Văn bản khác 144/BC-UBDT

Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2017

Phúc đáp Công văn s2310/BNG-CNV-m ngày 13/10/2016 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

I. Bối cảnh

Năm 2016, tình hình quốc tế tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong xu thế liên kết, hợp tác và ràng buộc lẫn nhau, các nước chú trọng hướng ngoại, trong đó hp tác song phương là trục chính trong chính sách đối ngoại, hợp tác đa phương là quan trọng để giải quyết những vn đ chung. Năm 2016 là năm đu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc ln thứ XII và bước vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời phải thực hiện cam kết các Hiệp định đã ký. Trong bối cảnh môi trường hòa bình, an ninh trong khu vực din biến phức tạp, kinh tế còn khó khăn, nh hưởng từ vấn nạn khủng bố; mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc; và vấn nạn di cư; dẫn đến công tác dân tộc dn trở thành trọng tâm, chìa khóa để phòng ngừa và giải quyết các bất ổn chính trị, mâu thun quốc tế. Hiện nay trong Việt Nam nói riêng và trong khu vực ASEAN nói chung chưa có những mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo nghiêm trọng như khu vực Trung Đông và Châu Âu, tuy nhiên việc chủ động triển khai hợp tác công tác dân tộc trong khu vực ASEAN sẽ giúp cho Việt Nam cũng như các nước trong khu vực chủ động phòng ngừa nhưng bất ổn có thể xảy ra liên quan đến các dân tộc thiểu số. Qua đó qung bá đến toàn thế giới về một ASEAN hài hòa thống nhất các dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị trong khu vực.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, kiên trì xây dựng lòng tin chiến lược - sự tin cậy ln nhau bn vững lâu dài - trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và Luật pháp quốc tế, hợp tác bình đng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và tăng cường hợp tác với các đi tác; ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị truyn thng với các nước láng ging có chung biên giới, đồng thời nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác toàn diện, đối tác chiến lược đã ký với Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình đã đề ra góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước trong công tác hội nhập quốc tế nói chung và công tác đối ngoại nói riêng.

II. Kết quả triển khai công tác đối ngoại năm 2016

1. Đánh giá kết quả triển khai hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, Ủy ban Dân tộc chủ trương nghiên cứu, thiết lập, duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ quốc tế không chỉ nhm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn tuyên truyn, quảng bá và khẳng định đường li, chính sách dân tộc đúng đn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ủy ban Dân tộc đã nghiên cứu, ưu tiên xây dựng phát triển và duy trì mở rộng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng, các nước trong khi ASEAN, và các tổ chức quốc tế khác đã có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Đẩy mạnh quan hệ, hp tác quốc tế thông qua các diễn đàn đối thoại, tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực của các quốc gia, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hỗ trợ, viện trợ đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam với mục tiêu: Xóa đói giảm nghèo; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên.

Trên cơ sở Nghị quyết và nhiệm vụ Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã chủ động xây dựng Chương trình hành động của Ủy ban về Hội nhập quốc tế, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các Vụ, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình hành động của Ủy ban và đã ban hành quyết định số 358/QĐ-UBDT ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT về Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc về hội nhập quốc tế giai đoạn 2014 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban Dân tộc phối hợp các Bộ, ngành và các tỉnh thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s" (gọi tt là Đ án 2214).

2. Các kết quả cụ thể

a) Công tác tổ chức và quản lý Đoàn ra

Năm 2016, Ủy ban Dân tộc tổ chức 07 đoàn ra:

- Tổ chức đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 21 đến ngày 27/4/2016.

- Tổ chức Đoàn cán bộ, giảng viên sang Lào tham gia giảng dạy lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan ban, ngành và địa phương của tỉnh Sạ La Văn, CHDCND Lào do UBTƯMT Lào xây dựng đất nước tổ chức từ ngày 20 đến ngày 31/3/2016.

- Tổ chức Đoàn công chức, viên chức đi học tập và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 3 đến ngày 8/6/2016.

- Cử công chức tham gia đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, đi nghiên cứu, khảo sát: “Kinh nghiệm về quản lý xã hội” tại Trung Quốc từ ngày 22 đến ngày 31/5/2016

- Tổ chức đoàn học viên tham gia lớp đào tạo về chính sách và thực tiễn phát triển dân tộc thiểu số cho các nước đang phát triển tại Trung Quốc từ ngày 28/6/2016 đến 18/7/2016.

- Tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc tại Thái Lan theo Thỏa thuận Hợp tác từ ngày 22-28/8/2016, tại cuộc Hội đàm với Cục Phát triển và Phúc lợi xã hội Thái Lan tập trung trao đi về các vấn đề dân tộc như: Dân tộc xuyên biên giới, các nhóm dân tộc di chuyển tại khu vực biên giới các quốc gia, xuyên quốc gia, xuyên lục địa; các dự án phát triển dân tộc thiểu số (DTTS) của Việt Nam và Thái Lan, xu hướng phát triển hài hòa giữa các dân tộc và giữa các dân tộc với thiên nhiên; các chính sách phát triển DTTS đồng hành với bảo tồn văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng.

- Tổ chức đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban thăm và làm việc tại Myanmar theo Thỏa thuận Hợp tác từ ngày 05 đến ngày 10/9/2016. Tại phiên Hội đàm song phương giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ các vấn đề Biên giới do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải và Thiếu tướng, Thứ trưởng Than Htut đồng chủ trì, Hai Bên đã trao đổi các thông tin về hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc thời gian qua; Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của mi nước; đng thời thng nht đưa công tác dân tộc vào chương trình nghị sự của ASEAN.

b) Công tác tổ chức và quản lý Đoàn vào

Năm 2016, Ủy ban Dân tộc tổ chức đón 03 Đoàn vào chính thức:

- Từ ngày 1/6 đến ngày 5/6/2016, tổ chức đón Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc sang thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc do ông Lý Chiêu, Phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn.

- Từ ngày 24 đến ngày 30/6/2016 đón Đoàn cấp Vụ thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc theo Thỏa thuận hợp tác; đng thời chun bị nội dung, chương trình đón Đoàn cấp Vụ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc.

- Tổ chức đón đoàn cấp cao của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do do ông Sos Mousine, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia làm Trưởng đoàn từ ngày 03 đến ngày 07/10/2016.

- Dự kiến đón đoàn cấp cao của Bộ các vn đề biên giới Cộng hòa Liên bang Myanmar do ông Than Htut, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ các vn đbiên giới Myanmar làm Trưởng đoàn từ ngày 16 đến ngày 21/11/2016.

Ngoài ra Ủy ban Dân tộc còn tổ chức đón các đoàn đột xuất khác như:

- Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc (30/8/2016) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ và các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 13-14/9 năm 2016.

- Phối hợp với Trường Cán bộ Dân tộc làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ Lào sang thăm và làm việc tại Trường Cán bộ Dân tộc.

c) Công tác ký kết thỏa thuận quốc tế năm 2016

Ngoài việc thực hiện các Thỏa thuận Quốc tế do Ủy ban Dân tộc đã ký với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ các vấn đề biên giới Myanmar, Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người Vương quốc Thái Lan, Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, năm 2016, Ủy ban Dân tộc không ký kết Điều ước quốc tế,Thỏa thuận quốc tế nào.

d) Tiếp và làm việc với các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tiếp nhiều đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc, nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực công tác dân tộc:

- Ngày 15/1/2016 UBDT tiếp và làm việc với đoàn tiền trạm Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về chương trình kế hoạch viện trợ về công tác bình đng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

- Ngày 18/1/2016 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ nước CH Ai-len tại Việt Nam.

- Ngày 23/2/2016, Ủy ban Dân tộc tiếp và làm việc với với bà Yoshimi Nishino, Trưởng phòng Chính sách Xã hội và Qun trị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) về hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- Ngày 5/4/2016 UBDT tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá độc lập thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại Ai Len và Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam về chiến lược hỗ trợ quốc gia của CH Ai Len tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2015.

- Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa, Phó Tổng Giám đốc vùng Đông Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB).

- Từ ngày 04-19/5/2016, tham gia làm việc với Ngân hàng Thế giới và các Bộ ngành liên quan trong thời gian đoàn xác định dự án của Ngân hàng Thế giới làm việc tại Việt Nam.

- Ngày 23/5/2016, tổ chức buổi làm việc với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam về dự án Luật Dân tộc.

- Ngày 24/5/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp và làm việc với Bà Cait Moran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam.

- Ngày 17/6/2016 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tiếp Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia WB Việt Nam, nhằm trao đổi hợp tác giữa WB với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020;

e) Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

- Ngày 22/01/2016, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Viện trợ Ai Len tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Ngày 31/3/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tổ chức Oxfam đã tổ chc Hội thảo hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc.

- Từ ngày 11 đến 12/4, tại TP. Hải Phòng, Ủy ban Dân tộc phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng gii và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức lớp tập huấn “nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trong vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020”; nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao trình độ về lồng ghép giới cho cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

- Ngày 20/4/2016 tại Hà Nội, UBDT phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Viện trợ Ai Len tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Ngày 21/4/2016 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tập hun “Tiếp cận nhân học trong triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách dân tộc, giai đoạn 2016-2020”; nhằm giúp cho cán bộ làm công tác dân tộc có thêm các kỹ năng tiếp cận nhân học; hỗ trợ thúc đẩy, nâng cao nhận thức về tiếp cận nhân học trong xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, góp phn thực hiện các chương trình chính sách đạt được hiệu quả, phù hợp hơn đi với đng bào Dân tộc thiểu số.

- Ngày 22/4/2016 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phi hợp với Tổ chức UNICEF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Đxuất giải pháp, chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em dân tộc thiểu stừ 0-5 tuổi”; nhằm đánh giá toàn diện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như rà soát các chính sách đã thực hiện và đề xuất giải pháp chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trong thời gian tới.

- Ngày 31/5 đến ngày 2/6/2016, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Hà Nội đã khai giảng khóa Tập huấn giảng dạy thử nghiệm bộ tài liệu “Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc hiện nay”.

- Dự kiến tháng 12, 2016 sẽ tổ chc Diễn đàn Phát triển Dân tộc thiểu số năm 2016 với chủ đề: Hợp tác, kết ni hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu skhởi nghiệp. Mục đích của diễn đàn nhằm chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm, bài học về quá tnh khởi nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, đxuất nhu cầu hợp tác và huy động hỗ trợ đối qua diễn đàn hàng năm về phát triển dân tộc thiu s do Ủy ban Dân tộc phối hợp với các đối tác đồng tổ chức; Thiết lập một diễn đàn chia sẻ thông tin, ý kiến và huy động sự tham gia từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, các đối tác phát triển đã và đang tham gia hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh; từ đại diện tổ chức kinh tế do đồng bào dân tộc thiểu slàm chủ...

f) Khen thưởng đối ngoại

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBDT ngày 7/4/2016 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 10 cá nhân thuộc Tổ chức Quốc tế đã có nhiu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc của Việt Nam, trao tng cho các đối tác ngày 28/7/2016.

Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” là phần thưởng cao quý nht của Ngành công tác dân tộc, chính là sự ghi nhận của UBDT cũng như của Chính phủ Việt Nam đi với những đóng góp hết sức to lớn của các đối tác quốc tế đối với vùng DTTS Việt Nam.

III. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Công tác dân tộc nói chung và hoạt động đối ngoại nói riêng trong lĩnh vực dân tộc mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, song chưa đạt được kết quả như mong muốn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là:

- Vùng dân tộc thiểu số vẫn là vùng khó khăn, tỷ lệ nghèo cao hơn nhiều so với mặt bng chung của cả nước; đng bào dân tộc sng chủ yếu ở min núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi, khí hậu khc nghiệt, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố thiên tai, khó khăn trong công tác hỗ trợ nên nguy cơ tái nghèo luôn ở mức cao, hiệu quả xóa đói giảm nghèo kém bền vững.

- Nhận thức về hội nhập, về cơ chế thị trường và quan hệ giao lưu, quảng bá văn hóa truyn thng của các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyn đi ngoại chưa nhạy bén, hình thức chưa sinh động, hấp dẫn; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa được như mong muốn.

- Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh còn bộc lộ nhiều sơ hở, chủ quan; các thế lực thù địch nước ngoài cấu kết với một số phần tử cơ hội, bất mãn trong nước lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để móc nối, lôi kéo, kích động người dân tộc thiểu số đòi ly khai thành lập nhà nước tự trị; tổ chức các tà đạo trái pháp luật, vượt biên trái phép; chống phá đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, nên ảnh hưởng không nhỏ trong hoạt động đối ngoại.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trong hệ thng cơ quan làm công tác dân tộc đa phần chưa được đào tạo đúng chuyên môn đối ngoại và số lượng người sử dụng thành thạo ngoại ngữ không nhiều, đây là trở ngại lớn cho việc tiếp cận đối tác và nghiên cứu tư liệu.

- Cơ sở vật chất được trang bị còn thiếu, yếu, ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại.

Đthực hiện tốt hơn công tác đối ngoại trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc đề nghị:

Các Bộ, ngành từ trung ương tới địa phương, cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong việc nắm tình hình, cung cấp thông tin và xử lý thông tin liên quan đến vấn đề dân tộc, để nội dung thông tin độ chính xác và có tính thời sự cao, đáp ứng kịp thời công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đnghị Ban Đi ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao thường xuyên cung cấp thông tin nhanh cho các Bộ, ngành và sơ tổng kết 6 tháng và hàng năm. Mặt khác cn tăng cường phát huy vai trò của các cơ quan không chuyên trách trong công tác ngoại giao, các tổ chức đoàn thể xã hội cùng tham gia chiến lược ngoại giao đa cấp, đa phương và ngoại giao nhân dân, dưới sự lãnh đạo thng nht của Đảng.

Tăng cường hỗ trợ Ủy ban Dân tộc trong việc tìm hiểu, giới thiệu đi tác và tạo điều kiện để cán bộ Ủy ban Dân tộc được tham gia các chương trình quốc gia, lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như về kinh phí trong hoạt động đối ngoại.

IV. Phương hướng và dự kiến Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017

Trọng tâm hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2017 là tiếp tục triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Thỏa thuận Hợp tác đã ký đồng thời tìm kiếm và ký mới các Thỏa thuận hợp tác, đặc biệt với các nước trong khi ASEAN.

- Triển khai Đề án “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc trong khu vực ASEAN”.Việc triển khai thành công đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong khu vực ASEAN sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định sự chủ động của Ủy ban Dân tộc trong xu thế hội nhập tất yếu của thời đại, đng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc trong lĩnh vực công tác dân tộc trong nước nói riêng và trong khu vực ASEAN nói chung, nâng cao vị thế cũng như tiếng nói của Ủy ban Dân tộc trong chính trường, góp phn xây dựng một cộng đồng chung ASEAN hài hòa, đoàn kết các dân tộc, cũng như quảng bá hình ảnh về một Việt Nam, một ASEAN đa dân tộc, đa văn hóa, thng nhất cùng phát triển.

- Triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường hp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s”; phi hợp với các Bộ, ngành liên quan nhằm trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công tác dân tộc, qua đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đng quốc tế trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và min núi.

- Kết nối các nhà tài trợ, các đối tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo kỹ thuật, tập huấn... hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chính sách khởi nghiệp cho đng bào dân tộc thiểu số.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động về về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2014 - 2020.

- Nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung, chương trình nhằm tuyên truyn quảng bá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, qua đó bảo tồn và phát huy bản sc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên thế giới.

- Thc hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đi ngoại, đảm bảo mở rộng tới đâu, quản lý tốt tới đó.

(Kèm theo Báo cáo Bảng phụ lục thống kê chi tiết về các hoạt động của các đoàn ra đoàn vào; hội nghị, hội thảo quốc tế; tình hình trao nhận huân, huy chương có yếu tngười nước ngoài năm 2016 và kế hoạch hoạt động đi ngoại năm 2017 của Ủy ban Dân tộc).

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 của Ủy ban Dân tộc, trân trọng gửi Quý Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ tr
ưởng, Chnhiệm UBDT (b/c);
- Cổng thông tin của UBDT;
- Lưu: VT, HTQT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số: 144/BC-UBDT ngày 09/11/2016 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Sthành viên

Đến nước

Đối tác làm việc

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hin

Ngun kinh phí

Ghi chú

1

Đoàn cấp Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc

Thực hiện thỏa thuận hợp tác

Đ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm

08

Trung Quốc

Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

Ký lại Thỏa thuận Hợp tác

09

Tháng 4/2017

- Phía Việt Nam chi trchi phí đi lại quốc tế, bảo hiểm, tiền tiêu vặt... từ nguồn kinh phí đoàn ra của Ủy ban Dân tộc.

- Phía Trung Quốc chịu chi phí nội địa

 

2

Đoàn cấp Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc

Thực hiện thỏa thuận hợp tác

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

10

Lào

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác

08

Tháng 8/2017

- Phía Việt Nam chi trả chi phí đi lại quốc tế, bảo hiểm, tiền tiêu vặt... từ nguồn kinh phí đoàn ra của Ủy ban Dân tộc.

- Phía Lào chịu chi phí nội địa

 

3

Đoàn cấp Thtrưởng Ủy ban Dân tộc

Đoàn nghiên cứu

Thứ trưởng, Phó Chnhiệm

10

Úc và Newzealand

- Úc: Bộ…

- Newzealand Bộ phát triển thổ dân Maori, Văn phòng các vấn đ vdân tộc thiểu số, Ban các quan hệ chủng tộc

- Tìm hiu, trao đổi về hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc và chính sách đối với dân bản địa, kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội cho các nhóm dân tộc khó khăn,..

10

Tháng 7/2017

Mọi kinh phí do Ủy ban Dân tộc chi tr

 

4

Đoàn cấp Thứ trưởng Ủy ban Dân tộc

Đoàn nghiên cứu

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

10

Đức

 

 

 

Tháng 6/2017

Mọi kinh phí do Ủy ban Dân tộc chi trả

 

 

Đơn vị: Ủy ban dân tộc

Mu số 06

 

BẢNG THỐNG KÊ

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số: 144/BC-UBDT ngày 09/11/2016 của Ủy ban Dân tộc)

STT
(1)

Tên Hi ngh, Hi thảo quốc tế (2)

Slượng đại biểu Việt Nam (3)

Số lượng đại biểu có quốc tịch nước ngoài (4)

Chủ đề, nội dung hội nghị, hội thảo
(5)

Số ngày (6)

Thời gian thực hiện
(7)

Địa điểm tổ chức (8)

Tổng kinh phí (gồm kinh phí từ ngân sách, do nước ngoài tài trợ, do nguồn khác)
(9)

I. THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TỔ CHỨC TRONG NĂM 2016

1

Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 -2020

40

10

Góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đon 2016 - 2020

01

Ngày 22/01/2016

Hà Nội

Worldbank và UBDT

2

Hội thảo hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc

45

03

Góp ý Dự thảo Quyết định Kế hoạch khung hành động thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ ở vùng dân tc thiểu số

01

Ngày 31/3/2016

Hà Nội

Oxfam

3

Lớp tập huấn: “Nâng cao năng lực lồng về lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trong vùng DTTS giai đoạn 2016 -2020”

45

0

Nâng cao nhận thức về LGG cho cán bộ làm công tác dân tộc; nâng cao kỹ năng LGG trong việc thực hiện các MDG liên quan đến bình đẳng giới và năng lực vận động chính sách dân tộc có tính đến nhạy cảm giới

02

Ngày 11-12/4/2016

Hải Phòng

UN Women

4

Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

40

5

Góp ý dự tho Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

01

Ngày 20/4/2016

Hà Nội

Worldbank và UBDT

5

Hội thảo tập huấn: “Tiếp cận nhân học trong triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách dân tộc, giai đoạn 2016 - 2020”

68

0

Nâng cao kỹ năng tiếp cận nhân học cho cán bộ làm công tác dân tộc; hỗ trợ thúc đẩy, nâng cao nhận thức về tiếp cận nhân học trong xây dựng và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, góp phn thực hiện các chương trình chính sách đạt được hiệu quả, phù hợp hơn đối với đồng bào DTTS

01

Ngày 21/4/2016

Hà Nội

UNDP

6

Hội thảo: “Đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em dân tộc thiểu số từ 0-5 tuổi”

50

3

Đánh giá toàn diện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như rà soát các chính sách đã thực hiện và đxuất giải pháp chăm sóc, hỗ tr trem trong thời gian tới

01

Ngày 22/4/2016

Hà Nội

UNICEF; UBDT

7

Khóa tập huấn giảng dạy thử nghiệm bộ tài liệu: “Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc hiện nay”

40

0

Tiếp cận và trao đổi thảo luận với 3 chuyên đề: Đổi mới truyền thông trong công tác dân tộc ở cộng đồng; đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân; văn hóa vùng và phát triển

03

Ngày 31/5 - 2/6/2016

Bắc Giang

UNESCO; UBDT

8

Tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới, lồng ghép quyền của Phụ nữ và Trẻ em

45

02 đại biểu: Hà Lan, Nhật Bản

Tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới, lồng ghép quyền của Phụ nữ và Trẻ em trong các chính sách, luật liên quan đến DTTS

02

4-5/10/2016

Nhà khách 155 Trích Sài, Hà Nội

191,700,000

9

Hội thảo tham vấn góp ý kết quả báo cáo rà soát đánh giá phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến PN và TE tại Hà Nội

55

03 đại biểu: Hà Lan, Nhật Bản, Canada

Thông qua kết quả rà soát và xin ý kiến bổ sung vào báo cáo rà soát đánh giá phân tích các chính sách pháp luật liên quan đến PN và TE

01

6/10/2016

Nhà khách 155 Trích Sài, Hà Nội

101,107,000

10

Hội tho Quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam

100

15

Phối hợp với Bộ Y tế và Bộ LĐTB&XH tổ chức: Bàn về thực trạng và giải pháp giải quyết tảo hôn ở Việt Nam

01

25/10/2016

Khách sạn Melia Hà Nội

46,056,000

II. DKIẾN TCHỨC HỘI NGHHI THẢO NĂM 2017

1

Hội nghị vận động viện trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi

120

80

Triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi Việt Nam” theo Quyết định 2214 của Th tướng Chính phủ

01

Dự kiến tháng 10/2017

Hà Nội

NSNN

2

Hội thảo “Hợp tác ASEAN về công tác dân tộc

100

50

- Các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các nước trong khối ASEAN về công tác dân tộc.

- Đưa nội dung hợp tác về công tác dân tộc vào chương trình nghscủa ASEAN

02

Dự kiến tháng 8

Vĩnh phúc

NSNN và các nhà tài trợ

3

Hội tho khu vực về Xóa đói giảm nghèo vùng DTTS

40

40

Hội thảo khu vực 04 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar về công tác xóa đói giảm nghèo các vùng người DTTS

02

Quý II hoặc Quý III/2017

Hà Nội

NSNN và tài trợ quốc tế

TNG CỘNG: 10 Hội nghị, Hội thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/BC-UBDT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu144/BC-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2016
Ngày hiệu lực09/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/BC-UBDT

Lược đồ Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu144/BC-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành09/11/2016
        Ngày hiệu lực09/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017

           • 09/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực