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì buổi làm việc của UBND Thành phố với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, các hoạt động Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Huyện.

Dự buổi làm việc có các đ/c Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, đ/c Phó Văn phòng UBND Thành phố.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa có đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Văn phòng UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của Huyện.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Ứng Hòa, ý kiến các đại biểu dự buổi làm việc, đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Huyện Ứng Hòa là huyện giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng. Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận và đánh giá cao UBND Huyện dưới sự lãnh đạo của việc Huyện ủy, HĐND Huyện đã chỉ đạo cán bộ, nhân dân, các cấp, các ngành trong Huyện vượt qua khó khăn, tạo sự đồng thuận, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Huyện đã có cố gắng và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông. Hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Về nhiệm vụ công tác thời gian tới: Đề nghị UBND huyện Ứng Hòa khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch giao thông, Quy hoạch phát triển và Quy hoạch mạng lưới ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch của Huyện, làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch phát triển, đầu tư xây dựng cơ bản. Tranh thủ mọi nguồn lực (nguồn thu ngân sách của Huyện, nguồn ngân sách Thành phố, nguồn xã hội hóa) để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Sáu tháng cuối năm 2010, sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Yêu cầu UBND Huyện rà soát tình hình, tiến độ thực hiện thực hiện tất cả các nội dung, nhiệm vụ được giao, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

3. Về những nội dung nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực văn hóa - xã hội:

3.1. Về Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Vận dụng nhiều biện pháp, hình thức hiệu quả để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, thực sự có chất lượng, có tác dụng thiết thực trong mỗi gia đình, cộng đồng làng xã; gắn kết với thực hiện các cuộc vận động khác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi…).

- Tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước theo chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và hưởng thụ, thực sự là ngày hội của quần chúng; gắn liền tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 với chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong toàn Huyện.

- Rà soát các di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng - kháng chiến, lập danh mục ưu tiên đầu tư, tu bổ, tôn tạo, trước mắt là các di tích đã được chấp thuận về chủ trương (Khu di tích ATK Xứ ủy Bắc Kỳ tại xã Trầm Lộng; Di tích lịch sử xã Viên Nội) để ưu tiên sử dụng ngân sách và huy động xã hội hóa. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, nếp sống văn hóa, phát huy giá trị di tích.

- Quan tâm huy động mọi nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa (Nhà văn hóa, Sân vận động, Thư viện, Trung tâm thể dục thể thao…) của Huyện và các xã tới các thôn làng; Chăm lo phát triển phong trào thể thao, nhất là những môn thể thao có ưu thế của Huyện; chỉ đạo các làng xã dành quỹ đất trống để làm sân vận động, điểm vui chơi, luyện tập thể thao cho thanh thiếu nhi.

3.2. Về công tác Giáo dục và Đào tạo:

- Song song với việc chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới trường học, Huyện tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường học các cấp học, ngành học, thực hiện chương trình Kiên cố hóa - hiện đại hóa trường, lớp của Thành phố và Kế hoạch 86/KH-UBND của UBND Thành phố. Với mỗi dự án xây dựng trường học, lập quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia; hoặc phân kỳ đầu tư đến khi hoàn thành toàn bộ. Ngay từ bây giờ, lập kế hoạch đầu tư xây dựng trường học cho năm 2011 báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

- Tiếp tục triển khai cụ thể thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015, Đề án Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội (2009 - 2015) đã được HĐND Thành phố thông qua.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 79/KH-UBND về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học của Huyện đủ theo yêu cầu, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- UBND Huyện tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện để các trường học đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 12/5/2010 của UBND Thành phố về Tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức và nếp sống cho học sinh.

3.3. Về Công nghệ thông tin

- Đồng ý bổ sung huyện Ứng Hòa vào danh sách ưu tiên thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch 80/KH-UBND của UBND Thành phố. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

- Giao UBND huyện Ứng Hòa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đồng bộ: đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng phần mềm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể, phối hợp chặt chẽ để thực hiện.

4. Về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Yêu cầu UBND huyện Ứng Hòa rà soát các văn bản triển khai của Huyện, phân công rõ người, rõ việc để triển khai cụ thể:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động trong Đảng, trong cán bộ công chức, thành viên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và toàn thể nhân dân, để nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; trước hết là giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp ứng xử văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp; Tổ chức tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/4/2010 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của địa phương, tập trung vào những công trình thiết thực đối với đời sống nhân dân ở làng xã (đường giao thông, cấp thoát nước, thủy lợi, trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa v.v..). Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại Huyện và các xã, thị trấn; chú trọng khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân tổ chức lễ hội tại các làng, xã, đình chùa, đền thờ các anh hùng, các thành hoàng làng có công giữ nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ mỗi nhà, mỗi làng xã trong toàn Huyện.

- Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người hưu trí mất sức; phấn đấu giảm hộ nghèo, hỗ trợ xóa nhà dột nát hư hỏng cho hộ nghèo; xây dựng mới để thay thế phòng học cấp 4 xuống cấp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Kế hoạch 86/KH-UBND của UBND Thành phố.

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.

5. Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Ứng Hòa:

UBND Thành phố đồng ý về chủ trương những kiến nghị thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công nghệ thông tin của UBND huyện Ứng Hòa; UBND Huyện lập danh mục các kiến nghị theo thứ tự ưu tiên, lập dự án, phê duyệt và triển khai theo quy định; giao trách nhiệm các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tham mưu, đề xuất giải quyết cụ thể, báo cáo UBND Thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, đề xuất việc giải quyết vốn để thực hiện các nội dung kiến nghị của huyện Ứng Hòa:

- Đầu tư xây mới Nhà văn hóa trung tâm và trung tâm TDTT của Huyện; Hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa đã xuống cấp; nhà văn hóa các thôn; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng trang thiết bị truyền thanh từ huyện tới xã để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

- Đầu tư kinh phí xây dựng trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Đầu tư kinh phí xây dựng mới, thay thế các phòng học cấp 4 xuống cấp, các phòng chức năng, nhà hiệu bộ trong các nhà trường và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, đào tạo bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ để sớm đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin của Huyện.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Ban VHXH HĐND TP;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, TT&TT, QHKT, XD;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ứng Hòa;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP;
- P.VHKG, KT, TH;
- Lưu: VT, VHKGv.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG  
Đỗ Đình Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu235/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực07/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu235/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Đình Hồng
        Ngày ban hành07/07/2010
        Ngày hiệu lực07/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 235/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

             • 07/07/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/07/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực