Văn bản khác 32/BC-BCT

Báo cáo 32/BC-BCT về công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2013 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 32/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/BC-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ I NĂM 2013

Thực hiện công văn số 2176/TTCP-CIV ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ và công văn số 437/VPBCĐ-VVI ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Công Thương báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2013 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Bộ Công Thương quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2013. Cụ thể, trong Quý 1 năm 2013, Bộ Công Thương đã triển khai như sau:

- Tổ chức 2 buổi cho cán bộ, công chức, đảng viên nghe thời sự về An ninh quốc phòng, học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) gắn với yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên tăng cường trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Tổ chức, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ban hành 12 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó đáng chú ý một số văn bản:

- Ngày 26 tháng 11 năm 2012, ban hành Quyết định số 7163a/QĐ-BCT về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013;

- Ngày 17 tháng 01 năm 2013, ban hành Quyết định số 320/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

- Ngày 21 tháng 01 năm 2013, ban hành Văn bản số 595/BCT-TTB yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ triển khai quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết và Xuân Quý Tỵ; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 và Xuân Quý Tỵ; Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí; tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

- Ngày 11 tháng 3 năm 2013, ban hành Quyết định số 1445/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Thành lập 2 đoàn thanh tra, 1 đoàn kiểm tra (trong đó có 1 đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng) theo kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 mặc dù chưa phát hiện trường hợp sai phạm, nhưng đã có tính răn đe, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tư tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng nói chung và trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng. Triển khai sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém trong kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong Quý I năm 2013 kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương có chuyển biến tích cực.

- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong hoạt động của Bộ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và nhân dân.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Bộ Công Thương tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy hoạch, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức...

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Theo báo cáo của các đơn vị, trong Quý I và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương luôn rà soát, sửa đổi, bổ sung, chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến làm việc tại Bộ Công Thương và các đơn vị. Triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Công Thương đã chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện văn bản số 11924/BCT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc báo cáo thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2012, đa số các đơn vị thuộc Bộ đã có báo cáo gửi về Bộ. Kết quả công tác chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Công Thương đang được tổng hợp.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 90, 91 và các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ về kê khai tài sản và thu nhập năm 2012 theo quy định.

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 11924/BCT-TCCB yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai công tác kê khai tài sản và báo cáo theo quy định.

Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 của Bộ Công Thương đang được tổng hợp.

- Việc thực hiện cải cách hành chính

Triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 339/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới hoặc bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương trong việc sản xuất, lắp ráp ô tô;

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 683/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 901/QĐ-BCT về thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 954/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới hoặc bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương trong kinh doanh, sản xuất rượu công nghiệp.

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nhằm tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua báo cáo, trong Quý I năm 2013, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã thực hiện việc chi trả luơng, tiền thưởng kịp thời qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị

Theo báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ, trong Quý I năm 2013 một số nhỏ các đơn vị đã triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2013, số cuộc kiểm tra theo kế hoạch trong quý còn ít (theo kế hoạch tập trung vào quý II và quý III). Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Công điện của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng trong việc cấm sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí; cấm tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013. Qua kiểm tra nội bộ chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra

Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, trong Quý 1 năm 2013 Bộ Công Thương đang triển khai 2 đoàn thanh tra (Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách và hoạt động sự nghiệp có thu, công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị tại Viện Nghiên cứu Năng lượng; Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh).

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong Quý I năm 2013 đã tiếp nhân 52 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương 18 đơn (2 đơn khiếu nại; 16 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh); thuộc thẩm quyền các đơn vị thuộc Bộ 24 đơn (4 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo, kiến nghị); thuộc thẩm quyền cơ quan khác 10 đơn; tiếp 13 lượt công dân. Các đơn thư đã được xem xét, chuyển kịp thời theo quy định và các công dân được giải thích, hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2011, Bộ Công Thương đang xây dựng và đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

- Trong Quý I năm 2013, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và phát huy chức năng giám sát hoạt động quản lý, động viên quần chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng;

- Triển khai tiếp Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc, trong quý I năm 2013, Bộ Công Thương đang triển khai đánh giá 3 năm hợp tác và dự kiến bổ sung thêm nội dung hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào bản ghi nhớ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ KIẾN NGHỊ

Trong Quý I năm 2013, Bộ Công Thương đã thực hiện tích cực các biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong tình hình sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém trong triển khai kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ phục vụ công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Công tác chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương đã bám sát phương hướng nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, kế hoạch công tác chung của Bộ trong việc triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2013) và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết và Xuân Quý Tỵ; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 và Xuân Quý Tỵ.

Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn đầu tư vào doanh nghiệp, cụ thể ngày 11 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-BCT về phân công nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm cho các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2013

1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thông tin định hướng dư luận tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp và nhân dân; đôn đốc các đơn vị triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương;

2. Xây dựng Thông tư quy định về thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Công Thương, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng;

4. Đôn đốc, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty triển khai thực hiện Quyết định số 1445/QĐ-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

5. Chỉ đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hoàn thiện đề án và triển khai Chương trình bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Công Thương;

6. Triển khai tiếp Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, tổ chức trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng và bổ sung thêm nội dung hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào bản ghi nhớ;

7. Chỉ đạo giải quyết những vụ việc về tham nhũng còn tồn đọng hoặc mới phát sinh ở Bộ và xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ Bộ Công Thương ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TTB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/BC-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/BC-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/BC-BCT

Lược đồ Báo cáo 32/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 32/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/BC-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 32/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 32/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng

           • 29/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực