Văn bản khác 1009/BC-TTKĐIII

Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2013 do Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII năm 2013 hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2013


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH
KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC III
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/BC-TTKĐIII

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2013

I. Sơ lược đặc điểm tình hình của Trung tâm

1. Thuận lợi

- Cấp ủy và Chính quyền rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chị em trong đơn vị, chú trọng phát huy năng lực chuyên môn, sở trường của mỗi người để cơ cấu vào các vị trí phù hợp công việc chuyên môn, đoàn thể…

2. Khó khăn:

- Do nhiệm vụ chính trị của đơn vị là kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động trên địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên, nên Trung tâm chỉ tuyển chọn vào một số vị trí thích hợp do đó số lượng lao động nữ ít.

Số lượng: 05 người, trong đó có 03 viên chức

Phân bổ công việc như sau: 01 lưu trữ hồ sơ kỹ thuật; 02 kế toán; 01 văn thư, 01 kế toán + văn thư Trạm kiểm định Nam Trung Bộ tại Nha Trang.

Tham gia đoàn thể: 01 ủy viên BCH Công đoàn cơ sở; 03 tổ trưởng Tổ công đoàn các phòng.

II. Kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

1. Việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả công tác cán bộ nữ

- Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: 02 / 05 đạt 40%

Ưu tiên phụ nữ vào các ngày 8/3; 20/10 được tặng một suất quà theo quy chế chi tiêu nội bộ; được chi kinh phí đi tham quan du lịch trong nước theo đề nghị của chị em

2. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

- Mặc dù số lượng phụ nữ tại Trung tâm ít nhưng lãnh đạo rất quan tâm về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Công tác tham mưu cho lãnh đạo là ưu tiên tuyển chọn nữ vào các vị trí văn phòng tại các phòng ban chuyên môn kỹ thuật; tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuẩn bị kết nạp 01 nữ vào Đảng; quy hoạch phó phòng kế toán; ưu tiên xét tuyển viên chức; quan tâm về đời sống gia đình học hành của con cái… và hạnh phúc gia đình của CBVC-LĐ ở Trung tâm.

- Tạo điều kiện cho chị em giao lưu với các hoạt động xã hội hay công đoàn cấp trên phát động như nữ viên chức thanh lịch, thời trang, văn nghệ… trong đó đã đạt được nhiều giải của Công đoàn Viên chức Tp Đà Nẵng.

3. Kết quả triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Ban

a. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ

Thông qua các cuộc họp cấp ủy, chi bộ và hội nghị CBVC-LĐ đưa nội dung vào để mọi người ý thức được việc thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 01/02/2009 của Chính phủ và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

b. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Vào dịp cuối năm tổng kết hoạt động của Trung tâm, lồng ghép các tiêu chí đánh giá vào nội dung kiểm điểm bình bầu thi đua khen thưởng.

c. Công tác củng cố, kiện toàn Ban VSTBPN sẽ được thực hiện theo kế hoạch tháng 1/2014; phòng tài vụ - kế toán đang lập dự toán cho hoạt động năm 2014 và những năm tiếp theo.

III. Đánh giá chung

1. Mặt được

- Ý thức của mọi người không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của đơn vị mà còn nhận thức sâu sắc với xã hội và gia đình.

- Tạo cho chị em phấn khởi, hăng say làm việc phát huy năng lực của bản thân về chuyên môn về sở trường góp phần vào sự ổn định và phát triển của Trung tâm.

- Yên tâm làm việc, dân chủ được phát huy, chị em cũng thẳng thắn đề đạt với lãnh đạo những nguyện vọng của chị em.

2. Hạn chế

Do số lượng nữ ít nên các hoạt động phong trào còn hạn chế; công tác đề bạt bổ nhiệm khó khăn.

Thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới rất khó thực hiện.

3. Khó khăn thách thức và nguyên nhân

Do điều kiện hoạt động của Trung tâm, lại trong môi trường cạnh tranh, tự chủ tài chính, về khách quan không thể tăng số lượng nữ vào các phòng chuyên môn, do đó công tác vì sự tiến bộ phụ nữ sẽ có phần hạn chế.

Đề nghị Bộ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phụ nữ có các thành tích xuất sắc trong các đơn vị.

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, xây dựng quy chế hoạt động.

2. Xây dựng các vị trí việc làm ưu tiên tuyển chọn nữ.

3. Bồi dưỡng và chuẩn bị bổ nhiệm theo quy hoạch 01 phó phòng

4. Kết nạp vào Đảng 01 người và cho đi dự lớp tìm hiểu Đảng 01 người

5. Giảm một số tiêu chuẩn so với nam giới để chị em được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
Ρ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
TRUNG TÂM KĐKTAT-KV III
Nguyễn Đình Luận

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

TT

Chỉ tiêu (thống kê chỉ tiêu nữ trên tổng số nam và nữ)

Nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ hiện tại

So với Chiến lược quốc gia về BĐG

Quy hoạch

Số Nữ (người)

Tổng số - (nam - nữ)

Tỷ lệ (%)

Số Nữ (người)

Tổng số (nam - nữ)

Tỷ lệ (%)

Tăng (%)

Giảm (%)

Nhiệm kỳ hiện tại

 

Số Nữ (người)

Tổng số (nam - nữ)

Tỷ lệ (%)

Số Nữ (người)

Tổng số (nam - nữ)

Tỷ lệ (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

1

Số lượng nữ tham gia cấp ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí thư

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó bí thư

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thường vụ đảng bộ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chấp hành đảng bộ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số lượng nữ tham gia lãnh đạo quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bộ trưởng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thứ trưởng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Vụ trưởng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phó Vụ trưởng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trưởng phòng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phó trưởng phòng và tương đương

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Số lượng đảng viên nữ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số lượng cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

01

39

2.56

01

39

2.56

 

 

02

39

5.12

02

39

5.12

5

Số lượng cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ*

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Số lượng cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ **

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Số lượng cán bộ nữ có trình độ đại học *** / Nam ĐH

05/30

39

12.8

05

39

12.8

 

 

05

39

12.8

06

39

15.38

8

Số lượng cán bộ nữ có trình độ cao đẳng ***

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1009/BC-TTKĐIII

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1009/BC-TTKĐIII
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1009/BC-TTKĐIII

Lược đồ Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII năm 2013 hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII năm 2013 hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1009/BC-TTKĐIII
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III
        Người kýNguyễn Đình Luận
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực12/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII năm 2013 hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2013

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 1009/BC-TTKĐIII năm 2013 hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 2013

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực