Văn bản khác 361/BC-BNN-VP

Báo cáo số 361/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 361/BC-BNN-VP công tác cải cách hành chính 02 nhiệm vụ trọng tâm 03/2008


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 361/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 02 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2008

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 02 - 2008

1. Cải cách thể chế

1.1- Về công tác xây dựng pháp luật

Trong tháng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Bộ ban hành Quyết định 429/QĐ-BNN-PC về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản QPPL, kế hoạch kiểm tra văn bản, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và kế hoạch rà soát văn bản QPPL của Bộ năm 2008; ban hành theo thẩm quyền 28 văn bản gồm 26 Quyết định và 02 Thông tư.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BTS về hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ- CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

Tổng hợp góp ý kiến và trả lời dự thảo văn bản xin ý kiến tổng số 36 văn bản bao gồm: 01 dự án luật, 01 Pháp lệnh, 16 nghị định và 02 thông tư, 04 Quyết định và một số văn bản khác (trong đó có 18 văn bản xin ý kiến thành viên Chính phủ).

1.2. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong tháng, Bộ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 và giai đoạn từ năm 2008-2012; tổ chức hội thảo “Đưa giáo dục pháp luật thủy sản vào các trường đào tạo có liên quan đến thuỷ sản”; chuẩn bị kế hoạch để phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuỷ sản” trong cả nước.

1.3 - Về triển khai cơ chế "một cửa"

Trong tháng, các Cục tiếp tục rà soát, đơn giản hoá các qui trình, thủ tục hành chính; tiến hành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với các qui trình công việc thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Theo kết quả thống kê, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 458 hồ sơ, trong đó trả lời đúng hẹn đạt 92,4%, trễ hẹn 7,6%.

1.4. Về thủ tục hành chính

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo đề xuất tại báo cáo số 3111/BNN-VP ngày 12/11/2007. Trong tháng, đã rà soát, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản tại đơn vị, website của đơn vị và của Bộ.

Đang xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 trên cơ sở kế thừa các kết quả đã thực hiện trong năm 2007 và những yêu cầu mới theo tinh thần chỉ đạo tại quyết định này.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Trong tháng, Bộ đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-BNN –TCCB về việc thành lập cơ sở 2 của Trường Đại học Lâm nghịêp tại Tỉnh Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Lâm nghiệp số 2 vào Trường Đại học Lâm nghiệp, là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp; Quyết định 229/QĐ-BNN –TCCB về việc thành lập Ban Quản lý và Hỗ trợ “ Chương trình Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghịêp và phát triển nông thôn”, giúp Bộ trưởng định hướng về cơ chế, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện dự án theo mục tiêu; Quyết định 460/QĐ-BNN –TCCB về việc chuyển đổi Trung tâm Tài nguyên nước và môi trường nước thành đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước, đào tạo, hợp tác quốc tế, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất thuộc lĩnh vực nguồn nước, bảo vệ môi trường và sinh thái trong phạm vi cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, Bộ trưởng đã ký Quyết định uỷ quyền cho Giám đốc CPO tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, đề cương và dự toán thuộc khoản hỗ trợ của Nhật Bản cho 3 Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Bến Tre thuộc Dự án WB4.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Trong tháng, Bộ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm 147 đồng chí lãnh đạo, trong đó: 06 Vụ trưởng, 32 Phó Vụ trưởng, 01 Chánh Văn phòng, 07 Phó Văn phòng, 01 Chánh Thanh tra, 05 Phó Chánh Thanh tra, 13 Cục trưởng, 54 Phó cục trưởng, 01 Trưởng ban, 04 Phó trưởng ban, 03 Giám đốc Trung tâm, 14 Phó Giám đốc Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ theo Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 03 Phó Viện trưởng, 01 Hiệu trưởng, 02 Phó hiệu trưởng; tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Lãnh đạo Bộ với các đơn vị thuộc Bộ.

4. Cải cách tài chính công:

Thực hiện triển khai thí điểm Kế hoạch chi tiêu trung hạn thuộc Dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ đang hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch chi tiêu trung hạn 2008-2010.

Thực hiện Nghị định 115/NĐ –CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, trong tháng Bộ đã có văn bản yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục, nội dung và quy trình ra quyết định chuyển đổi Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định “115”.

Trong tháng, Bộ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo CCHC

Bộ trưởng đã ký ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 của Bộ. Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2008 được ban hành căn cứ trên cơ sở Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2008 - 2010 và các hoạt động trọng tâm cần triển khai trong năm 2008 ở các lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Kế hoạch đã xác định 52 hoạt động cần triển khai thực hiện, trong đó có sự phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện của các đơn vị, các sản phẩm cuối cùng cần đạt được và thời gian bắt đầu, kết thúc.

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong tháng, các Cục tiếp tục phối hợp với Công ty Tư vấn tổ chức khoá đào tạo về tiêu chuẩn ISO, phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, dự thảo hệ thống tài liệu, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 - 2008

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

2. Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 của Bộ.

3. Tiếp tục triển khai Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2000.

4. Tiếp tục thẩm định và phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/NĐ -CP.

5. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án hỗ trợ CCHC: chuẩn bị đánh giá năng lực quản lý và thực hiện cải cách hành chính tại Bộ Nông nghịêp và Phát triển nông thôn, để xây dựng chương trình tăng cường năng lực thực hiện cải cách hành chính của Bộ; xây dựng kế họach đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính; chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính với các Bộ - ngành; thu thập, tổng hợp các tài liệu về phân cấp; cung cấp dịch vụ công, tình hình thực hiện Nghị định “43“, “115“; rà soát chiến lược chính phủ điện tử của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ CCHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng ( để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám ( để báo cáo)
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Dự án CCHC;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị (bằng email);
- Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/BC-BNN-VP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu361/BC-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2008
Ngày hiệu lực18/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/BC-BNN-VP

Lược đồ Báo cáo 361/BC-BNN-VP công tác cải cách hành chính 02 nhiệm vụ trọng tâm 03/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 361/BC-BNN-VP công tác cải cách hành chính 02 nhiệm vụ trọng tâm 03/2008
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu361/BC-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành18/02/2008
        Ngày hiệu lực18/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 361/BC-BNN-VP công tác cải cách hành chính 02 nhiệm vụ trọng tâm 03/2008

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 361/BC-BNN-VP công tác cải cách hành chính 02 nhiệm vụ trọng tâm 03/2008

           • 18/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực