Quyết định 4334/2004/QĐ-UB

Quyết định 4334/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà đã được thay thế bởi Quyết định 2275/QĐ-UBND chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4334/2004/QĐ-UB

Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV, ngày 23/7/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Vị trí và chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề), các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Trình UBND tỉnh quyết định phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho UBND các huyện, thành phố Huế và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

5. Về quản lý trường học:

5.1. Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, bổ túc văn hoá; trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường thực hành sư phạm các cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục đặc thù và các loại hình trường, lớp chuyên biệt khác của tỉnh.

5.2. Trình UBND tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình Hội Đồng Nhân Dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn tỉnh.

5.3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường: Cao đẳng sư phạm, trung học chuyên nghiệp khối sư phạm, trung học phổ thông, bổ túc văn hoá, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, trường cán bộ quản lý giáo dục (nếu có), trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trường, lớp, cơ sở bồi dưỡng, đào tạo tại chức; trường, lớp dành cho người tàn tật; trường, cơ sở thực hành sư phạm và các trường học khác theo quy định của pháp luật và theo uỷ quyền của UBND tỉnh.

5.4. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện và thành phố Huế; UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện sau khi quy định được ban hành.

5.5. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở, trình UBND tỉnh quyết định.

5.6. Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh; cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

5.7. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo được UBND tỉnh phân cấp, uỷ quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Nội vụ.

8. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

9. Trình UBND tỉnh về chương trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy đinh của pháp luật.

10. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các Sở, Ban, ngành khác.

11. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Huế và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh.

12. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

13. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

14. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

16. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

17. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các hoạt động của Hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc tỉnh.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3: Tổ chức và biên chế :

I. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ.

Việc khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Tổ chức Cán bộ.

4. Phòng Kế hoạch-Tài chính.

5. Phòng Giáo dục Trung học.

6. Phòng Giáo dục Tiểu học.

7. Phòng Giáo dục Mầm non

8. Phòng Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Chuyên nghiệp.

9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thực hiện theo quyết định phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định của UBND tỉnh.

Biên chế:

Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm của ngành giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biên chế của Sở theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Nội vụ;
- TV Tỉnh uỷ; (B/C)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Ban tổ chức Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VP, CV: NC, TH, VX;
- Lưu VT.

TM/ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4334/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4334/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2004
Ngày hiệu lực07/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4334/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4334/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành23/12/2004
        Ngày hiệu lực07/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4334/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thiên Huế 4334/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đà