Văn bản khác Khongso

Bản ghi nhớ Hiệp định về hợp tác đào tạo giữa Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Nội dung toàn văn Bản ghi nhớ Hiệp định hợp tác đào tạo Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam


BẢN GHI NHỚ HIỆP ĐỊNH

VỀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ỦY BAN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LIP-PIN VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (sau đây gọi tắt là các Bên)

Mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục sau phổ thông;

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục sau phổ thông và đào tạo chuyên nghiệp trong phát triển đất nước;

Nhận thức về sự cần thiết trong việc tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp giáo dục đại học và đào tạo chuyên nghiệp;

Theo pháp luật và các quy định có liên quan của mỗi nước;

Hai Bên đã thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

Các bên sẽ cố gắng thúc đẩy hợp tác trong giáo dục đại học và đào tạo chuyên nghiệp, bao gồm cả sự phát triển của mối quan hệ hợp tác ở cấp độ đại học và sau đại học.

Bản ghi nhớ của Hiệp định này (MOA) đưa ra khuôn khổ trong đó đề xuất chi tiết cho các chương trình hợp tác giáo dục đối với các hoạt động chung sẽ được cùng nhau xem xét của các Bên.

CHƯƠNG 2: LĨNH VỰC HỢP TÁC

Các bên sẽ thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của bản ghi nhớ này theo các hình thức sau:

Thúc đẩy mạng lưới học tập và trao đổi cũng như sự tiếp cận qua lại với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu và phát triển, giảng dạy và đào tạo và giữa các thư viện với các cơ sở tương tự khác.

Trao đổi đội ngũ giáo viên, giảng viên, chuyên gia, thẩm định viên bảo đảm chất lượng giáo dục và sinh viên trong những chương trình mà hai bên cùng có lợi

Trao đổi thông tin và hợp tác về việc công nhận và bảo đảm chất lượng giữa các bên và các cơ sở đào tạo đại học.

Xây dựng hình thức chuyển đổi tín chỉ và các chương trình tương tự giữa các cơ sở đào tạo đại học và công nhận bằng cấp đào tạo của nhau.

Tổ chức các chuyến tham quan học tập, tài trợ cho các nghiên cứu và cấp học bổng cho giáo dục sau phổ thông ở các cơ sở đào tạo đại học được công nhận tùy thuộc vào nguồn tài chính.

Tạo thuận lợi cho việc đào tạo cán bộ quản lý giáo dục, các chuyên gia đảm bảo chất lượng và đội ngũ cán bộ giảng dạy;

Hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm giáo dục đại học tại Việt Nam;

Hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn của giáo dục đại học;

Hợp tác trong đào tạo y tá Việt Nam;

Trao đổi học liệu, tài liệu, thiết bị giảng dạy và các tư liệu khác, nếu khả thi.

Tổ chức và khuyến khích hai bên cùng tham gia vào các hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các khóa đào tạo và triển lãm về giáo dục

Khuyến khích thành lập các chức vị chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu và trong các cơ sở đào tạo bằng cách thông qua các đối tác thích hợp

Trao đổi các Hệ thống thông tin giáo dục và đào tạo, phát triển chương trình học và phát triển nghiên cứu ở bậc giáo dục đại học.

Thúc đẩy liên kết các chương trình khoa học và công nghệ giữa các cơ sở giáo dục đại học được công nhận và triển khai các hình thức hợp tác theo thỏa thuận giữa hai bên

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban Giáo dục đại học Phi-lip-pin và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Bản ghi nhớ này.

Để thực hiện Bản Ghi nhớ này, các Bên sẽ cụ thể hóa nội dung các hoạt động được thực hiện thông qua các cơ quan chuyên trách, đồng thời ghi nhận rằng việc trao đổi giáo viên, sinh viên hoặc các tài liệu sẽ không nhất thiết phải thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại.

CHƯƠNG 4: THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHUNG

Các bên sẽ thành lập Tổ công tác chung với mục đích giám sát công việc, việc thực hiện Bản ghi nhớ Hiệp định này. Thông qua Tổ công tác chung, các bên sẽ phát triển và đi đến cam kết xác định cụ thể các hoạt động và việc trao đổi, cũng như các điều khoản về tài chính và các vấn đề khác trong quá trình thực hiện. Các bên có trách nhiệm tổ chức các hội nghị để làm việc theo thỏa thuận chung, luân phiên tại Phi-lip-pin và Việt Nam.

CHƯƠNG 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải tuân thủ theo luật pháp, các quy tắc và quy định của nhà nước của các Bên và theo các điều ước quốc tế mà hai Bên là thành viên.

CHƯƠNG 6: THỎA THUẬN TÀI CHÍNH VÀ CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ

Tài chính dùng để chi cho các hoạt động hợp tác diễn ra trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này sẽ được hai Bên cùng thỏa thuận trên cơ sở của từng trường hợp cụ thể.

Bên yêu cầu bản sao của các văn bản và tài liệu từ Bên còn lại sẽ phải chịu phí bưu chính và vận chuyển.

Mỗi bên có trách nhiệm nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các cán bộ nói chung, sinh viên, học viên, v.v của bên kia. Các cá nhân nói trên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của nước sở tại.

CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ sự khác biệt hay tranh chấp nào giữa các Bên liên quan đến việc diễn giải, triển khai thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ điều khoản nào trong Bản Ghi nhớ này sẽ được giải quyết hữu nghị thông qua tham vấn giữa các Bên qua các kênh ngoại giao.

CHƯƠNG 8: SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Mỗi Bên có thể yêu cầu sửa đổi và bổ sung tất cả hoặc bất kỳ một phần của Bản Ghi nhớ này bằng văn bản. Mọi sửa đổi và bổ sung được các Bên đồng ý sẽ được lập thành văn bản. Hai Bên sẽ quyết định thời gian hiệu lực của những sửa đổi và bổ sung này.

CHƯƠNG 9” HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN

Bản Ghi nhớ Hiệp định này có hiệu lực khi các bên có văn bản thông báo về việc có hiệu lực thông qua các kênh ngoại giao cho thấy các yêu cầu về việc Hiệp định này có hiệu lực đã được thỏa mãn.

Bản Ghi nhớ Hiệp định này có hiệu lực trong vòng năm (5) năm và sẽ tự động gia hạn thêm năm (5) năm. Mỗi Bên đều có thể chấm dứt Bản Ghi nhớ này bằng việc thông báo cho bên kia bằng văn bản qua các kênh ngoại giao ít nhất là sáu (6) tháng trước thời điểm có ý định chấm dứt.

Bản Ghi nhớ hiệp định được lập tại Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 2010, làm thành hai bản, một bản bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

 

ỦY BAN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHI-LIP-PIN VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

Patricia B. Licuanan

CHỦ TỊCH

 

Pham Vu Luan

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

PHÒNG LƯU TRỮ BỘ NGOẠI GIAO

NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2010
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Bản ghi nhớ Hiệp định hợp tác đào tạo Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Bản ghi nhớ Hiệp định hợp tác đào tạo Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin
        Người kýPhạm Vũ Luận, Patricia B. Licuanan
        Ngày ban hành26/10/2010
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Bản ghi nhớ Hiệp định hợp tác đào tạo Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Bản ghi nhớ Hiệp định hợp tác đào tạo Ủy ban giáo dục Đại học Phi-lip-pin Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam

              • 26/10/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực