Văn bản khác 126/BC-UBND

Báo cáo 126/BC-UBND năm 2016 về kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, do WB tài trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Báo cáo 126/BC-UBND kết quả thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn Thanh Hóa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/BC-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI 8 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, DO WB TÀI TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Công văn số 9378/BNN-TCTL ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ số giải ngân Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, do WB tài trợ (Chương trình PforR), UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2015, như sau:

I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên Chương trình: Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT dựa trên kết quả đầu ra do Ngân hàng Thế giới tài trợ (gọi tắt là Chương trình PforR) được thực hiện tại 8 tỉnh, gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa.

2. Mục tiêu cụ thể của Chương trình

- Cung cấp nước sạch bền vng cho 340.000 gia đình nông thôn tại 8 tỉnh;

- Cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 130.000 hộ nông thôn;

- Cung cấp nước và điều kiện vệ sinh ở các trường học, trạm y tế xã và các công trình công cộng;

- Nâng cao năng lực phân tích thông tin về ngành nước và vệ sinh, xác định ưu tiên và công tác quản lý lâu dài cũng như các nhu cầu về đầu tư và chuẩn bị các kế hoạch hoạt động cấp nước và vệ sinh nông thôn của các tỉnh;

- Nâng cao năng lực đánh giá việc thực hiện các chương trình, hiệu quả đầu tư và quản lý chương trình.

3. Các hp phần của Chương trình

- Hợp phần 1 - Cải thiện điều kiện cấp nước: Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung quy mô xã và liên xã cấp nước cho 240 xã tại 8 tỉnh (Thanh Hóa có 30 xã), chất lượng nước đạt QCVN 02/BYT.

- Hợp phần 2 - Cải thiện điều kiện vệ sinh: Xây dựng các nhà tiêu đạt chuẩn quốc gia tại trường học, trạm xá. Đối với vệ sinh hộ gia đình: Chương trình hỗ trợ xây dựng mẫu nhà vệ sinh cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chương trình MTQG; các hộ gia đình sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi qua Ngân hàng CSXH để cải tạo và xây mới nhà vệ sinh hộ gia đình.

- Hợp phần 3 - Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá và quản lý Chương trình.

4. Tổng vốn của Chương trình cho 8 tỉnh:

Tổng số: 230.500.000 USD,

Trong đó: - Vốn vay WB: 200.000.000 USD

- Vốn đối ứng từ ngân sách: 10.500.000 USD

- Vốn đóng góp từ cng đồng: 20.000.000 USD.

5. Chương trình của tỉnh Thanh Hóa

a) Danh sách xã tham gia Chương trình:

Danh sách 30 xã tham gia Chương trình được UBND các huyện đề xuất và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 2725/UBND-NN ngày 03/6/2010 đăng ký với Bộ Nông nghiệp và PTNT bao gồm:

- Huyện Nga Sơn 8 xã: Nga An, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thủy, Nga Bạch, Nga Thạch, Nga Nhân.

- Huyện Hậu Lộc 7 xã: Hoa Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc.

- Huyện Hoằng Hóa 7 xã: Hoằng Hà, Hong Yến, Hong Trường, Hoằng Hải, Hong Tiến, Hoằng Thanh, Hong Phụ.

- Huyện Quảng Xương 5 xã; Quảng Lại, Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Chính, Quảng Trung.

- Huyện Tĩnh Gia 3 xã: Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy.

b) Chỉ số giải ngân của tỉnh Thanh Hóa:

Chỉ số giải ngân (DLI)

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tng s

DLI 1.1 Số đấu nối nước mới hoạt động

0

10.780

12.120

13.470

9.430

45.800

DLI 1.2 Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới

2.020

2.020

4.040

5.390

4.050

17.520

DLI 2.1 Số người tiếp cận công trình nước bền vững

 

 

 

57.250

57.250

114.500

DLI 2.2 Số người tiếp cận vệ sinh toàn xã (CWS)

33.380

33.670

33.680

33.680

37.040

171.450

DLI 3.1 Kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt năm 2013

(Có/Không)

 

DLI 3.2 Báo cáo thường niên của chương trình được công b

(Có/Không/ Không áp dụng)

 

c) Nguồn vốn của Thanh Hóa được phân bổ:

• Phân bổ theo nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn từ Chương trình: 626.923 triệu đồng

+ Vốn WB: 550.613 triệu đồng

+ Vốn đối ng của tỉnh: 19.458 triệu đồng

+ Cộng đồng đóng góp: 56.852 triệu đồng (xây dựng công trình cấp nước và XD công trình vệ sinh).

• Phân bổ theo hp phần:

+ Hợp phần 1: Cải thiện điều kiện cấp nước: 539.180 triệu đồng

+ Hợp phần 2: Cải thiện điều kiện vệ sinh: 50.462 triệu đồng

+ Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, giám sát đánh giá: 20.210 triệu đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015.

1. Mục tiêu và kết quả thực hiện Chỉ số giải ngân (CSGN) 1.1 - Số đấu nối nước mới (Do Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn thực hiện).

- Mục tiêu: 12.120 đấu nối nước mới.

- Kết quả thực hiện: 11.898 số hộ đấu nối (bằng 98,2% mục tiêu CSGN năm 2015). Trong đó:

+ Công trình cấp nước tập trung là công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn (gồm các xã: Nga Yên, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thanh, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Văn và Thị trn Nga Sơn) là: 9.458 đu ni mới

+ Công trình cấp nước sạch 7 xã huyện Hậu Lộc (đấu nối thêm trong năm 2015) là 2.440 đấu nối mới.

2. Mục tiêu và Kết quả thực hiên CSGN 1.2 - Số công trình vệ sinh hộ gia đình xây mi (Do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thực hiện)

- Mục tiêu: 4.040 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới.

- Kết quả thực hiện: Số nhà tiêu hợp vệ sinh xây mới đạt 4.886 nhà tiêu hp vệ sinh (bằng 121% mục tiêu).

3. Mục tiêu và Kết quả thực hiện CSGN 2.2 - Số người được hưởng li từ xã vệ sinh toàn xã (Do Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện)

- Mục tiêu: Có 33.680 người được hưởng lợi từ xã vệ sinh toàn xã.

- Kết quả thực hiện: Số người được hưởng lợi từ 6 xã đạt vệ sinh toàn xã là 40.460 người (đạt 120% so với mục tiêu).

Số xã đạt vệ sinh toàn xã năm 2015 là 6 xã, gồm: Hà Vân, Thăng Long, Xuân Trường, Thanh Thủy, Hải Châu, Thiệu Tiến (100% số hộ của 6 xã có nhà tiêu, trong đó cả 6 xã có số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%, tất cả các trường học và trạm y tế thuộc 6 xã đăng ký vệ sinh toàn xã đều có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định của Chương trình).

4. Kết quả thực hiện các Kế hoạch hành động của Chương trình

Kế hoạch hành động của Chương trình đã được thực hiện đúng theo yêu cầu của Chương trình, nhà tài trợ:

- Hành động 1:

Các dữ liệu về các hoạt động của Chương trình đã được các đơn vị báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan trung ương (báo cáo tháng/quý/năm); Báo cáo Chương trình của tỉnh được UBND tỉnh báo cáo cho Ngân hàng, Bộ Nông nghiệp theo quy định; các hồ sơ, báo cáo được lưu trữ tại các đơn vị thực hiện.

- Hành động 2:

Trong năm 2015 thực hiện đấu thầu các gói thầu thuộc các Tiểu dự án nước sạch cụ thể như sau:

+ Tiểu dán nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn thực hiện trong năm 2015 là 02 Gói thầu: Gói số 18 - Cung cấp thiết bị đồng hồ (gói thầu dịch vụ); gói số 21 - Phn mm quản lý hệ thống và quản lý khách hàng (gói thu tư vn).

+ Tiểu dự án nước sạch 8 xã huyện Hoằng Hóa: Thực hiện 01 Gói thầu (Tư vấn khảo sát - lập thiết kế BVTC công trình).

Tất cả các Gói thầu thực hiện trong năm 2015 của dự án cấp nước sạch đã được chủ đầu tư thực hiện đấu thầu đúng theo Luật đấu thầu của Chính phủ Việt Nam và Hiệp định. Thông tin về đấu thầu được thông báo công khai, minh bạch trên Báo Đấu thầu theo quy định.

- Các gói thầu tư vấn: gồm 02 gói thầu. Trong đó: 2/2 gói thầu là đấu thầu rộng rãi (đạt 100%).

- Các gói thầu xây lp: Không.

- Các gói thầu dịch vụ gồm 01 gói thầu. Trong đó 01/01 gói thầu là đấu thầu rộng rãi (đạt 100%).

- Hành động 3:

Báo cáo tài chính của Chương trình năm 2015 đã được thực hiện đầy đủ theo quy định (báo cáo Quý I, Quý II, Quý III). Hiện nay báo cáo Quý IV đang được các đơn vị chuẩn bị đbáo cáo; Công tác kiểm toán nội bộ được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tại Văn bản số 1702/UBND-NN ngày 11/03/2014 về việc giao đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ Chương trình PforR. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định và báo cáo 6 tháng theo yêu cu.

- Hành động 4: Đối với công tác đền bù GPMB:

Năm 2015 thực hiện công tác đền bù GPMB thuộc Dự án cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn:

Công tác kim kê, đền bù GPMB được Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBND các xã thực hiện trên nguyên tắc giảm thiểu thiệt hại từ việc thu hồi đất; mức giá đền bù được xác định dựa trên giá thị trường, được cơ quan thẩm định giá độc lập thẩm định trên cơ sở các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành. Quy trình thực hiện như sau:

+ Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện chọn một đơn vị có chức năng thẩm định giá độc lập (thông qua hình thức: Chỉ định thầu) để thẩm định giá đền bù.

+ Đơn vị thm định giá được chỉ định lập đề cương Công tác tư vấn thẩm định giá thay thế đối với công tác bồi thường và tái định cư của Dự án.

Công tác giải đền bù GPMB đối với Tiu dự án cấp nước cho 09 xã huyện Nga Sơn đã được Chủ đầu tư hoàn thành chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng vào tháng 04/2015;

Hiện nay đang tiếp tục công tác GPMB của Tiểu dự án cấp nước cho 08 xã huyện Hoằng Hóa. Dự kiến công tác đền bù, GPMB sẽ hoàn thành trước khi khởi công công trình, đảm bảo có mặt bng sạch cho các nhà thu thi công các Gói thầu.

- Hành động 5: Trên địa bàn các xã tham gia Chương trình không có đồng bào dân tộc thiểu số.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015.

1. Kết quả đạt được

- Các hoạt động năm 2015, đặc biệt là các hoạt động thực hiện CSGN 1.2 mặc dù triển khai trong thời gian ngắn và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đến hết năm 2015 tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành được các Chỉ số giải ngân năm 2015 của Chương trình, cụ thể: Có 11.898 hộ được đấu nối nước mới; Các trường học, trạm y tế thuộc 6 xã vệ sinh toàn xã đã có công trình nước và nhà tiêu hp vệ sinh với 40.460 người dân được hưởng lợi từ 6 xã vệ sinh toàn xã.

- Các Kế hoạch hành động của Chương trình đã được các đơn vị thực hiện đúng theo yêu cầu của Chương trình và nhà tài trợ.

- Chương trình đã giúp cải thiện điều kiện vệ sinh cho các hộ gia đình, vệ sinh các cơ sở công cộng (trường học, trạm y tế) của nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân các xã tham gia Chương trình.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công trình cấp nước là công trình khi công mới và có quy mô lớn, trong khi thời gian thực hiện không nhiều nên ảnh hưởng đến việc hoàn thành CSGN năm 2015.

- Một số công trình vệ sinh hộ gia đình mc dù được hỗ trợ xây dựng mới, tuy nhiên các hộ gia đình sử dụng bảo quản chưa tốt dẫn đến việc các công trình mới được xây dựng sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã không còn hợp vệ sinh, mặc dù công tác truyền thông đã được chính quyền địa phương, các tổ chức thực hiện thường xuyên.

- Một số công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế nhanh bị hư hỏng, đặc biệt là các công trình cấp nước và vệ sinh cho trường học, do việc sử dụng và quản lý của các trường học chưa tốt.

- Một số địa phương đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình công cộng chưa hoàn thành nên có sự thay đổi về tiêu chí đánh giá.

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Nguyên nhân

- Nguồn vốn đầu tư phát triển của năm 2015 chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ để giải ngân khối lượng hoàn thành dự án; nguồn vốn sự nghiệp đthực hiện hoạt động vệ sinh và các hoạt động truyền thông phân bổ chậm (tháng 10/2015 mới có vốn về tài khoản nguồn) nên các đơn vị được giao chưa chủ động được trong việc triển khai, đặc biệt là hỗ trợ các hộ dân xây dựng mới, các công trình vệ sinh hộ gia đình.

- Nhận thức của một số bộ phận cán bộ chính quyền, nhân dân về nước sạch và vệ sinh môi trường còn hạn chế, chưa tích cực trong việc thực hiện nước sạch và VSMT tại địa phương.

- Đời sống của nhân dân nông thôn còn khó khăn, việc đóng góp vốn đối ứng còn chậm; công tác xây dựng mô hình nhà tiêu hp vệ sinh triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

2. Gii pháp khắc phục

- Chỉ đạo UBND các huyện, xã thuộc dự án cấp nước đẩy mạnh công tác thu tiền đóng góp của nhân dân hưởng lợi theo quy định của Chương trình; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch từ dự án, tăng hiệu quả của dự án.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng CSXH trong việc thực hiện các Chỉ số giải ngân đảm bảo hoàn thành các Chỉ số giải ngân của Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra năm 2015.

- Tăng cường đưa thông tin, giáo dục, truyền thông thường xuyên đến được vi người dân thuộc các xã tham gia Chương trình thông qua các lớp tập huấn truyền thông; phổ biến các tài liệu chuyên môn và tài liệu truyền thông vềc sạch và vệ sinh môi trường.

- Chuẩn bị các điều kiện về tổ chức bộ máy và mô hình quản lý để đưa công trình cấp nước sạch cho 9 xã Nga Sơn vào vận hành bền vững, cung cấp dịch vụ nước sạch cho nhân dân.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đđảm bảo thực hiện Chương trình theo kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương bố trí đủ nhu cầu vốn và thông báo sớm ngay từ đầu năm cho các địa phương để chủ động triển khai các hoạt động của dự án./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Ngân hàng Thế giới;
- Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT;
- T. trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở: NT&PTNT, KH&ĐT, TC, YT, GD&ĐT;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh;
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Đức Quyền

 

MẪU BÁO CÁO MỘT

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ GIẢI NGÂN CỦA TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. TÓM TẮT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

Tiến độ thực hiện Chỉ số Giải ngân trong Năm Báo cáo

Kết quả giải ngân

Mục tiêu

Kết quả đạt được

DLI 1.1 S đu nối mới hoạt động

12.120

11.898

DLI 1.2 Snhà tiêu hộ gia đình HVS mới

4.040

4.886

DLI 2.1 Số người được hưởng lợi từ công trình cấp nước bn vững

-

-

DLI 2.2 Số người hưng lợi từ Vệ sinh toàn xã

33.680

40.460

DLI 3.1 S kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt

DLI 3.2 Số báo cáo chương trình được công b

II. DLI 1.1: SỐ ĐẤU NỐI MỚI HOẠT ĐỘNG

Huyện

(Các) Xã

Tên hệ thống nước

Số đấu nối mi hoạt động

Hậu Lộc

Hưng Lộc, Minh Lộc, Phú Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Hòa Lộc, Hoa Lộc

Công trình cấp nước sạch 7 xã huyện Hậu Lộc

2.440

Nga Sơn

Nga Yên, Nga Liên, Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thanh, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Văn và Thị trấn Nga Sơn

Công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn

9.458

 

Tổng cộng

11.898

III. DLI 1.2: SỐ NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH HỢP VỆ SINH MỚI

Huyện

Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới

Tĩnh Gia

Hải Châu

205

Tĩnh Gia

Thanh Thủy

272

Tĩnh Gia

Hải An

127

Quảng Xương

Quảng Long

121

Quảng Xương

Quảng Văn

22

Quảng Xương

Quảng Ngọc

156

Nông Cống

Thăng Long

516

Nông Cống

Tế Lợi

204

Nông Cống

Thăng Bình

122

Như Thanh

Hải Long

206

Như Thanh

Cán Khê

117

Như Thanh

Mậu Lâm

38

Hà Trung

Hà Bình

50

Hà Trung

Hà Đông

74

Hà Trung

Hà Long

187

Hà Trung

Hà Vân

180

Triệu Sơn

Hợp Tiến

145

Triệu Sơn

Minh Sơn

143

Thiệu Hóa

Thiệu Tiến

190

Thiệu Hóa

Thiệu Hợp

75

Thiệu Hóa

Thiệu Lý

31

Yên Định

Yên Thái

102

Yên Định

Định Công

73

Yên Định

Định Thành

57

Vĩnh Lộc

Vĩnh Minh

78

Vĩnh Lộc

Vĩnh Long

167

Vĩnh Lộc

Vĩnh Tiến

9

Thọ Xuân

Xuân Trường

312

Thọ Xuân

Xuân Phong

92

Thọ Xuân

Nam Giang

147

Thọ Xuân

Thọ Diên

218

Thường Xuân

Luận Thành

90

Thường Xuân

Xuân Lộc

90

Lang Chánh

Giao An

72

Lang Chánh

Trí Nang

124

Đông Sơn

Đông Thanh

74

 

Tổng cộng

4.886

IV. DLI 2.2: SỐ NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ “VỆ SINH TOÀN XÔ

Huyện

% Hộ gia đình có Nhà tiêu Hp vệ sinh

% Hộ gia đình có nhà tiêu

% Trường học có nước sạch và nhà tiêu HVS

% Trạm y tếnước sạch và nhà tiêu HVS

Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” (Dân s xã)

Tĩnh Gia

Hi Châu

71,9%

100%

100%

100%

8,868

Tĩnh Gia

Thanh Thủy

71,0%

100%

100%

100%

5,705

Nông Cống

Thăng Long

74,1%

100%

100%

100%

11,970

Hà Trung

Hà Vân

73,9%

100%

100%

100%

3,639

Thiệu Hóa

Thiệu Tiến

73,9%

100%

100%

100%

5,512

Thọ Xuân

Xuân Trường

77,7%

100%

100%

100%

4,766

 

Tng cộng

40.460

V. DLI 3.1 VÀ 3.2: KẾ HOẠCH NĂM VÀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015 CỦA TỈNH

Tỉnh

Kế hoạch Năm của Tỉnh đã được phê duyệt chưa?

Ngày phê duyệt

Báo cáo Chương trình của Tỉnh đã hoàn thành theo Mu đã Thống nhất và được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trang web của NCERWASS?

Ngày Công bố

Thanh Hóa

Kế hoạch 6451/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa

23/7/2014

 

23/7/2014

 

MẪU BÁO CÁO HAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015 TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tnh Thanh Hóa)

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

BẢNG I-1: TIẾN ĐỘ HỢP NHẤT VỀ THỰC HIỆN CHỈ SỐ GIẢI NGÂN

 

DLI

Giải ngân (USD)

Mục tiêu

Kết quả đt được

Mục tiêu

Kết quả đạt được

DLI 1.1 S đu ni mới hoạt động

12.120

11.898

 

 

DLI 1.2 Snhà tiêu hộ gia đình HVS mới

4.040

4.886

 

 

DLI 2.1 Số người được hưởng lợi từ công trình cấp nước bền vững

-

 

 

 

DLI 2.2 Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã”

33.680

40.460

 

 

DLI 3.1 Số kế hoạch năm của tỉnh được phê duyệt

 

 

DLI 3.2 Số báo cáo chương trình được công bố

 

BẢNG I-2: TIN ĐỘ TNG HP VTHỰC HIỆN HỆ THNG CP NƯỚC TẬP TRUNG

Hthống  Số

Tên công trình

Địa điểm1

Tình trạng2

Số đấu nối

Chất lượng nước

Nưc thất thoát (%)

Doanh thu (trđ/ tháng)

Chi phí VH&BD (trđ/ tháng)

Mô hình Quản lý5

Theo kế hoạch

Working3

Tất c các chỉ số4

Arsen4

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình cấp nước sạch 7 xã huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc

Hoạt động

13.000

12.665

Đạt

Đạt

 

 

 

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tnh

 

Công trình cấp nước sạch 9 xã huyn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn

Đưa vào hoạt động

10.735

 

Đạt

Đạt

 

 

 

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT tnh

 

BẢNG I-3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHÀ TIÊU HSV HGĐ MỚI CỦA TỈNH (Chỉ số DLI 1.2)

Huyện

S nhà tiêu hộ gia đình xây mi HVS

Tĩnh Gia

Hải Châu

205

Tĩnh Gia

Thanh Thủy

272

Tĩnh Gia

Hải An

127

Quảng Xương

Quảng Long

121

Quảng Xương

Quảng Văn

22

Quảng Xương

Quảng Ngọc

156

Nông Cống

Thăng Long

516

Nông Cống

Tế Lợi

204

Nông Cống

Thăng Bình

122

Như Thanh

Hải Long

206

Như Thanh

Cán Khê

117

Như Thanh

Mậu Lâm

38

Hà Trung

Hà Bình

50

Hà Trung

Hà Đông

74

Hà Trung

Hà Long

187

Hà Trung

Hà Vân

180

Triệu Sơn

Hợp Tiến

145

Triệu Sơn

Minh Sơn

143

Thiệu Hóa

Thiệu Tiến

190

Thiệu Hóa

Thiệu Hợp

75

Thiệu Hóa

Thiệu Lý

31

Yên Định

Yên Thái

102

 

Yên Định

Định Công

73

 

Yên Định

Định Thành

57

 

Vĩnh Lộc

Vĩnh Minh

78

 

Vĩnh Lộc

Vĩnh Long

167

 

Vĩnh Lộc

Vĩnh Tiến

9

 

Thọ Xuân

Xuân Trường

312

 

Thọ Xuân

Xuân Phong

92

 

Thọ Xuân

Nam Giang

147

 

Thọ Xuân

Thọ Diên

218

 

Thường Xuân

Luận Thành

90

 

Thường Xuân

Xuân Lộc

90

 

Lang Chánh

Giao An

72

 

Lang Chánh

Trí Nang

124

 

Đông Sơn

Đông Thanh

74

 

Tổng cộng Năm 2015

4.886

 

Các xã không đạt năm 2014, năm 2015 đã đạt VSTX

Không

 

 

BẢNG I-4: TIN ĐỘ HỢP NHẤT VỀ THỰC HIỆN VỆ SINH TOÀN XÃ (Chỉ số 2.2)

Huyện

% HGĐ có nhà tiêu HVS

% Hộ gia đình có một loại nhà tiêu nhất định

% Trường học có nước sạch và nhà tiêu HVS

% Trạm y tếnước sạch và nhà tiêu HVS

Dân s(số người hưởng lợi từ vệ sinh toàn xã)

I. Các xã đạt VSTX năm 2015

40,460

Tĩnh Gia

Hi Châu

71,9%

100%

100%

100%

8.868

Tĩnh Gia

Thanh Thủy

71,0%

100%

100%

100%

5.705

Nông Cống

Thăng Long

74,1%

100%

100%

100%

11.970

Hà Trung

Hà Vân

73,9%

100%

100%

100%

3.639

Thiệu Hóa

Thiệu Tiến

73,9%

100%

100%

100%

5.512

Thọ Xuân

Xuân Trường

77,7%

100%

100%

100%

4.766

II. Các xã chưa đạt “Vệ sinh toàn xã” năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng của tỉnh

Không có

 

 

 

 

 

 

BẢNG I-5: TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP VỀ GIỚI

 

Tổng số đạt được

Số hộ có nam là chủ hộ

Số hộ có nữ là chủ hộ

CSGN 1.1 Số đu ni mới hoạt động

11.898

 

 

CSGN 1.2 Snhà tiêu hộ gia đình HVS mới

4.886

3.753

1.133

CSGN 2.2 Số người hưng lợi từ Vệ sinh toàn xã

40.460

8.341

2.095

II. TUÂN THỦ VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM BÁO CÁO

BẢNG II-2: TUÂN THỦ KHHĐ TỈNH

Hành động 1

Cơ sở dữ liệu tồn tại và được duy trì

sở dữ liệu của Chương trình được công btrên trang web của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở NN&PTNT; tại Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT. Bắt đầu từ năm 2013. Đến hết năm 2015 chưa có đơn thư khiếu nại, tcáo về tham nhũng, đấu thầu.

Báo cáo Sáu tháng gửi cho Ngân hàng

Hành động 2

(a) Tất cả các đề xuất đã được xem xét

(b) % số Hợp đồng được Đấu thầu Cạnh tranh

Năm 2015 thực hiện tổng số 3 gói thầu. Trong đó 3 gói đấu thầu cạnh tranh, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó:

+ Số gói thầu xây lp: 0 gói

+ S gói thầu tư vấn: 2 gói (số gói đấu thầu cạnh tranh: 2 gói, chiếm 100%)

+ Si thầu dịch vụ: 1 gói (đấu thầu cạnh tranh).

(c) DNNN Phụ thuộc bị loại

Không

(d) Không có công ty bị cấm

Không

Hành động 3

Báo cáo Tài chính Chương trình được chuẩn bị

Đã thực hiện và báo cáo theo quy định.

Chức năng Kim toán Nội bộ Chương trình Hoạt động

- Nhiệm vụ kim toán nội bộ thực hiện theo Văn bn s1702/UBND-NN ngày 11/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao đơn vthực hiện kiểm toán nội bộ Chương trình PforR và Quyết định 216/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/3/2014 của Giám đc Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định vviệc giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ Chương trình PforR.

- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ kiểm toán nội bộ của Chương trình.

Hành động 4

Tránh/Giảm thiểu Tác động Bất lợi của Thu hồi đất

01 công trình bị thu hồi đất và sử dụng đất công của UBND xã (Công trình cấp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn).

Người dân được bồi thường vì mất đt/tài sn

Công trình bị thu hồi đất và phải thực hiện công tác đền bù GPMB: Công trình cp nước sạch 9 xã huyện Nga Sơn. Tổng stiền phải đền bù GPMB là 2.742.717.200 đồng; tiền đền bù cho người dân cho mất tài sn là 1.528.945.200 đồng/57 hộ dân bị ảnh hưởng.

Cơ chế Định giá được sử dụng cho đất/tài sản/thu nhập

Công tác kiểm kê, đền bù GPMB được thực hiện trên nguyên tc gim thiểu thiệt hại từ việc thu hồi đt.

Mức giá đền bù xác định dựa trên giá thị trường, được cơ quan thẩm định giá độc lập thẩm định trên cơ sở các tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành. Quy trình thực hiện như sau:

+ Hội đồng Giải phóng mt bng huyện chọn một đơn vị có chức năng thẩm định giá độc lập (thông qua hình thc: Chđịnh thầu) đthẩm định giá đền bù.

+ Đơn vị thẩm định giá được chỉ định lập đề cương Công tác tư vấn thẩm định giá thay thế đối với công tác bồi thưng và tái định cư của Dự án.

+ Sau khi có kết quả thẩm định giá độc lập sẽ trình UBND tnh ban hành đơn giá thay thế.

- QĐ s4106/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc quy định đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bng Dự án cấp nước sạch cho 9 xã huyện Nga Sơn.

- Bộ chứng thư thm định giá, các QĐ bồi thường, đền bù, gii phóng mặt bng kèm theo đã được gi cho Văn phòng Chương trình.

Hành động 5

Hướng dẫn m việc với người dân tộc thiu sđược tuân th

- Khu vực thực hiện dự án không có người dân tộc thiểu s

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu126/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Báo cáo 126/BC-UBND kết quả thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn Thanh Hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 126/BC-UBND kết quả thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn Thanh Hóa 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu126/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 126/BC-UBND kết quả thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn Thanh Hóa 2015

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 126/BC-UBND kết quả thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn Thanh Hóa 2015

             • 28/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực