Văn bản khác 293/BC-SVHTTDL

Báo cáo 293/BC-SVHTTDL năm 2015 tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 293/BC-SVHTTDL tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng Bắc Giang 2015 2016


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/BC-SVHTTDL

Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2015; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây cũng là năm tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình giai đoạn 2012 - 2020; là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Bắc Giang. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014, Sở VHTTDL đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2015,

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, yêu nước năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2015

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Triển khai, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mi công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"; "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân"; "Nghệ sĩ ưu tú"; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/20107NĐ-CP; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐCP;

Quán triệt thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; Quyết định số 172/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 2146/KH-HĐTĐKT ngày 05/8/2014 của Hội đồng Thi đua, khen Thưởng tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, Sở VHTTDL đã sớm tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trong toàn ngành. Chỉ đạo toàn ngành tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Mừng Xuân Ất mùi; 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2015)...

Sở VHTTDL đã tham mưu, ban hành 107 kế hoạch, 1.193 công văn, 591 quyết định, 15 điều lệ, 255 báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở. Đến nay cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu đã thực hiện hoàn thành và một số nhiệm vụ hoàn thành vượt kế hoạch. Các nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1. Công tác tham mưu

Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 75-CT/TU về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 75-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2015; Đán phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; Trình Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ban hành Hướng dẫn thực hiện, công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Triển khai đăng ký thi đua năm 2015: Có 01 tập thể và 01 cá nhân đăng ký Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể đăng ký Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 cờ thi đua chuyên ngành); 15 tập thể và 18 cá nhân đăng ký Bằng khen Bộ VHTTDL; 05 tập thể và 25 cá nhân đăng ký Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; 45 tập thể đăng ký danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 14 tập thể đăng ký danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 06 cá nhân đăng ký danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh"; 85 cá nhân đăng ký danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", 119 cá nhân đăng ký Lao động tiên tiến.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; Hội nghị Tổng kết chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2015...

2. Kết quả công tác trên các lĩnh vực chuyên ngành

2.1. Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

a) Công tác thông tin, tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành; Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII tiến tới Đại hội toàn quốc ln thứ Xll ca Đảng...Thay mới nội dung 03 cụm pano khổ lớn trên trục đường Xương Giang, đường Hùng Vương và đầu cầu Đáp Cầu; Xây dựng 04 bộ triển lãm nhỏ với 62 pano tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. In sao đĩa tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam gửi 10 huyện, thành phố; Dựng 01 pano khổ lớn tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đội tuyên truyền lưu động xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ các hội nghị lớn của tỉnh với trên 10 buổi; tuyên truyền biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương tại 05 huyện, thành phố vơi 85 bui. Tham gia 07 Liên hoan, hoạt động do Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch tổ chức. Tổ chức 02 lp tập huấn nghiệp vụ văn hóa xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về nghi lễ trong đám tang. Tổ chức 07 lớp tập huấn về văn hóa văn nghệ cho dầm 500 học viên là hạt nhân văn nghệ tại cơ sở.

- Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: Tổ chức 10 đợt phim với 251 buổi chiếu phục vụ trên 52000 lượt người xem. 03 đơn vị chiếu phim lưu động tổ chức 503 buổi chiếu tại các xã, thị trấn miền núi, vùng sâu vùng xa phục vụ khoảng 98000 lượt người xem. Rạp Sông Thương tổ chức 245 buổi chiếu trong đó chiếu kinh doanh 218 buổi, phục vụ các nhiệm vụ chính trị 10 buổi, cho thuê rạp 17 buổi. Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và công tác thuyết minh, tuyên truyền phim. Tuyên truyền phòng chống ma túy 150 buổi, vệ sinh an toàn thực phẩm 75 buổi.

- Nhà hát Chèo: Tổ chức 117 đêm diễn trong đó 27 đêm diễn có doanh thu, nộp ngân sách nhà nước 270 triệu đồng, 62 đêm diễn miễn phí; 28 đêm diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị. Dàn dựng phục hồi 01 vở diễn, dựng 01 chương trình ca múa nhạc dân gian, 01 trích đoạn Chèo và 01 vở diễn mới. Mở 02 lớp truyền dạy vai mẫu, dy hát, nâng cao kỹ thuật truyền thống cho diễn viên trẻ và dàn nhạc của Nhà hát. Mời nghệ nhân Ca trù, Quan họ về truyền dạy cho các ca nương, kép đàn, diễn viên, nhạc công của Nhà hát. Khôi phục và bảo tồn 02 đội Chèo địa phương tại huyện Việt Yên, Hiệp Hòa.

b) Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc

- Bảo tàng tnh: Tổ chức 03 cuộc trưng bày, triển lãm chuyên đề phục vụ các ngày lễ ln, sự kiện chính trị của đất nước; Tổ chức Hội thảo khoa học "Di sản văn hóa - từ Phủ Lạng Thương đến thành phố Bắc Giang". Tiếp tục khảo sát, sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ kho cơ sở. Tổ chức chương trình Trình diễn Thư pháp mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước đi mới. Hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, Lễ hội Vật Cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên; hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể hát Then Tày, Nùng trình Bộ VHTTDL xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; xây dựng chương trình bảo tồn tục Kết Chạ xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Biên tập, xuất bản Kỷ yếu hội thảo khoa học "Vai trò của thủ lĩnh Lương Văn Nắm với phong trào khởi nghĩa Yên Thế". Phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam điều tra điền dã thu thập tư liệu Then Tày, Nùng phục vụ lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Phối hp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiến hành khảo cổ học tại chùa Vinh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng thu trên 1500 hiện vật. Tham gia trưng bày triển lãm ảnh và không gian văn hóa "Di sản văn hóa Then Tày - Nùng tỉnh Bắc Giang tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V - 2015 tại Tuyên Quang.

- Ban Quản lý di tích tnh: Bàn giao hồ sơ 20 di tích và bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, 01 di tích cấp quốc gia năm 2014 cho Phòng VH&TT các huyện, thành phố. Khảo sát, lập hồ sơ khoa học đnghị xếp hạng 01 di tích quc gia đặc biệt, 02 di tích cấp quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh, quay phim tư liệu 02 di tích. Thực hành thuyết minh 30 lượt tại 02 tuyến di tích trọng đim. Xut bản cun sách "Cm nang quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang", sách song ngữ chùa Vĩnh Nghiêm, phát hành nội quy và bảng giới thiệu 26 di tích. Phối hp vi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thống kê các biểu tượng, sản phẩm linh vật không phù hp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại 678 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, qua thống kê phát hiện có 01 biểu tượng, 98 linh vật, 14 sản phẩm không phù hp. Mở lớp tập huấn về "Nhận diện biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống". Hỗ trợ kinh phí cho 19 di tích tu bổ, tôn tạo năm 2015, thỏa thuận tu bổ, tôn tạo di tích bằng nguồn xã hội hóa cho 23 di tích; Trình UBND tỉnh thỏa thuận tu bổ cấp thiết cho 03 di tích.

c) Công tác thư viện, xuất bản.

- Thư viện tỉnh: Bổ sung được 9.052 cuốn sách, trong đó bổ sung cho Thư viện tỉnh 3.844 bản sách, bổ sung cho thư viện xã 1.460 cuốn sách. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã bổ sung cho 9 thư viện huyện, 36 xã khu vực III, 04 trường dân tộc nội trú với 3.745 cuốn sách. Bổ sung 480 loại báo, tạp chí cho Thư viện tỉnh. Cấp và đi 941 thẻ bạn đọc và 05 thẻ tập thể (mỗi thẻ 30 người) phục vụ 11.836 lượt bạn đọc với 31.022 lượt sách, báo được luân chuyển; Số hóa 908 tài liệu địa ch. Tổ chức 12 cuộc trưng bày sách nhân các ngày lễ ln của đất nước và của tỉnh với trên 11.500 cuốn sách tiêu biểu như: Trưng bày kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; Phối hp, tham gia trưng bày tại Hội báo Xuân Ất Mùi. Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày sách bản quyền thế giới (23/4). Phối hợp với trường THPT chuyên Bắc Giang, trường THCS Trần Phú tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam, Ngày sách bản quyền thế giới, kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, tại cuộc nói chuyện, thư viện tỉnh đã tặng 130 đầu sách gồm 245 bản và 70 thẻ bạn đọc cho giáo viên và học sinh của hai trường.

- Công tác xuất bản: Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch, xuất bản và tổ chức bản thảo một số tập sách giới thiệu về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Bắc Giang như: Bản tin Văn hóa Ththao và Du lịch số Xuân Ất Mùi 2015, số 02 và số 03 năm 2015 với 3300 bản; Sách "Những điển hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bắc Giang" với 750 bản; Sách "Bắc Giang miền di sản" với 500 cuốn; Sách "Mộc bản chùa Bổ Đà - Đmục tổng quan" với 300 cuốn; Sách kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vai trò của thủ lĩnh Lương Văn Nắm với phong trào khởi nghĩa Yên Thế", sách "Gốm Thổ Hà". Xuất bản cẩm nang Du lịch Bắc Giang với 1000 cuốn, Tái bản sách Chùa Vĩnh Nghiêm với 100 cuốn. Hoàn thiện Đề cương Kỷ yếu "Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 70 năm xây dựng và phát triển"

d) Công tác Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác gia đình năm 2015 với sự tham gia của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bc; Tchức Hội thi các CLB phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015 tại 03 cụm huyện Lục Ngạn, Tân Yên và thành phố Bắc Giang; Liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang; Tổ chức 01 lớp tập huấn thực hiện các nội dung Đ án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"; 01 lớp tập huấn về công tác Gia đình năm 2015; 04 lớp tập huấn nhân rộng mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình và k năng tổ chức các hoạt động phòng, thống bạo lực gia đình. Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm 2015. Tham mưu BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh hướng dẫn thực hiện công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kiện toàn BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH, BCĐ công tác gia đình tỉnh,

2.2. Lĩnh vc Thể dục Thể thao

Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động TDTT mng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015; Kỷ niệm 69 năm ngày Thể thao Việt Nam; Xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2015 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động th thao trong quý I/2015; xây dựng kế hoạch và phi hợp tổ chức 24 giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức 03 giải thể thao toàn quốc. Tham dự 06 giải thể thao toàn quốc; tính đến hết tháng 10/2015 đã giành 43 huy chương các loại (24 HCV, 09 HCB, 10 HCĐ). Toàn tỉnh tổ chức 135 giải thể thao cấp huyện, thành phố, ngành; 1.914 giải thể thao cấp xã, phường. Tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên đạt 30,68%. Toàn tỉnh hiện có 51.612 gia đình thể thao, 1.883 Hội, CLB thể thao. Công tác xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, năm 2015 đã thu hút hỗ trợ tổ chức các giải thể thao với số tiền gần 800 triệu đồng. Mở 02 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong đó (01 lp do chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy), thẩm định 03 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT: Duy trì công tác quản lý và huấn luyện VĐV theo 3 tuyến (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ của tỉnh và đội tuyển năng khiếu) thuộc 10 môn với 183 VĐV. Năm 2015 tham gia thi đấu 08 giải quốc tế, giành 19 huy chương (05 HCV, 06 HCB, 08 HCĐ), tham gia thi đấu 19 giải vô địch quốc gia giành 51 huy chương (15 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ), tham gia thi đấu 17 giải trẻ quốc gia, giành 67 huy chương (19 HCV, 17 HCB, 31 HCĐ), 56 lượt VĐV đạt Kiện tướng, 40 lượt VĐV đạt cấp I.

- Trường Năng khiếu Thể thao: Phối hp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tổ chức 02 đợt tuyển chọn học sinh năng khiếu với 76 học sinh; Phát hiện và tuyển bổ sung ngoài kế hoạch 21 học sinh; 29 học sinh được chuyển lên đội tuyển trẻ của tỉnh; Thực hiện đào tạo 11 môn với 180 học sinh (10 lp tại trường 84 học sinh, 19 lớp tại cơ sở với 96 học sinh). Tham gia thi đấu 11 giải thể thao các nhóm tuổi trẻ toàn quốc giành 18 huy chương các loại (02 HCV, 08 HCB, 08 HCĐ).

2.3. Lĩnh vc Du lch

Tham mưu BCĐ phát trin du lịch tỉnh tchức Hội nghị Tng kết Chương trình phát triển du lịch tnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển du lịch tại các tỉnh khu vực Miền Trung. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang; Trình UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang; Phối hp làm phim "Lục Ngạn - Mùa hoa Vải Thiều" phát trên kênh VTV2, VTV4, VTV5; Tuyên truyền trên Tạp chí du lịch Việt Nam với 02 chuyên đề, tuyên truyền trên Báo Bắc Giang với 01 chuyên đề. Tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2015; Tổ chức rà soát, thống kê số lượng, chất lượng nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Bắc Giang; Tổ chức rà soát, thống kê các khu, điểm du lịch đã được quy hoạch; Tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Tổ chức khảo sát thống kê tài nguyên du lịch tại 3 huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên du lịch tại khu du lịch sinh thái rừng Khe rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động...

Thẩm định và công nhận 56 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, cấp đổi 09 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đnghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho 01 doanh nghiệp du lịch, thu hồi 02 thẻ hướng dẫn viên du lịch; Đnghị Tổng cục Du lịch công nhận 01 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 4 sao. Khách du lịch trong nước và quốc tế ước đạt 408.000 lượt.

- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch: Phối hợp triển khai đề tài khoa học "Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất phương án xây dựng mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa sinh thái và phát triển kinh tế bền vng tỉnh Bắc Giang"; Triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020; Tiếp tục triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch với Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng...Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. In 4.000 băng đĩa hình, 13.500 tờ gấp, bản đồ du lịch phục vụ công tác quảng bá du lịch. Tham gia quảng bá tiềm năng du lịch Bắc Giang tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2015; Triển lãm Du lịch - Lữ hành và Liên hoan ẩm thực Hoa Phượng Đỏ trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ IV - Hải Phòng năm 2015; Triển lãm tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015; Hội chợ thương mại Đông Bắc - Bắc Giang; Hội chợ du lịch Làng nghề truyền thống tại Hà Nội... Khảo sát du lịch tại các huyện Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam; Khảo sát các điểm du lịch dọc tuyến đường 293, Tây Yên Tử;

2.4. Công tác Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Trung cấp VHTTDL: Xây dựng mới mã ngành "Thư ký văn phòng" trình độ Trung cấp chuyên nghiệp; Hoàn thành đưa vào giảng dạy 02 tập bài giảng chuyên ngành. Thực hiện đào tạo 12 lớp hệ trung cấp chính quy với 08 mã ngành; Phối hp duy trì 05 lớp liên kết đào tạo hệ Đại học với 377 sinh viên; Tuyển sinh mới 02 lớp Đại học sư phạm mẫu giáo và sư phạm tiu học với 130 sinh viên. Phối hp mở 06 lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ TDTT, Du lịch, Dân ca quan họ, Quản lý văn hóa cơ sở cho 185 học viên. Tham gia Hội thi tài năng trẻ các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc; Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nng...Tổ chức thực hiện hơn 30 chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 27/3/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 256/HD-SVHTTDL triển khai thực hiện Thông tư s11/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Ththao và Du lịch". Kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Ththao và Du lịch" năm 2015 cho 36 cá nhân.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh tổ quốc" cho 02 cá nhân, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính" cho 01 cá nhân, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông" cho 01 cá nhân, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 01 cá nhân, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Ththao và Du lịch" cho 36 cá nhân.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đăng ký danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016; Giao chtiêu về thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thdục ththao, Trường Năng khiếu thể thao.

Chỉ đạo, tổ chức tốt Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở VHTTDL giai đoạn 2010-2015. Đến hết tháng 3/2015, 100% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã hoàn thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Tại hội nghị Điển hình tiên tiến cấp Sở, có 33 tập th, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước được Giám đốc Sở tặng Giấy khen. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, có 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Toàn ngành triển khai thực hiện đợt thi đua hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa; 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen. Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2015) có 01 tập th, 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2015, các VĐV thể thao Bắc Giang tham gia thi đấu 08 giải quốc tế, giành 19 huy chương (05 HCV, 06 HCB, 08 HCĐ), tham gia thi đấu 19 giải vô địch quốc gia giành 51 huy chương (15 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ), tham gia thi đấu 17 giải trẻ quốc gia, giành 67 huy chương (19 HCV, 17 HCB, 31 HCĐ), 56 lượt VĐV đạt Kiện tướng, 40 lượt VĐV đạt Cp I. Tham gia thi đu 11 giải ththao các nhóm tuổi trẻ toàn quốc giành 18 huy chương các loại (02 HCV, 08 HCB, 08 HCĐ).

4. Kết quả công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố

Căn cứ Chương trình công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở VHTTDL, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý Di tích, Ban Quản lý Khu du lịch các huyện, thành phố đã tập trung tham mưu cho UBND các huyện, thành phố ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ở cấp huyện, tiêu biểu như: Kế hoạch tổ chức phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nưc".

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được các huyện, thành phố quan tâm, xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được thực hiện tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các lĩnh vực của ngành;

- Các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành đã được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, trong đó đã tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được trin khai thực hiện đạt kết quả tốt;

- Lãnh đạo Sở VHTTDL đã kịp thời, sâu sát chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, triển khai sâu rộng các đơn vị chuyên môn, phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố và toàn thể công chức, viên chức, lao động toàn ngành gắn với các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

- Sở VHTTDL đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Sở theo Kế hoạch của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh. Hội nghị đã vinh danh, khen thưởng đối với 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin, 55 năm ngày Du lịch Việt Nam.

2. Tồn ti, hn chế

- Một số công chức, viên chức, lao động chưa nêu cao ý thức hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Phương pháp, biện pháp tuyên truyền để triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chưa phong phú, đa dạng...

Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang về công tác thi đua khen thưởng; tích cực chỉ đạo toàn ngành tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh gắn vi các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, Sở VHTTDL chỉ đạo phát động các đợt thi đua yêu nước gắn với một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016 như sau:

1) Tiếp tục Triển khai, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân"; "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân"; "Nghệ sĩ ưu tú"; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một sđiều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định s39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐCP;

2) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; Quyết định số 172/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3) Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016; kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm ln của đất nước trong năm 2016.

4) Tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

5) Tiếp tục đẩy mạnh thi đua và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

6) Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 70 năm ngày Thể thao Việt Nam; tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc do Bộ VHTTDL, Tổng Cục TDTT ủy quyền đăng cai tổ chức tại Bắc Giang.

7) Tổ chức Hội thi hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ III - 2016; Hội thi cán bộ văn hóa cơ sở giỏi lần thứ Nhất năm 2016; Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam...

8) Tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trong toàn ngành tăng cường thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả công triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Thi đua, BVHTTDL (để b/c);
- Ban TĐKT, Sở Nội v;
- Sở VHTTDL tnh Bắc Kạn;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Lưu: VT, Văn phòng S, TH. (02).
Bn điện tử:
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng VH&TT, TT VH-TT, BQLDT các huyện, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng Sở;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Hồng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 293/BC-SVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu293/BC-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 293/BC-SVHTTDL

Lược đồ Báo cáo 293/BC-SVHTTDL tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng Bắc Giang 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 293/BC-SVHTTDL tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng Bắc Giang 2015 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu293/BC-SVHTTDL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Hồng Cơ
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 293/BC-SVHTTDL tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng Bắc Giang 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 293/BC-SVHTTDL tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng Bắc Giang 2015 2016

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực