Văn bản khác 1204TM/TTr

Báo cáo số 1204 TM/TTr ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2002

Nội dung toàn văn Báo cáo 1204 TM/TTr công tác thanh tra Quý I 2002


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1204 TM/TTr

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA QUÝ I NĂM 2002

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2002 của Bộ Thương mại, Thanh tra Bộ xin báo cáo việc thực hiện công tác quý I năm 2002 như sau:

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2002

A. Công tác thanh tra, kiểm tra

Việc xây dựng chương trình công tác thanh tra năm 2002 được chuẩn bị từ cuối năm 2001. Bộ đã có văn bản chỉ đạo các Cục, Vụ, chức năng lập chương trình công tác thanh tra, kiểm tra và tập trung đầu mối là Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo. Chương trình công tác thanh tra năm 2002 của Bộ được gửi cho các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Thương mại các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

Trong Quý I năm 2002, Bộ Thương mại đã tiến hành một số cuộc thanh kiểm tra sau đây:

1- Tháng 1/2002, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Vụ chính sách miền núi kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về chính sách đối  với thương mại miền núi tại 02 tỉnh Sơn La và Lai Châu.

2- Bộ quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe gắn  máy 2 bánh dạng IKD tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ Thương mại. Hiện nay đoàn kiểm tra đang tiến hành tại các đơn vị.

3- Đã làm việc với Chi nhánh của Công ty Tổng hợp I Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết khiếu nại của Anh Bình, cán bộ Chi nhánh. Thanh tra Bộ đã kiến nghị Bộ và Bộ đã có Quyết định giải quyết dứt điểm vụ việc này.

4- Đã làm việc với Công ty Hoá chất Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề công nợ tiền bán hàng của tư nhân với Công ty Hoá chất Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh từ năm 1976, đã kiến nghị Bộ giải quyết và đã có văn bản trả lời cho người được uỷ quyền đòi nợ.

5- Thanh tra Bộ đã xem xét lại đơn của Bà Mai, báo cáo đồng chí Bộ trưởng về việc Trường Cán bộ Thương mại Trung ương và Bộ Thương mại đã có văn bản chỉ đạo giải quyết quyền lợi cho bà Mai, bà Mai không nhất trí, không xuống Trường giải quyết chế độ thì khởi kiện ra Toà án Lao động.

6- Thanh tra Bộ đã xem xét đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, cán bộ Tổng công ty Máy và phụ tùng về sự nhầm lẫn trong quyết định nhà ở của Tổng công ty. Thanh tra Bộ đã chỉ đạo đơn vị xử lý và có văn bản trả lời co bà Sâm để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

7- Thanh tra Bộ đã xem xét đơn của ông Cao Thái khiếu nại Công ty Mỹ nghệ Thăng Long xây dựng nhà có ảnh hưởng đến nhà của gia đình ông. Thanh tra Bộ cũng có công văn trả lời ông Thái và đơn vị đã giải quyết dứt điểm.

8- Đôn đốc một số Tổng công ty, Công ty giải quyết đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị.

9- Tại Công ty XNK với Cămpuchia (Vikamex): Theo dõi và nắm sát tình hình cơ quan pháp luật đang điều tra để xử lý vụ án hình sự.

10- Thanh tra Bộ đã tiến hành nắm tình hình tại một số doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Máy và Phụ tùng, trên cơ sở đó đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty để giải quyết những vấn đề trong nội bộ TCty.

B. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

1- Công tác tiếp công dân: Thường xuyên duy trì lịch tiếp công dân hàng tuần.

2- Giải quyết đơn thư khiếu tố:

Trong quý I/2002 đã nhận được 10 đơn thư, trong đó có 07 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo.

a/ Đơn khiếu nại: có 07 đơn khiếu nại, trong đó có 04 đơn liên quan đến sử dụng đất như: xây dựng nhà, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, đền bù đất làm đường, quyết định phân đất... thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở và địa phương, có 3 đơn liên quan đến quyết định quyền lợi CBCNV, xử lý đối  với cán bộ... thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở và địa phương. Thanh tra Bộ đã hướng dẫn đương sự đến các đơn vị cơ sở và địa phương giải quyết. Những vấn đề khiếu nại này cơ bản đã giải quyết  xong.

b/Đơn tố cáo: Có 3 đơn, cả 3 đơn đều nặc danh.

Trong số 3 đơn tố cáo, số đơn thuộc Bộ giải quyết là 2 đơn, chuyển các cơ sở giải quyết 1 đơn. Thanh tra Bộ đang xem xét 02 đơn thuộc thẩm quyền của Bộ để trình Bộ phương án xử lý.

Thanh tra Bộ đã chuyển 1 đơn tố cáo đến các đơn vị thuộc Bộ xem xét xử lý. Nội dung các đơn tố cáo đều phản ảnh các mặt liên quan đến vi phạm về phẩm chất cán bộ, mắc khuyết điểm...

Cơ bản các đơn thư trong quý I năm 2002 đã được giải quyết kịp thời theo quy định của  pháp luật.

C. Công tác đấu tranh chống tham nhũng

1- Công tác đấu tranh chống tham nhũng đã được Bộ quan tâm đề ra trong chương trình công tác thanh tra năm 2002 nhằm đôn đốc nhắc nhở các đơn vị  trực thuộc tiếp tục chỉ đạo tiến hành công tác này tại các đơn vị cơ sở. Tại một số đơn vị thời gian qua để xẩy ra các sự cố kinh doanh bị lừa đảo hoặc thua lỗ kéo dài, sau khi các đoàn thanh tra kiểm tra đã xác minh thực trạng tình hình tài chính, đã kiến nghị với lãnh đạo Bộ thay thế Giám đốc để xử lý giúp đơn vị khắc phục tình trạng khó khăn.

2-Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tại văn bản 0750 TM/TTr ngày 6/3/2002 v/v thực hiện nghiêm túc Nghị định số 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998, của Thủ tướng Chính phủ về Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng, rà soát các đối tượng kê khai tài sản, kê khai tài sản bổ sung hàng năm, các trường hợp Pháp lệnh quy định không được làm một số việc v.v... thường xuyên tổ chức việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh và Nghị định hướng dẫn về chống tham nhũng.

- Một số vụ việc báo nêu tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Thương mại, Thanh tra bộ đã kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để báo cáo Bộ trưởng.

D. Những mặt công tác khác.

- Tổng kết chương trình công tác năm 2001, bình bầu thi đua của Thanh tra Bộ. Đã làm hồ sơ trình gửi Thường trực Hội đồng Thi đua của Bộ Thương mại đề nghị xét khen thưởng cho Thanh tra Bộ Thương mại.

- Phối hợp với Chi bộ Thanh tra Bộ tổng kết công tác đảng, phân loại đảng viên 2001.

- Đã làm hồ sơ trình gửi Thanh tra Nhà nước đề nghị xét khen thưởng cho Thanh tra Bộ Thương mại, đã được Tổng Thanh tra Nhà nước tặng Cờ thi đua 2001.

- Góp ý với Thanh tra Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Nghị định 64/CP của Chính phủ.

- Công văn đề nghị Thanh tra Nhà nước hướng dẫn đối tượng kê khai tài sản quy định tại Nghị định số 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại.

- Dự Hội nghị Tổng kết năm 2001 ngành thanh tra, ngành Du lịch, hội nghị tổng kết 2001 của Cục quản lý thị trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại.

- Đã tổ chức Đại hội công đoàn đơn vị theo chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

E. Công tác xây dựng lực lượng

- Biên chế của Thanh tra Bộ được Bộ duyệt năm 2002 là 16 đồng chí. Hiện nay đơn vị có 15  đồng chí, trong  đó có 4 lãnh đạo (một Chánh thanh tra và 3 Phó chánh thanh tra). Một đồng chí thanh tra viên cấp 3, 9 thanh tra viên cấp 2, 4 thanh tra viên cấp 1 và 1 cán bộ thanh tra. Trong năm 2002 sẽ đề nghị bổ sung 1 - 2 đồng chí.

- Hiện nay đang cử hai đồng chí thanh tra viên tham dự học lớp tại chức chính trị cao cấp.

- Làm thủ tục đề nghị,  đã được nâng lương cho 3 đồng chí, trong đó 1 đồng chí thanh tra viên cấp 3, 1 đồng chí thanh tra viên cấp 1 và 1  đồng chí cán bộ thanh tra.

- Cử 6 đồng chí đi học lớp thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Trường Cán bộ Thương mại Trung ương.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2002

1- Hoàn chỉnh đợt kiểm tra thực hiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe  gắn máy  hai bánh tại một số doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

2- Triển khai một số đoàn thanh tra, kiểm tra theo chương trình công tác thanh tra năm 2002. Triển khai chương trình thanh tra diện rộng theo 02 chuyên đề về đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng thanh tra Nhà nước.

3- Triển khai thực hiện chương trình công tác thanh tra kiểm tra tình hình tài chính tại một số đơn vị cơ sở.

4- Tập trung tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 09CT/TW ngày 6/3/2002 về một số vấn đề cấp bách cần  thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo hiện nay; Việc thực hiện Luật khiếu nại tố cáo, Nghị định 13/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 64/1998/NĐ-CP

5. Tổ chức họp với các Vụ, Cục... thuộc Bộ về kiểm tra điểm tình hình thực hiện công tác thanh kiểm tra quý I/2002 và triển khai công  tác thanh tra đến cuối năm 2002.

6- Làm việc với một số đơn vị xử lý sau thanh tra.

7- Xử lý dứt điểm đơn còn tồn đọng và phát sinh trong quý 2/2002.

8- Triển khai lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thanh tra của các đơn vị thuộc  Bộ Thương mại và các Sở Thương mại - Du lịch.

9- Tiếp tục kiệm toàn sắp xếp bố trí, bổ sung lực lượng cán bộ thanh tra.

10- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên và công việc đột xuất của Bộ Thương mại./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
CHÁNH THANH TRA
Đính Ngọc Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1204TM/TTr

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1204TM/TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2002
Ngày hiệu lực02/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1204TM/TTr

Lược đồ Báo cáo 1204 TM/TTr công tác thanh tra Quý I 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 1204 TM/TTr công tác thanh tra Quý I 2002
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1204TM/TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýĐinh Ngọc Cơ
        Ngày ban hành02/04/2002
        Ngày hiệu lực02/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Báo cáo 1204 TM/TTr công tác thanh tra Quý I 2002

              Lịch sử hiệu lực Báo cáo 1204 TM/TTr công tác thanh tra Quý I 2002

              • 02/04/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/04/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực