Văn bản khác 1795/BC-BNV

Báo cáo số 1795/BC-BNV về việc xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ, công chức xã tại 3 vùng: Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 1795/BC-BNV xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ công chức xã Tây Bắc miền Trung Tây Nguyên Tây Nam Bộ


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1795/BC-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TẠI 3 VÙNG: TÂY BẮC, MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ “khẩn trương xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ, công chức xã tại 3 vùng: Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ theo nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ” tại công văn số 1066/VPCP-ĐP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt của các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, phần lớn chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính, trình độ văn hóa thấp. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở nói chung, cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng đang là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở cho các khu vực này cả trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Nội vụ dự kiến thành lập 3 phân viện thuộc Học viện Hành chính Quốc gia tại 3 khu vực. Năm 2005 Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia đặt tại tỉnh Đắc Lắc và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 thành lập phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ. Như vậy ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia đã có 2 phân viện đặt tại Thành phố Huế và Thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010, trong đó tại mục d, khoản 1, Điều 2 của Quyết định này giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ, công chức xã tại 3 vùng: Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Bộ Nội vụ xác định sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập 2 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở 2 khu vực còn lại là Tây Bắc và Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg chưa quy định các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nào quản lý nên trong quá trình triển khai xây dựng đề án, Bộ Nội vụ đã cân nhắc về vị trí pháp lý của 2 cơ sở đào tạo này và đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: Thành lập trường đào tạo cán bộ, công chức cơ sở vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia.

Thực hiện phương án này, tháng 10 năm 2006 lãnh đạo Bộ Nội vụ đã làm việc với thường trực UBND Tỉnh Yên Bái để thống nhất về chủ trương, địa điểm, điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất thành lập phân viện khu vực Tây Bắc thuộc Học viện hành chính Quốc gia đặt tại thành phố Yên Bái, đồng thời dự kiến phân viện khu vực Tây Nam Bộ thuộc Học viện Hành chính Quốc gia đặt tại Thành phố Cần Thơ.

Phương án này có nhiều ưu điểm:

- Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng từ xây dựng, quản lý chương trình, tài liệu đến phương pháp giảng dạy và tổ chức các khóa học.

- Trước mắt Học viện Hành chính Quốc gia có thể chủ động điều động, biệt phái giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo của Học viện về công tác tại hai trường nên trường sớm đi vào hoạt động và dạy học, trong quá trình phát triển Học viện sẽ củng cố, xây dựng đội ngũ giảng viên để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức cơ sở và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước cho các trường đào tạo, bồi dưỡng của các tỉnh trong khu vực.

- Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và xây dựng các phân viện mà gần đây nhất là tổ chức triển khai xây dựng và đưa phân viện khu vực Tây Nguyên đặt tại Đắc Lắc vào hoạt động.

- Phù hợp với cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia: có các phân viện tại các khu vực được quy định tại Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Do vậy, thành lập trường đào tạo cán bộ, công chức cơ sở vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ theo phương án này là phù hợp và có tính khả thi. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa X và Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì tổ chức, bộ máy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ Học viện Hành chính Quốc gia sẽ chuyển về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nên việc xây dựng đề án chi tiết thành lập hai trường sẽ chuyển giao cho Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

Phương án 2: Thành lập trường đào tạo cán bộ, công chức cơ sở vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ trực thuộc Bộ Nội vụ

Phương án này có ưu điểm là các trường được sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Nội vụ nên thuận lợi trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí, chức trách được giao.

Hạn chế của phương án này là việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo và đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước của các trường gặp nhiều khó khăn và Bộ Nội vụ cần phải có thời gian chuẩn bị nhất định thì các trường mới đi vào hoạt động dạy và học được, nên tính khả thi của phương án thành lập các trường đào tạo cán bộ cơ sở tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ thuộc Bộ Nội vụ không cao.

Với những lý do đã trình bày trên đây khi nghiên cứu xây dựng đề án thành lập hai trường đào tạo cán bộ, công chức xã vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ, Bộ Nội vụ xin trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập hai trường này cho Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu VT, ĐT.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1795/BC-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1795/BC-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2007
Ngày hiệu lực22/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1795/BC-BNV

Lược đồ Báo cáo 1795/BC-BNV xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ công chức xã Tây Bắc miền Trung Tây Nguyên Tây Nam Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 1795/BC-BNV xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ công chức xã Tây Bắc miền Trung Tây Nguyên Tây Nam Bộ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1795/BC-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành22/06/2007
        Ngày hiệu lực22/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Báo cáo 1795/BC-BNV xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ công chức xã Tây Bắc miền Trung Tây Nguyên Tây Nam Bộ

              Lịch sử hiệu lực Báo cáo 1795/BC-BNV xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ công chức xã Tây Bắc miền Trung Tây Nguyên Tây Nam Bộ

              • 22/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực