Văn bản khác 211/BC-TCT-VP

Báo cáo 211/BC-TCT-VP công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng cục Thủy lợi

Nội dung toàn văn Báo cáo 211/BC-TCT-VP năm 2013 cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/BC-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014 CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2013

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Tổng cục Thủy lợi đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 (Quyết định số 53 /QĐ - TCTL - VP, ngày 06/2/2013), theo sát kế hoạch của Bộ. Kế hoạch đã xác định hoạt động cần triển khai thực hiện, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện, các sản phẩm cuối cùng cần đạt được và thời gian bắt đầu, kết thúc.

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch: Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục bám sát vào 7 nội dung, lĩnh vực chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành. Theo kế hoạch của Tổng cục đã được duyệt có 34 nhiệm vụ, 66 hoạt động, cho đến nay cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch đạt 88% trong đó có các hoạt động thường xuyên thực hiện.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Có văn bản số 179/TCTL-VP ngày 27/02/2013 gửi Bộ về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2001/NĐ-CP.

- Tổng cục đã có văn bản điều chỉnh, bổ sung cán bộ thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục (Quyết định số 170/QĐ-TCTL-VP ngày 20/3/2013);

-Tổng cục đã xây dựng kế hoạch triển khai duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 trong hoạt động của Tổng cục Thuỷ lợi (Quyết định số 172/QĐ-TCTL-VP ngày 20/3/2013) kiện toàn điều chỉnh Tổ công tác duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục (Quyết định số 330/QĐ-TCTL-VP ngày 20/5/2013);

- Đã có văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiếp tục duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến xây dựng Hệ thống quy trình ISO 9001: 2008 (Công văn số 514/TCTL - VP, ngày 20/5/2013);

- Tổ chức các cuộc họp về CCHC được lồng ghép với giao ban của Tổng cục; thường xuyên tham gia giao ban, tập huấn CCHC của Bộ.

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được duy trì thường xuyên thông qua chuyên trang cải cách hành chính của Tổng cục và chuyển các văn bản có liên quan đến CCHC cho các cán bộ của Tổng cục.

- Thực hiện chế độ báo theo quy định của Bộ.

3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính

Tổng cục đã có kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nội dung kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2013.

- Về kiểm tra tình hình thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Tổng cục Thủy lợi: Từ đầu năm 2013 đến nay Tổng cục nhận được được 83 hồ sơ và xử lý được 58 hồ sơ, còn lại 25 hồ sơ chưa đủ thủ tục và yêu cầu các đơn vị, tổ chức hoàn thiện theo trình tự. Qua kiểm tra, so sánh thành phần hồ sơ thực tế và nội dung được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia và nội dung được công khai không có thành phần hồ sơ ngoài quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

- Tổng cục đã tổ chức đánh giá, kiểm tra về công tác thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63//2010/NĐ - CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC tại các địa phương: Quảng Bình, Điện Biên... Cho đến nay, trong quá trình thực hiện, triển khai tại các địa phương chưa có vướng mắc, hay phản ánh từ các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

4. Tình hình bố trí kinh phí và thực hiện kinh phí cho CCHC:

Trong năm 2013, Tổng cục đã bố trí 330.000.000 đồng cho công tác CCHC; đến nay đã giải ngân được 75% tiến độ.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

1.1. Về công tác xây dựng pháp luật

Tổ chức triển khai xây dựng văn bản QPPL Theo Quyết định số 1586/QĐ – BNN - PC ngày 09/07/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến nay đã:

- Ban hành 01 Luật; 01 Thông tư

- Đang trình Chính phủ: 01 Nghị định

- Đang xây dựng 02 Nghị định, 05 Thông tư

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

1.2. Về công tác kiểm tra và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

-Tổng cục đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-TCTL-PCTT ngày 04/5/2013 về việc thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời Phê duyệt Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 tại Quyết định số 293/QĐ-TCTL-PCTT ngày 4/5/2013.

- Bộ đã có Quyết định số 1435/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/2013 về việc thành lập Tổ rà soát văn bản về thủy lợi, đã phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi (Quyết định số 1876/QĐ-BNN- PC ngày 14/8/2013);

- Thực hiện các văn bản trên, Tổ rà soát đã tiến hành thực hiện đúng tiến độ: hoàn thiện việc thống kê danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng sơ đồ cây văn bản theo giá trị pháp lý, đang tiến hành rà soát từng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Đang tiến hành rà soát, kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

1.3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực

a) Thực hiện chiến lược hoặc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020 và định hướng đến 2050, Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

+ Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 khu vực Miền Trung;

+ Triển khai xây dựng Quy hoạch chống ngập úng cho các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Vĩnh Long, Cà Mau; Tổ chức triển khai các dự án quy hoạch thủy lợi, đê điều, quy hoạch PCLB cho các tỉnh, Thành phố; rà soát quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê như TP. Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình; quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng - Thái Bình; Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận; Quy hoạch chỉnh trị sông suối biên giới.

- Thực hiện Quyết định số 366/QĐ - TTg, ngày 31/03/2012 về việc phê duyệt Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức triển khai như sau:

+ Đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/1/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015; Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013 hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

+ Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc lập, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung;

+ Đang hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, hiện đang trình Bộ ban hành;

+ Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

+ Tổ chức họp Ban chủ nhiệm Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT để xây dựng các phương hướng, công tác chỉ đạo điều hành Chương trình.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương phân tích, đánh giá kết quả của Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá để làm căn cứ xây dựng kế hoạch trung hạn và có các giải pháp kịp thời để xử lý các yếu kém nhất là công tác quản lý vận hành sau đầu tư.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2014;

+ Phối hợp với các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các nhà tài trợ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra liên ngành chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình đảm bảo đạt mục tiêu năm 2013.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng thế giới tài trợ, tiếp nhận vốn tạm ứng năm 2014 để thực hiện năm 2013 đảm bảo đạt chỉ số giải ngân năm thứ nhất của Chương trình.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại các xã Nông thôn mới.

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị

- Công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về Thuỷ lợi, Ðê điều và PCLB được lồng ghép trong các Hội nghị tập huấn, hội thảo do Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức. Tổ chức 02 cuộc hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng chống lụt bão tại Hà Nội và Cần Thơ.

- Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 1 và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi cho các cán bộ của Chi cục Thuỷ lợi, doanh nghiệp, tổ chức hợp tác dùng nước.

- Đang phối hợp với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý an toàn hồ chứa cho các cán bộ làm công tác quản lý, vận hành hồ chứa nước. Dự kiến kế hoạch mở lớp vào tháng 11/2013 (sau khi kết thúc mùa mưa lũ).

- Đã tổ chức 01 cuộc Diễn tập PCLB&TKCN được tổ chức thực hiện trong tháng 9 tại tỉnh Kiên Giang và lồng ghép tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, đê điều.

- Tổ chức các Hội nghị để lấy ý kiến dự thảo xây dựng Luật Thủy lợi; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Nội.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị

Thực hiện Quyết định số 2934/QĐ-BNN-TTr ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Tổng cục Thủy lợi. Tổng cục đã hoàn thành 04/5 cuộc thanh tra; 01 cuộc đang tiến hành.

- Kiểm tra đột xuất vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Bắc Giang theo Quyết định số 329/QĐ-TCTL-TTr ngày 17/5/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý xây dựng cơ bản, xử lý hành chính đến 30/10/2013 đã thu hồi trả về ngân sách nhà nước 1.098.252.000 đồng.

- Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực quản lý khai thác CTTL, quản lý đê điều theo thẩm quyền:

+ Đến tháng 10/2013 Tổng cục Thủy lợi nhận được 10 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của dân. Trong đó có 04 đơn kiến nghị, 06 đơn có nội dung tố cáo (02 đơn nặc danh, theo quy định không giải quyết). Nội dung chính của đơn thư tố cáo về vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và khiếu kiện liên quan đến đất đai.

+ Các đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu là đơn thư vượt cấp, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục đã chuyển đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lại 02 đơn cho đương sự và hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Về thủ tục hành chính

2.1. Cải cách TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, cũng như việc chậm trễ sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

- Tổ chức triển khai kiểm soát các thủ tục hành chính quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng theo quy định.

- Ngày 21/10/2013, Tổng cục có văn bản số 1231/TCTL-PCTT gửi Vụ Pháp chế về việc cử cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục;

- Thường trực phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Tổng cục được tiếp nhận và xử lý.

- Từ đầu năm 2013 đến nay, Tổng cục đã tiếp nhận được 83 hồ sơ và xử lý được 58 hồ sơ, còn lại 25 hồ sơ chưa đủ thủ tục và yêu cầu các đơn vị, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngoài ra, đang xử lý một trường hợp vi phạm giấy phép được cấp từ các năm trước theo đúng thẩm quyền. Qua kiểm tra, so sánh thành phần hồ sơ thực tế và nội dung được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia và nội dung được công khai không có thành phần hồ sơ ngoài quy định; các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn.

2.2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

a) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính

Đang nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính có quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi;

b) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục không nhận được các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các TTHC đang thực hiện tại Tổng cục.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tổ chức triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 03 /QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ);  tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tổng cục; của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục để điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ tại văn bản số 186/TCTL-VP ngày 17/10/2013 yêu cầu các đơn vị gửi về Tổng cục ngày 22/10/2013.

- Sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Tổng cục; Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản thông tin; Phân công công tác lãnh đạo Tổng cục;

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án tổ chức ngành thủy lợi ở các địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Đang nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; quản lý đê điều và PCLB các cấp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý.

- Tổ chức triển khai xây dựng “Đề án nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi”.

- Đang nghiên cứu, xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của Tổng cục Thủy lợi với mục tiêu phát triển đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện nhiệm thi nhiệm vụ, công vụ và đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2014.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a. Việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức của đơn vị

- Biên chế công chức được giao năm 2013 là: 167, có mặt đến ngày 01/9/2013 là: 147;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi đã có quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước cho các cơ quan tại Quyết định số 535/QĐ-TCTL-VP ngày 06/8/2013: biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập là: 476 chỉ tiêu, trong đó 238 ngân sách nhà nước cấp, 238 tự lo lương, có mặt đến ngày 01/9/2013 là 319.

+ Số biên chế viên chức chưa sử dụng, các đơn vị sự nghiệp đã có kế hoạch tuyển dụng, cụ thể: Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch thi tuyển đối với 05 vị trí viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm Phòng chống lụt bão trực thuộc Cục Quản lý Đê điều và PCLB; phê duyệt kế hoạch thi tuyển của Viện QHTL Miền Nam (40 vị trí việc làm).

- Tổ chức triển khai xây dựng bản mô tả công tác của các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị; theo dõi, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo bản mô tả công việc;

+ Đã tiến hành thủ tục trình Tổng cục trưởng bổ nhiệm 02 phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Miền Nam; Thủ trưởng các đơn vị bổ nhiệm theo phân cấp 08 đ/c lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên.

- Thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổ chức quản lý hệ thống thuỷ lợi liên tỉnh và Quyết định Điều động ông Đàm Hoà Bình, Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình Thuỷ lợi, đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Ban chỉ đạo.

- Đã trình Tổng cục trưởng phê duyệt kết quả rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phó các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011-2015 (tổng số 38 đồng chí) tại văn bản số 556/TCTL-VP ngày 29/5/2013.

- Thông báo kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2021(tổng số 59 đồng chí).

- Bộ trưởng đã phê duyệt QHCB giai đoạn 2016 – 2021 của Tổng cục và rà soát giai đoạn 2011-2015 và diện Bộ quản lý tại quyết định 2186/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/9/2013.

b. Thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và bảo hiểm xã hội tại đơn vị.

- Thực hiện văn bản 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012, Tổng cục rà soát, cân đối theo tỷ lệ 10% (thêm 5%) đã có kết quả đối với 22 trường hợp nâng lương trước thời hạn.

- Nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đợt I/2013 đối với 75 đồng chí.

- Trình Bộ chuyển ngạch nghiên cứu viên sang ngạch chuyên viên chính đối với 01 trường hợp công chức lãnh đạo đã có Quyết định.

- Dự thảo, sửa Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Tổng cục theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và công văn số 3407/BNN-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tổng hợp, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2014 đối với 14 đồng chí.

- Tăng cường công tác thi đua khen thưởng đối với Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012:

+ Đối với tập thể: 01 Huân chương lao động hạng 2; 01 Huân chương lao động hạng 3; 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 Bằng khen Bộ trưởng.

+ Đối với cá nhân: 02 Huân chương lao động hạng 2; 09 Huân chương lao động hạng 3; 21 Bằng khen Chính phủ; 70 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 85 Bằng khen Bộ trưởng.

c. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng trong nước

Với mục tiêu trang bị, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phương án quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã được phê duyệt.

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương theo mẫu phiếu khảo sát của Bộ Nội vụ.

- Tính đến 15/9/2013, đã tiến hành thủ tục cử cán bộ, công chức đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng các chương trình học như sau:

+ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp: 07 đồng chí;

+ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 01 đồng chí;

+ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 09 đồng chí;

+ Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 13 đồng chí;

+ Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý cho lãnh đạo cấp vụ: 02 đồng chí

+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng đối với: 06 đồng chí;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (xây dựng, đấu thầu, tài chính): 07 đồng chí;

+ Cử cán bộ Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng: 11 đồng chí (đối tượng theo quy định).

- Rà soát nắm nguồn lực lượng Dự bị động viên năm 2013 đối với Quân dân dự bị Hạng 2, và cán bộ nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội: 112 đồng chí

Đào tạo ở nước ngoài

Đã tiến hành thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định cử cán bộ đi học tập/công tác nước ngoài tổng số: 148 trường hợp, trong đó:

+ Thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng: 19 đồng chí đối với cấp trưởng lãnh đạo các đơn vị (trước khi có phân cấp tại Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng theo phân cấp: 129 đồng chí.

Các cán bộ đi công tác/học tập nước ngoài về đều tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định.

- Tiến hành thủ tục tiếp nhận, chuyển trả, gia hạn đối cán bộ đi học tập ở nước ngoài về cơ quan cũ: 06 trường hợp.

5. Cải cách tài chính công

5.1 Kết quả thực hiện các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước; Tổng cục đã xây dựng và ban hành Quyết định số 195/QĐ-TCTL-VP ngày 19/8/2010 về việc ban hành tạm thời quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công, được quán triệt và phổ biến cho các cán bộ công chức trong toàn cơ quan thực hiện. Đã khoán chi đến từng đơn vị thuộc Tổng cục thụ hưởng ngân sách đến nay đã đi vào lề nếp.

Tổng cục đang rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đơn vị đã đổi mới phương thức hoạt động, tiết kiệm chi, thu nhập đã từng bước được nâng cao. Nguồn thu sự nghiệp, cùng với nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, đã góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương tăng thêm cho cán bộ, nhân viên.

5.2 Kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 24/4/2006 của Chính phủ:

Thc hin Ngh đnh s 43/2006/-CP ngày 25 tháng 4 m 2006 ca Chính ph áp dụng cho các đơn v s nghiệp, các đơn vị đã có chuyn biến rõ t v cht lưng và hiu qucông vic cth như: ng cưng công tác qun lý trong ni b, s dụng có hiệu qu các ngun lc, thúc đy pt trin hot động s nghiệp, khai thác ngun thu, nâng cao trách nhim ca th trưng cơ quan và tăng cưng s gm t của cán b nhân viên trong việc s dụng biên chế, kinh phí hoạt đng đ hoàn thành tt nhim v đưc giao.

- Tổng số đơn vị SN: 04 đơn vị gồm: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (trong đó: Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai là đơn vị ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí).

- Các đơn vị đã y dng Quy chế chi tiêu ni b ca đơn v mình trong việc qun lý và s dụng kinh phí thưng xuyên nhm tiết kiệm kinh phí đ có tăng thêm thu nhập cho công nn vn lao đng trên cơ s vđịnh mc, tiêu chuẩn, chế đ đúng quy đnh đưc ban hành; đng thi cũng là thc hiện ng khai minh bạch các hoạt đng thu, chi; tạo quyền ch đng cho ngưi lao đng hoàn thành nhiệm v đưc giao và là cơ s đ các đơn v qun lý, thanh toán các khon chi tiêu, Kho bc Nhà nưc, cơ quan qun lý cấp trên, cơ quan i chính...

6. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo cải cách hành chính

6.1. Về thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

- Đã xây dựng kế hoạch triển khai duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 trong hoạt động của Tổng cục Thuỷ lợi (Quyết định số 172/QĐ-TCTL-VP ngày 20/3/2013);

- Tổng cục đã kiện toàn điều chỉnh Tổ công tác duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục (Quyết định số 330/QĐ-TCTL-VP ngày 20/5/2013);

- Đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục về việc rà soát cán bộ đầu mối công tác ISO tại đơn vị (văn bản số 29/VP-TH ngày 15/03/2013);

- Đã có văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiếp tục duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến xây dựng Hệ thống quy trình ISO 9001: 2008 (Công văn số 514/TCTL - VP, ngày 20/5/2013);

- Đã ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2013 của Tổng cục;

- Ngày 20/6/2013 Tổng cục đã tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Tổng cục đã được cấp giấy chứng nhận (tại Quyết định số 1643/QĐ-TĐC ngày 22/8/2013) và các quy trình tác nghiệp của các đơn đang thực hiện;

- Ngày 26/6/2013, Tổng cục đã có văn bản số 680/TCTL-VP gửi các Đơn vị cơ quan khối Văn phòng về việc Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Tổng cục và Tổ chức đánh giá chứng nhận đã tiến hành đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục vào ngày 01/07/2013. Ngày 22/7/2013 Trung tâm chứng nhận Phù hợp QUACERT đã có văn bản số 1015/ QUACERT về việc tiếp tục duy trì hệ Thống ISO của Tổng cục.

- Ngày 24/6/2013, Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản số 660/TCTL-VP gửi Vụ Tổ chức cán bộ về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Tổng cục đã tiếp nhận được 83 hồ sơ và xử lý được 58 hồ sơ, còn lại 25 hồ sơ chưa đủ thủ tục và yêu cầu các đơn vị, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình ISO 9001: 2008;

6.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục.

Hoàn thiện Website của Tổng cục, các Quy chế quản lý, sử dụng Website; thành lập Ban biên tập Website, thường xuyên cập nhật thông tin về chỉ đạo điều hành của Tổng cục, đặc biệt là công tác CCHC. Đến nay trang thông tin điện tử của Tổng cục cơ bản đã từng bước hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục được thông xuất, hiệu quả.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm

+ Việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết, đã giúp cho tổ chức, cá nhân nắm vững hơn khi có nhu cầu giải quyết công việc. Người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây, công việc được giải quyết nhanh hơn, đúng hẹn, giảm bớt trung gian nhũng nhiễu, phiền hà.

+ Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có những bước chuyển biến nhất định thể hiện ở thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn.

+ Tổ chức, cá nhân có điều kiện theo dõi, giám sát việc làm của cán bộ, công chức, của cơ quan Nhà nước để cùng góp phần xây dựng chế độ làm việc ngày càng vững mạnh.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

+ Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động CCHC còn hạn chế;

+ Công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các thủ tục hành chính, nhất là đối với các địa phương còn nhiều bất cập.

III. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014

1. Cải cách thể chế

Thực hiện kế hoạch xây dựng VB QPPL năm 2014 Bộ phê duyệt; Rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; Kiểm tra văn bản QPPL do Bộ, ngành khác, địa phương ban hành có liên quan; Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

- Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng các văn bản QPPL năm 2014 của Tổng cục.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát, đề xuất chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ được giao của Chính phủ và của Bộ; Kiểm tra đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc; rà soát, sửa đổi và thực hiện quy chế làm việc của đơn vị của Tổng cục.

- Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; quản lý đê điều và PCLB các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.

4. Phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục; Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức được Bộ giao bổ sung biên chế năm 2014; Đổi mới công tác quản lý, cán bộ công chức.

5. Cải cách tài chính công

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của nhà nước;

- Rà soát, tổ chức triển khai quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thông báo, công khai quyết toán nguồn ngân sách năm 2014.

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị công tác lập, xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2013 và tổ chức triển khai thực hiện.

6. Hiện đại hoá nền hành chính

- Triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công theo quy định.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến các Quy trình ISO đã được tổ chức Đánh giá cấp giấy chứng nhận.

- Nghiên cứu các TTHC mới phát sinh để xây dựng thành Quy trình ISO.

6. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

- Tổ chức triển khai Kế hoạch CCHC năm 2014 của Tổng cục; Nâng cao chất lượng báo cáo cải cách hành chính; Kiểm tra công tác CCHC; Triển khai các nội dung truyền thông CCHC; Thực hiện áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC Par index theo kế hoạch của Bộ; Đảm bảo đủ nguồn kinh phí tài chính thực hiện kế hoạch CCHC 2014; Xây dựng kế hoạch kinh phí, kế hoạch CCHC năm 2014.

- Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan/đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ TCCB (VPCCHC);
- TTr- TCT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Website TC;
- Lưu VT, TH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI
(Kèm theo Báo cáo số: 211 /BC-TCTL – VP, ngày 25 tháng 11 năm 2013)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Tiến độ thực hiện đến 20/8/2013

Ghi chú

I

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT (02 luật) 

1

Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

Cục QLĐĐ & PCLB

 

Số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013

 

2

Luật Thủy lợi

Vụ QLNN

- Theo kế hoạch trình QH tháng 5/2015;

- QH thông qua tháng 11/2015

- Trình TTr, TCT Hoàng Văn Thắng xem xét dự thảo Luật lần 1

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

II

NGHỊ ĐỊNH TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Vụ PC-TT

- Trình Chính phủ tháng 8/2013

Đang trình Chính phủ ký ban hành

 

2

Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống giảm nhẹ thiên tai

Cục QLĐĐ & PCLB

- Theo kế hoạch trình CP Quí I/2014

Bộ đã ký ban hành Quyết định thành lập BST, Tổ BT và QĐ ban hành kế hoạch 02 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập

Vụ QLCTTL

- Theo kế hoạch trình CP tháng 12/2013

- Xây dựng Dự thảo chi tiết Nghị định

- Đang chỉnh sửa dự thảo theo ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập tại các cuộc họp.

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

III

THÔNG TƯ (06 thông tư)

1

Thông tư hướng dẫn quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê và hướng dẫn phân cấp đê

Cục QLĐĐ & PCLB

- Theo kế hoạch trình Bộ tháng 12/2013

Dự thảo Thông tư đã được gửi Vụ Pháp chế để lấy ý kiến thẩm định (kèm theo CV 960/TCTL-ĐĐ ngày 22/8/2013)

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

2

Thông tư quy định định mức duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi

Vụ QLCTTL

Đề xuất thay đổi tên Thông tư thành “Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi”

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang 30/10/2013

Đang lấy ý kiến Bộ Tài chính để hoàn thiện dự thảo lần cuối trước khi trình Bộ ký ban hành.

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

3

Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi

Vụ QLCTTL

- Theo kế hoạch trình Bộ tháng 7

Xin lùi thời gian sang năm 2014 vì có một số nội dung của Thông tư liên quan tới quy định của Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2007/NĐ-CP (CV 1160/TCTL-PCTT ngày 07/10/2013)

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi

Vụ QLCTTL

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang Quý III/2014

- Đang tổng hợp báo cáo đánh giá của địa phương v/v thực hiện thông tư 65/2009/TT-BNN và xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

5

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Vụ QLNN

Xin điều chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng ký, ban hành sang 15/12/2013

Đã chuyển Vụ Pháp chế thẩm định

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

6

Thông tư liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phân công phối hợp giữa 3 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

Vụ QLNN & NSNT

Tháng 6

Đã ban hành Thông tư 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013.

Theo Quyết định số 1586 /QĐ-BNN-PC ngày 09/ 7/ 2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 211/BC-TCT-VP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu211/BC-TCT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 211/BC-TCT-VP

Lược đồ Báo cáo 211/BC-TCT-VP năm 2013 cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 211/BC-TCT-VP năm 2013 cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu211/BC-TCT-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành25/11/2013
        Ngày hiệu lực25/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 211/BC-TCT-VP năm 2013 cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ 2014

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 211/BC-TCT-VP năm 2013 cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ 2014

             • 25/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực