Văn bản khác 193/BC-LĐTBXH

Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10


UBND TỈNH SƠN LA
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/BC-LĐTBXH

Sơn La, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012

1. Thực hiện chính sách Lao động-Tiền lương-BHXH:

- Trình Bộ Lao động - TBXH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ BHXH theo đề nghị của 01 công dân.

- Trình UBND tỉnh về việc xếp hạng I doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - TBXH công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2012.

- Phối hợp với các ngành liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015.

- Phối hợp tổ chức phổ biến tuyên truyền Bộ Luật lao động mới và Luật BHXH cho 415 người lao động của 03 công ty (Công ty cổ phần mía đường Sơn La, Công ty C phần xi măng Mai Sơn, Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La).

- Trong tháng đã tiếp nhận, thẩm định và thông báo 06 bản đăng ký xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và 06 bản đăng ký hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp.

2. Chương trình Giải quyết việc làm - An toàn lao động:

- Xây dựng Dự thảo tờ trình và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2013.

- Hướng dẫn phòng Lao động - TBXH huyện Yên Châu vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động đã hết thời hạn hợp đồng trở về nước theo quy định.

- Đề nghị Trung tâm lao động ngoài nước hỗ trợ kinh phí tuyển chọn lao động đi thực tập sinh tại Nhật Bản đã xuất cảnh.

- Tổ chức điều tra, thu thập và tổng hp thông tin về lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp năm 2012.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho 85 người lao động tại Thủy điện Nậm Chiến.

- Thẩm định và ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 14 lao động; tính đến ngày 15/10/2012 đã có 61 lao động được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

- Cấp 02 giấy phép lao động cho người nước ngoài; tính đến ngày 15/10/2012 đã cấp 22 giấy phép lao động cho người nước ngoài.

- Công tác xuất khẩu lao động: trong tháng có 05 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài trong năm lên 19 lao động.

- Quỹ giải quyết việc làm trong tháng: đã duyệt 20 dự án với kinh phí cho vay là 1.860 triệu đồng, tạo việc làm cho 155 lao động.

3. Công tác Dạy nghề:

- Tham mưu trình Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg trên địa bàn.

- Hướng dẫn tổ chức hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề.

- Đôn đốc triển khai thực hiện Đán đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề.

- Tổ chức giám sát công tác dạy nghề năm 2012 tại huyện Mường La và huyện Sốp Cộp.

- Trong tháng các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh, dạy nghề cho 763 người, nâng số tuyển sinh đào tạo trong năm lên 3.633 người, đạt 36,3% so với kế hoạch.

4. Thực hiện chính sách Người có công:

- Chỉ đạo phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố báo cáo số liệu đối tượng người có công trên địa bàn để tổ chức triển khai một số chế độ ưu đãi mới quy định tại Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn về các nội dung mới trong Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và quyết định của Chính phủ về công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở năm 2013.

- Xây dựng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH.

- Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 74 lượt hồ sơ ưu đãi các loại theo đề nghị của các huyện, thành phố, nâng tổng số trường hợp đã giải quyết chế độ chính sách trong năm 2012 lên 913 trường hợp.

5. Công tác Bảo trợ xã hội:

- Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt mua 3.426 thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, nâng tổng số thẻ BHYT đã cấp lên 756.121 thẻ.

- Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2015.

- Trình UBND tỉnh quyết định phân cấp duyệt, in, cấp phát thẻ BHYT từ năm 2013 cho 04 huyện (Mộc Châu, Phù Yên, Mường La, Sông Mã).

- Tham mưu xây dựng Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 9 tháng đầu năm, chương trình công tác quý IV năm 2012.

- Hướng dẫn và đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn theo đúng quy định.

6. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt mua 3.055 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, nâng tổng số thẻ BHYT đã cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi trong năm 2012 lên 31.445 thẻ.

- Tổ chức tập huấn vệ công tác BVCSTE cho cán bộ phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan; tập huấn về triển khai mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK dựa vào cộng đồng cho 06 xã của huyện Sông Mã và Phù Yên.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật BVCSGDTE tại 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BVCSTE tại huyện Mộc Châu và Phù Yên.

- Hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình nước sạch cho trẻ em nông thôn tại huyện Quỳnh Nhai.

- Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em vùng sâu vùng xa của huyện Thuận Châu, Mai Sơn và Mường La nhân dịp Tết trung thu năm 2012 (gồm 50 xuất quà với tổng trị giá 21 triệu đồng); Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động nhân dịp Tết trung thu năm 2012.

7. Công tác Thanh tra:

- Tổ chức 01 cuộc thanh tra về chấp hành các quy định về BHXH tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.

- Phối hợp với các ngành liên quan điều tra vụ tai nạn lao động chết người tại Xí nghiệp Sông Đà 10.6.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong tháng đã đón tiếp 06 lượt công dân và nhận 02 đơn thư hỏi về chế độ chính sách lao động, chính sách người có công với cách mạng.

8. Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Báo cáo kết quả việc thực hiện cơ chế, chính sách trong phòng, chống ma túy và kết quả công tác phòng chống ma túy, mại dâm 9 tháng đầu năm 2012.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố triển khai công tác khảo sát, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc xây dựng xã, phường lành mạnh (100 phiếu) theo mẫu khảo sát của Cục phòng chống tệ nạn xã hội; báo cáo tình hình tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn.

- Tham gia các Đoàn công tác của Ban nghiên cứu xây dựng Đán “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm GDLĐ của tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 03 Tỉnh ủy kiểm tra quy trình giải quyết đối với học viên hết thời gian cai nghiện ra khỏi trung tâm và học viên về chữa bệnh, chịu tang, miễn giảm thời gian cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ tỉnh.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về phòng chống mại dâm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu.

- Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng chống mại dâm năm 2012.

- Thường xuyên chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động và các huyện, thành phố.

- Công tác cai nghiện, chữa trị cho đối tượng tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động: Hiện tại 12 Trung tâm GDLĐ trên địa bàn toàn tỉnh đang quản lý, giáo dục, chữa trị, cai nghiện cho 2.123 học viên nghiện ma túy (trong đó cưỡng chế là 2.100 học viên; tự nguyện là 23 học viên) và 09 học viên là đối tượng bán dâm.

9. Công tác Bình đẳng gii:

- Phối hợp với Báo Sơn La và Đài PTTH tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tại 10 sở, ban, ngành của tỉnh và 11 huyện, thành phố.

10. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Thẩm định, quyết toán kinh phí người có công với cách mạng quý III/2012 và các nguồn kinh phí địa phương.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn theo nguồn kinh phí của các Chương trình MTQG năm 2012.

- Đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

1. Thực hiện chính sách Lao động-Tiền Lương-BHXH:

- Tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

- Tổng hợp tình hình phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và quản lý theo dõi tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp.

- Tổ chức tập huấn triển khai nội dung của Bộ Luật lao động mới và chính sách tiền lương tối thiểu vùng năm 2013 cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Chương trình Giải quyết việc làm - An toàn lao động:

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình GQVL năm 2012.

- Tổng hợp và cập nhật thông tin điều tra về cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác giải quyết việc làm cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

- Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện thu thập và cập nhật thông tin biến động cung - cầu lao động năm 2012.

- Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động trong các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Công tác Dạy nghề:

- Tiếp tục đôn đốc và kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề năm 2012 tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố điều tra, đăng ký nhu cầu học nghề của người lao động năm 2013 và hướng dn các cơ sở dạy ngh tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả dạy nghề và giải quyết việc làm sau học nghề trên địa bàn tỉnh năm 2012.

- Báo cáo tiến độ đầu tư, kiện toàn tổ chức vả đăng ký hoạt động dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề các huyện.

- Tiếp tc kiểm tra, giám sát về công tác dạy nghề năm 2012 tại một số huyện theo kế hoạch.

4. Thực hiện chính sách Người có công:

- Đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục tổng hợp số lượng người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

- Phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh thẩm định hồ sơ mai táng phí và hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng CCB trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ CĐHH đủ điều kiện giới thiệu đi giám định; giải quyết các hồ sơ di chuyển, mai táng phí, ưu đãi GDĐT, đề nghị hưởng chế độ chính sách NCC theo quy định.

5. Công tác Bảo trợ xã hội:

- Tổ chức tham vấn cộng đồng tại một số xã về Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2012 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các huyện tổ chức thực hiện việc duyệt, in, cấp phát thẻ BHYT từ năm 2013 theo quyết định của UBND tỉnh.

- Đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 kịp thời gian quy định.

- Đôn đốc 05 huyện nghèo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP năm 2012 và xây dựng kế hoạch phân bổ vốn năm 2013.

6. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác BVCSTE và Quỹ BTTE cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

- Đôn đốc việc thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK dựa vào cộng đồng tại huyện Sông Mã và Phù Yên.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BVCSTE tại các huyện, thành phố.

- Báo cáo kết quả việc thực hiện công tác phối hợp trong phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2012-2015.

- Hỗ trợ 03 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh (đã khám phân loại) phẫu thuật từ nguồn Quỹ BTTE tỉnh.

7. Công tác Thanh tra:

- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra về chấp hành các quy định về BHXH tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.

- Thu và tổng hợp, phân tích Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đợt II/2012.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đề nghị của công dân.

8. Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Trình Ban chỉ đạo 03 Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 50 UBND tỉnh Dự thảo Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với cán bộ có chức vụ, viên chức của Trung tâm GDLĐ trong việc để học viên trốn, học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện ra khỏi Trung tâm khi chưa hết thời hạn cai nghiện.

- Đôn đốc các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc giải quyết tệ nạn ma túy tại các xã trọng điểm về ma túy năm 2012 theo Quyết định 792/QĐ-UBND của y ban nhân dân tỉnh.

- Hoàn thiện Đán “Sắp xếp, đổi mi, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục - Lao động của tỉnh đến năm 2015 và tm nhìn đến năm 2020”.

- Xây dựng báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ và tình hình hoạt động của các Trung tâm GDLĐ trên địa bàn và tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh.

- Xây dựng nội dung và tổ chức in ấn, cấp phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống buôn bán người cho cấp cơ sở.

9. Công tác Bình đẳng giới:

- Hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới tại xã Chiềng Xôm - thành phố Sơn La.

- Tổ chức Hội thảo về vai trò tham mưu đối với công tác Bình đẳng giới và VSTBPN tại cơ sở.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu HĐND và cán bộ làm công tác Bình đẳng gii cấp cơ sở.

10. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ và triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2012.

- Quyết toán các nguồn kinh phí địa phương và lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí trung ương ủy quyền quý III/2012.

- Tiếp tục đôn đốc và phối hợp vi các phòng chuyên môn triển khai các nguồn kinh phí CTMTQG năm 2012.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2012. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Lao động - TBXH./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Bộ LĐ-TBXH;
- VP Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Ban VHXH-HĐND tnh;
- Sở Kế hoạch&ĐT;
- Đ/c Nghĩa Phòng Văn xã-UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Điêu Thị Duy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/BC-LĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu193/BC-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2012
Ngày hiệu lực19/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/BC-LĐTBXH

Lược đồ Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu193/BC-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýĐiêu Thị Duy
        Ngày ban hành19/10/2012
        Ngày hiệu lực19/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 193/BC-LĐTBXH kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10

           • 19/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực