Văn bản khác 29/BC-LĐTBXH

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 29/BC-LĐTBXH công tác tư pháp 6 tháng đầu năm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

Thực hiện Công văn số 1851/BTP-VP ngày 09/4/2011 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác xây dựng văn bản

Trong 6 tháng đầu năm 2011 (từ ngày 1/10/2011 đến 31/3/2011) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện: Trình Chính phủ ban hành 3 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 quyết định, ban hành 19 thông tư và thông tư liên tịch, cụ thể:

+ Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

+ Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề;

+ Quyết định số 02/2011/QĐ-TTg ngày 08/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề;

+ Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

+ Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp;

+ Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy;

+ Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội;

+ Thông tư Liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

+ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

+ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

+ Thông tư Liên tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.

+ Thông tư số 37/2010/TT-BLĐTBXH ngày 22/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

+ Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/21/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

+ Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và

+ Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai;

+ Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội;

+ Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

+ Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;

+ Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh

+ Thông tư liên tịch số 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

+ Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23/03/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

- Báo cáo sơ kết đánh giá về tình hình thực hiện các Công ước quốc tế của Tổ chức đã gia nhập.

2. Công tác góp ý văn bản

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Vụ Pháp chế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Bộ chuẩn bị ý kiến để Bộ tham gia vào trên 250 dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Thông tư của các Bộ, ngành.

3. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản

Thực hiện Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã tiến hành thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã

Kết quả của việc rà soát văn bản như sau:

Đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 25/1/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật, trong đó số văn bản hết hiệu lực gồm: 7 văn bản.

Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành việc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Công tác cải cách hành chính

cải cách tổ chức bộ máy hành chính, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban hành Quyết định số 216/QĐ-LĐTBXH ngày 25/02/2011 về việc thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

- Đã chuẩn hóa quy chế, quy trình, công khai, minh bạch đảm bảo chế độ tiền lương thực hiện

- Thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm đào tạo tập trung, tại chức, tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề, đào tạo trong nước, ngoài nước, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, khả năng xử lý tình huống, gắn đào tạo với rèn luyện thực tiễn, tổ chức đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm.

- Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, thực hiện cải cách, đổi mới trong công tác tuyển dụng, công tác tiếp nhận, điều động, công tác nâng ngạch, chuyển ngạch.

b. Về cải cách tài chính công

- Triển khai thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2010-2012 để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đối với lao động dôi dư; chủ động khai thác, mở rộng các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hoạt động liên kết, góp phần tăng thu, có tích lũy cho đầu tư phát triển sự nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Triển khai thực hiện việc tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011; tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

- Hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Chỉ thị số 2407/CT-TTg ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2011 của các đơn vị trực thuộc Bộ theo hướng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong mua sắm, quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

- Ban hành, triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ quản lý.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại.

- Tiếp tục hướng dẫn Công ty Sona, Công ty Sovilaco thực hiện việc bàn giao tiếp nhận, xử lý công nợ

c. Về hiện đại hóa nền hành chính

Hiện nay Bộ tiếp tục thực hiện thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của Văn phòng Bộ (cụ thể: đang tiếp tục ứng dụng các quy trình tại văn phòng Bộ, dự kiến đến tháng 6/2011 sẽ tổ chức đánh giá để cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo TCVN ISO).

d. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc Bộ, ngành quản lý.

- Thành lập Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (tại Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 01/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các đơn vị thực hiện tương đối đầy đủ dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Hội đồng Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, in sách, panô, áp phích, tập huấn, hội thảo…

Công tác tuyên truyền phát triển mạnh sau khi Đề án 31 (Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) có hiệu lực thi hành, Ban điều hành đề án đã được thành lập theo Quyết định số 559/2009/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban điều hành đề án đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban điều hành, tổ thư ký Đề án và có công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và địa phương triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tiểu đề án đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện tại các cơ quan tổ chức như: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc trung ương đã lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Cần Thơ, Cà Mau, Gia Lai, Bắc Ninh, An Giang, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Đã mở chuyên trang phổ biến pháp luật trên báo Xã hội, đã đăng tải nhiều văn bản liên quan tới chính sách

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

1. Công tác xây dựng văn bản

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội Bộ Luật

- Nghiên cứu phê chuẩn Công ước số 122 về chính sách việc làm.

2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản của một số tỉnh và một số đơn vị trong Bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề

- Phối hợp với Văn phòng ILO tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động.

4. Công tác cải cách hành chính

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về việc thực thi phương

Trên đây là tình hình thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận- Văn phòng Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/BC-LĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/BC-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/BC-LĐTBXH

Lược đồ Báo cáo 29/BC-LĐTBXH công tác tư pháp 6 tháng đầu năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 29/BC-LĐTBXH công tác tư pháp 6 tháng đầu năm
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/BC-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐặng Đức San
        Ngày ban hành29/04/2011
        Ngày hiệu lực29/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 29/BC-LĐTBXH công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 29/BC-LĐTBXH công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

             • 29/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực