Văn bản khác 03/BC-LĐTBXH

Báo cáo 03/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 03/BC-LĐTBXH công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2010

Thực hiện việc báo cáo cải cách hành chính hàng tháng và hàng quý của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

1. Tình hình rà soát văn bản pháp luật

Bộ đã tiến hành rà soát văn bản của 04 lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước, Dạy nghề, Lao động tiền lương và Việc làm, kết quả rà soát như sau:

- Lĩnh vực Dạy nghề đề nghị công bố 10 văn bản hết hiệu lực;

- Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước đề nghị công bố 02 văn bản hết hiệu lực;

- Lĩnh vực Lao động tiền lương đề nghị công bố 05 văn bản hết hiệu lực;

- Lĩnh vực Việc làm đề nghị công bố 01 văn bản hết hiệu lực.

2. Xây dựng và ban hành mới văn bản pháp luật

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định; 02 Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Nghị định số 116/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Thông tư số 42/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bàn giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa:

- Bộ đã triển khai đánh giá kết quả thực hiện cơ chế một cửa và đã đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận và xử lý thư, đơn khiếu nại, tố cáo tại Bộ.

- Kết quả xử lý đơn, thư theo cơ ché một cửa như sau:

+ Tổng số đơn, thư tiếp nhận tại bộ phận một cửa: 462 đơn, thư (Tính từ ngày 15/12/2009 đến ngày 15/01/2010).

+ Tổng số đơn, thư đã xử lý đến ngày báo cáo: 303 đơn, thư.

II. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá về xác định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tiến hành rà soát kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn chức danh viên chức thuộc ngành quản lý, qua đó có những điều chỉnh và kiến nghị Lãnh đạo Bộ điều chỉnh.

2. Về thực hiện phân cấp

- Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới được giao.

- Tiếp tục triển khai việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành Bệnh viện.

Tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

- Tiến hành kiểm tra và thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ (ước khoảng 10 người).

- Tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010.

III. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2010.

2. Tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 05 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động; Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; Trường Cao đẳng nghề Dung Quất; Bệnh viện Chỉnh hình- Phục hồi chức năng Đà Nẵng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác lập dự toán, phân bổ và giao dự toán gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả đầu ra.

IV. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

- Hiện nay Bộ đang chuẩn bị thực hiện chương trình thí điểm TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của Văn phòng Bộ, cuối năm nay mới đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đấu thầu triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp trang Website mới của Bộ; triển khai hộp thư điện tử cho cán bộ công chức của Bộ để phục vụ công tác điều hành, của lãnh đạo Bộ và tác nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ.

V. THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (ĐỀ ÁN 30)

- Làm việc với Tổ Công tác chuyên trách CCTTHC của Chính phủ để thống nhất phương án đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính ưu tiên để báo cáo Chính phủ.

- Các đơn vị trong Bộ đã hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ Công tác chuyên trách Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Tổ Công tác Đề án 30 của Bộ đang kiểm tra lại kết quả rà soát của các đơn vị để trình Bộ phê duyệt vào cuối tháng 01/2010.

Trên đây là nội dung về cải cách hành chính của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong tháng 01 năm 2010 để Quý Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CCHC Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo)
- Vụ TCCB, Văn phòng, KHTC;
- Lưu: VT, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/BC-LĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/BC-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2010
Ngày hiệu lực13/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/BC-LĐTBXH

Lược đồ Báo cáo 03/BC-LĐTBXH công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 03/BC-LĐTBXH công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/BC-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Kim Phương
        Ngày ban hành13/01/2010
        Ngày hiệu lực13/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 03/BC-LĐTBXH công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 03/BC-LĐTBXH công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2010

           • 13/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực