Văn bản khác 138/BC-TCTL-VP

Báo cáo 138/BC-TCTL-VP về công tác cải cách hành chính Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013 do Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 138/BC-TCTL-VP cải cách hành chính Quý III nhiệm vụ Quý IV 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/BC-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2013

I. Kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính quý III năm 2013

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Tổng cục Thủy lợi đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 (Quyết định số 53 /QĐ - TCTL - VP, ngày 06/2/2013), theo sát kế hoạch của Bộ. Kế hoạch đã xác định hoạt động cần triển khai thực hiện, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện, các sản phẩm cuối cùng cần đạt được và thời gian bắt đầu, kết thúc.

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục bám sát vào 7 nội dung, lĩnh vực chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức;cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành. Theo kế hoạch của Tổng cục đã được duyệt có 34 nhiệm vụ, 66 hoạt động, cho đến nay cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch đạt 65% trong đó có các hoạt động thường xuyên thực hiện.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Tổ chức các cuộc họp về CCHC được lồng ghép với giao ban của Tổng cục; thường xuyên tham gia giao ban, tập huấn CCHC của Bộ.

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được duy trì thường xuyên thông qua chuyên trang cải cách hành chính của Tổng cục và chuyển các văn bản có liên quan đến CCHC cho các cán bộ của Tổng cục.

- Thực hiện chế độ báo theo quy định của Bộ.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính

Tổng cục đã có kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nội dung kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2013.

Triển khai xây dựng ISO 9001:2008, Tổng cục đã kiện toàn điều chỉnh Tổ công tác duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục (Quyết định số 330/QĐ-TCTL-VP ngày 20/5/2013 và thường trực CCHC đã tiến hành các cuộc khảo sát, kiểm tra xây dựng, áp dụng ISO tại khối cơ quan Văn phòng Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Về kiểm tra tình hình thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Tổng cục. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC QUÝ III NĂM 2013

1. Cải cách thể chế

1.1. Về công tác xây dựng pháp luật

Tổ chức triển khai xây dựng văn bản QPPL theo Quyết định số Theo Quyết định số 1586/QĐ – BNN - PC ngày 09/07/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (như phụ lục kèm theo).

1.2. Về công tác kiểm tra và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Đang tiến hành cập nhật, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý đối với văn bản trái pháp luật.

1.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Trong quý III đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo cho cán bộ của các Ban Quản lý thuỷ nông trong tỉnh về kiến thức chuyên môn trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và chuẩn bị tổ chức 01 cuộc Diễn tập PCLB&TKCN được tổ chức thực hiện trong tháng 9 tại tỉnh Kiên Giang và lồng ghép tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, đê điều.

- Tổ chức các Hội nghị để lấy ý kiến dự thảo xây dựng Luật Thủy lợi; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Nội.

1.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực

a) Thực hiện chiến lược hoặc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020 và định hướng đến 2050, Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

+ Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 khu vực Miền Trung);

+ Triển khai xây dựng Quy hoạch chống ngập úng cho các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Vĩnh Long, Cà Mau; Tổ chức triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi, đê điều, quy hoạch PCLB cho các tỉnh, Thành phố; rà soát quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê như TP. Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình; quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng - Thái Bình; Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận; Quy hoạch chỉnh trị sông suối biên giới.

- Thực hiện Quyết định số 366/QĐ - TTg, ngày 31/03/2012 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức triển khai trong Quý III như sau:

+ Đã ban hành khung kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015 (Quyết định số 1940/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

+ Đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: hiện Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 5091/VPCP - KTTH ngày 24/6/2013 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nâng mức vốn vay lên 6 triệu đồng/hộ, nay đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành và ý kiến đóng góp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt.

+ Đang tổng hợp xây dựng Kế hoạch năm 2014 của Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tiếp tục các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và khẩn trương tháo gỡ các khó khăn cho các tỉnh tỷ lệ giải ngân còn đạt thấp, nhất là các mục tiêu về vệ sinh để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch được giao của năm 2013.

+ Ngày 16 tháng 8 năm 2013, Văn phòng thường trực đã phối hợp với Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp tổng kết Đoàn đánh giá thường niên Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2013 giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ để thống nhất nội dung dự thảo khuyến nghị của đoàn đối với Chương trình năm 2013.

+ Ngày 6 tháng 8 năm 2013 Bộ đã có thông báo số 3575/TB-BNN-VP định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

+ Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có Quyết định số 1522/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/7/2013 về việc thành lập Ban Quản lý tiểu dự án 2 và Quyết định số 1732/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/7/2013 về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án 2, dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Nước sạch & VSNT phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng do AusAid tài trợ; đã tổ chức cuộc họp với 8 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình để đánh giá tiến độ thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của hợp phần cấp nước; Trình Bộ ra Quyết định thành lập Ban điều hành Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng; đã tổ chức hướng dẫn 8 tỉnh thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả do WB tài trợ xây dựng Kế hoạch năm 2014 và lồng ghép vào kế hoạch Chương trình MTQG.

b) Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị

Thực hiện Quyết định số 2934/QĐ-BNN-TTr ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi .

- Năm 2013 Tổng cục có 07 cuộc thanh tra, cho đến nay Tổng cục đã tiến hành 02/7 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Trong Quý 3, Tổng cục đã thực hiện như sau:

+ Hoàn thành thanh tra các dự án tu bổ, duy tu và xử lý cấp bách về đê điều năm 2011 - 2012 tại thành phố Hà Nội.

+ Tiến hành thanh tra công tác quản lý dự án Sửa chữa, nâng cấp cải tạo đầu mối và hệ thống kênh trạm bơm Nam Hà, tỉnh Nam Định.

+ Tiến hành thanh tra các dự án tu bổ, duy tu và xử lý cấp bách về đê điều năm 2011-2012 tại Ninh Bình.

2. Về thủ tục hành chính

- Tổ chức triển khai kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng theo quy định.

- Thường trực phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục được tiếp nhận và xử lý.

- Trong quý 3, tính đến nay, Tổng cục đã nhận được 23 hồ sơ trong đó đã xử lý được 02 hồ sơ xin cấp phép và 21 hồ sơ thẩm định theo quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực

- Rà soát, đề xuất hệ thống quản lý nhà nước về thủy lợi từ trung ương đến địa phương;

- Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục; Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản;

- Tiến hành thực hiện quy hoạch cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm nhằm chủ động tạo nguồn các chức danh lãnh đạo trước mắt và lâu dài;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ.

4. Cải cách tài chính công

- Giao dự toán Ngân sách cho các đơn vị thực hiện sau khi được Bộ giao, thông báo công khai tới các cơ quan, đơn vị;

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán ngân sách năm 2013 đã được duyệt đảm bảo đúng tiến độ;

- Thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm; Thực hiện nghiêm Nghị quyết 11//NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

- Tiếp tục hoàn thiện rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo cải cách hành chính

5.1. Về thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Xây dựng kế hoạch triển khai duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 trong hoạt động của Tổng cục Thuỷ lợi;

- Tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2013 của Tổng cục.

- Tổ chức đánh giá chứng nhận đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục, ngày 22/7/2013 Trung tâm chứng nhận Phù hợp QUACERT đã có văn bản số 1015/ QUACERT về việc tiếp tục duy trì hệ Thống ISO của Tổng cục.

- Trong quý 3, Tổng cục đã nhận được 23 hồ sơ trong đó đã xử lý được 02 hồ sơ xin cấp phép và 21 hồ sơ thẩm định theo đúng quy trình ISO.

5.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục.

- Tiếp tục duy trì, ổn định đường truyền dữ liệu kết nối Internet băng thông rộng, phục vụ truy cập mạng, tìm kiếm, trao đổi thông tin phục vụ công tác;

- Đảm bảo sự ổn định, tính liên tục của hệ thống mạng máy tính (LAN) của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục;

- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành; thông tin chỉ đạo sản xuất của Tổng cục trên trang thông tin điện tử của Tổng cục;

- Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thư điện tử; khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi thông tin; trao đổi công tác đặc biệt là việc góp ý kiến vào các dự thảo văn bản;

- Tiếp tục ứng dụng các phần mềm điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản đi – đến phục vụ công tác.

6. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

- Tổng cục Thủy lợi đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 (Quyết định số 53 /QĐ - TCTL - VP, ngày 06/2/2013) theo sát kế hoạch của Bộ. Kế hoạch đã xác định hoạt động cần triển khai thực hiện, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện, các sản phẩm cuối cùng cần đạt được và thời gian bắt đầu, kết thúc.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được duy trì thường xuyên thông qua chuyên trang cải cách hành chính của Tổng cục và chuyển các văn bản có liên quan đến CCHC cho các cán bộ của Tổng cục.

III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI QUÝ IV/2013

1. Cải cách thể chế

Tiếp tục triển khai các Kế hoạch về: xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, rà soát, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Thủy lợi năm 2013.

2. Cải cách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực

- Rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

- Ban hành các Quyết định sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản của Tổng cục;

- Đề xuất thành lập Văn phòng thường trực Hội đồng hệ thống thủy lợi liên tỉnh;

- Nghiên cứu, đề xuất Bộ về Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước ngành thủy lợi trên phạm vi toàn quốc.

- Rà soát phân cấp, ủy quyền của Tổng cục cho các đơn vị;

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục;

- Cử các cán bộ tham gia các lớp quản lý Hành chính nhà nước, lý luận chính trị, các khoá đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, công vụ cho các cán bộ thuộc Tổng cục.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng theo quy định;

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan.

4. Cải cách tài chính công

- Ban hành Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thông báo, công khai quyết toán nguồn ngân sách năm 2013.

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị công tác lập, xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2013 đối với các đơn vị thực hiện kinh phí do Tổng cục quản lý.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo cải cách hành chính

- Triển khai kế hoạch ISO năm 2013 của Tổng cục;Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai hệ thống Quy trình ISO của Tổng cục Thủy lợi;

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công theo quy định.

- Tuyên truyền CCHC; Phối hợp thực hiện kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính của Bộ.

- Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thư điện tử để cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi thông tin; đặc biệt là việc góp ý kiến vào các dự thảo văn bản.

5. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

- Tăng cường và tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình CCHC; Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức các hoạt động CCHC;

- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan/đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo khai Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCCHC Bộ;
- TTr- TCT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Website TC;
- Lưu VT, TH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI
(Kèm theo Báo cáo số: 138 /BC-TCTL – VP, ngày 16 tháng 09 năm 2013)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Tiến độ thực hiện đến 20/8/2013

Ghi chú

I

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT (02 luật) 

1

Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

Cục QLĐĐ & PCLB

 

Số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013

 

2

Luật Thủy lợi

Vụ QLNN & NSNT

- Theo kế hoạch trình QH tháng 5/2015;

- QH thông qua tháng 11/2015

- Trình TTr, TCT Hoàng Văn Thắng xem xét dự thảo Luật lần 1

- Tổ chức Hội thảo ngày 17/8/2013 tại TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến góp ý Dự Thảo Luật của Hội Thủy lợi TP Hồ Chí Minh

- Ngày 24/8/2013 tổ chức Hội thảo tại Hà Nội xin ý kiến Hội Thủy lợi Việt Nam góp ý Dự thảo Luật

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

II

NGHỊ ĐỊNH TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Vụ PC-TT

- Trình Chính phủ tháng 8/2013

Đã giải trình và tiếp thu ý kiến của PTT Hoàng Trung Hải, trình Chính phủ xem xét, ban hành

 

2

Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống giảm nhẹ thiên tai

Cục QLĐĐ & PCLB

- Theo kế hoạch trình CP Quí I/2014

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập

- Xây dựng đề cương chi tiết Dự thảo Nghị định

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập

Vụ QLCTTL

- Theo kế hoạch trình CP tháng 12/2013

- Xây dựng Dự thảo Nghị định

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo tại địa phương

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

III

THÔNG TƯ (06 thông tư)

1

Thông tư hướng dẫn quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê và hướng dẫn phân cấp đê

Cục QLĐĐ & PCLB

- Theo kế hoạch trình Bộ tháng 12/2013

Chuyển Hồ sơ để Vụ Pháp chế thẩm định từ 01/8/

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

2

Thông tư quy định định mức duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi

Vụ QLCTTL

Đề xuất thay đổi tên Thông tư thành “Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi”

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang 30/10/2013

- Xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương góp ý lần 2 cho Dự thảo

- Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

3

Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi

Vụ QLCTTL

- Theo kế hoạch trình Bộ tháng 7

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định, trình Bộ xem xét ban hành

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

4

Thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi

Vụ QLCTTL

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang 15/12/2013

- Xây dựng dự thảo Thông tư

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

5

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Vụ QLNN & NSNT

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang 15/12/2013

- Hoàn chỉnh dự thảo Thông tư để trình Bộ theo tiến độ

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

6

Thông tư Hướng dẫn về việc lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch thủy lợi

Vụ QLNN & NSNT

Tháng 6

Tổng cục Thủy lợi có công văn số 897/TCTL-QLNN ngày 12/8/2013 gửi Vụ Pháp chế để báo cáo Bộ xin tạm dừng xây dựng Thông tư Hướng dẫn về việc lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch thủy lợi

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/BC-TCTL-VP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu138/BC-TCTL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2013
Ngày hiệu lực16/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/BC-TCTL-VP

Lược đồ Báo cáo 138/BC-TCTL-VP cải cách hành chính Quý III nhiệm vụ Quý IV 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 138/BC-TCTL-VP cải cách hành chính Quý III nhiệm vụ Quý IV 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu138/BC-TCTL-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành16/09/2013
        Ngày hiệu lực16/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 138/BC-TCTL-VP cải cách hành chính Quý III nhiệm vụ Quý IV 2013

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 138/BC-TCTL-VP cải cách hành chính Quý III nhiệm vụ Quý IV 2013

             • 16/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực