Văn bản khác 3995/BC-BNV

Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện công tác phòng, chống mại dâm của Bộ Nội vụ

Nội dung toàn văn Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) phòng chống mại dâm Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3995/BC-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT 3 NĂM (2011 - 2013) THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM CỦA BỘ NỘI VỤ

Thực hiện Công văn số 3586/LĐTBXH-PCTNXH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM

1. Thực trạng tình hình

- Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy đnh của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm có 23 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 04 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Môi trường làm việc và trụ sở làm việc của các đơn vị đóng trên nhiều địa bàn khác nhau tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng,...

- Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Nội vụ, các tổ chức qun chúng đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy những kết quả đã đạt được của những năm trước, Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả công tác phòng, chng mại dâm trong nội bộ Bộ, ngành cũng như trong triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Nội vụ gồm 22 thành viên do đồng chí Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm Trưởng ban, giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo. Các Ban Chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Ban Chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trưng Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (nay là Đại học Nội vụ Hà Nội).

- Việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm trong các cơ quan, đơn vị chỉ có cán bộ, công chức, viên chức thực hiện dễ dàng hơn các đơn vị có nhiều đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đặc biệt Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là trường đào tạo đa hệ, đa ngành với nhiều bậc học và chuyên ngành, hàng năm số lượng học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu học tập tại trường có 6855 sinh viên (trong đó có tới 97% học sinh, sinh viên xa nhà, trọ học).

- Qua công tác rà soát và báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, Bộ Nội vụ cho đến nay chưa phát hiện thấy trường hợp nào mua, bán dâm; liên quan đến mại dâm.

2. Kết quả công tác phòng, chống mại dâm

- Đảm bảo 100% các đơn vị, tổ chức cơ sở Đoàn, Công đoàn trong Bộ đều xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể về phòng, chống mại dâm, tích cực tham mưu cho Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị về các nội dung trong công tác phòng, chống mại dâm. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ yếu nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống mại dâm tại cơ quan, đơn vị.

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, thường xuyên đưa nội dung phòng, chống mại dâm vào trong Chương trình hành động hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, đơn vị mình. Coi đây là nội dung thi đua và là một trong những tiêu chí để đánh giá phân loại công chức, viên chức, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm (đặc biệt là đoàn viên, thanh niên là sinh viên ở các trường học trong Bộ), lồng ghép các chương trình phòng, chống mại dâm gắn với các Cuộc vận động như: “Cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; “Chương trình thông tin tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm”; Phong trào “Nói không với ma túy, mại dâm”.

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên Công đoàn, học sinh, sinh viên nếu chưa có địa chỉ cư trú ổn định bắt buộc phải khai báo nơi tạm trú của mình và ký cam kết “nói không với các tệ nạn xã hội” sau khi đến nơi ở tạm trú mới và năm học mới bắt đầu.

- Đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có học sinh, sinh viên thì công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy, mại dâm được đưa vào nội dung trong chương trình tuần học chính trị công dân đầu khóa của sinh viên nhập học năm thứ nhất. Hàng tháng trong các buổi chào cờ, đồng chí Trưởng ban phòng, chống ma túy, mại dâm của Trường đều tổ chức tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, mại dâm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đăng tải trên Website của Trường, dán tờ rơi ở những nơi công cộng, ký túc xá, khu tập thể của Trường và đưa chương trình hành động của các đoàn thể để cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên hiểu rõ về tác hại của ma túy, mại dâm.

- Các cán bộ, công chức, viên chức, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức phối hp tuyên truyền phổ biến đến người thân và những người xung quanh tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy và mại dâm.

- Ban Chỉ đạo đã tổ chức và phân công mỗi thành viên phụ trách một lĩnh vực. Thành viên có trách nhiệm: tìm các giải pháp giáo dục về việc phòng, chống ma túy, mại dâm trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, phối hợp với phường, xã và gia đình giáo dục học sinh, sinh viên; lập danh sách những đối tượng có liên quan đến ma tuý, mại dâm trên địa bàn phụ trách, từ đó có biện pháp giáo dục và định hướng cho học sinh, sinh viên phòng ngừa.

- Lồng ghép các nội dung có tác dụng tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, lòng tự hào về truyền thống và nhân cách của cán bộ, công chức, viên chc và người lao động thuộc Bộ Nội vụ. Động viên tinh thần phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở cơ quan và địa phương nơi cư trú, phòng, chống các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, cờ bạc trong cơ quan và ở nơi cư trú.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đánh giá kết quả đã đạt được và các giải pháp của Bộ so với yêu cầu đề ra trong Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm 2011-2015.

- Kết quả đạt được: Qua công tác rà soát, cho đến nay đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên của các đơn vị tổ chức cơ sở Đoàn, Công đoàn không liên quan đến mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào; không để người thân trong gia đình liên quan đến mại dâm; không che giấu bạn bè, người thân vi phạm các tệ nạn xã hội, đặc biệt là liên quan đến mại dâm; không tham gia tiếp tay, môi giới mại dâm.

- Giải pháp:

+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống ma túy, mại dâm thông qua các hội nghị, các buổi giao ban, sơ kết của đơn vị; làm rõ được những tác hại của ma túy và cách phòng, chống ma túy; đánh giá, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống ma túy, mại dâm;

+ Qua kết quả đã đạt được và các giải pháp trên, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt với yêu cầu đã đặt ra trong Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm của Bộ giai đoạn 2011 - 2015.

2. Đánh giá khả năng thực hiện và đề xuất, kiến nghị về các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm của Bộ đến năm 2015

Phát huy vi những kết quả đã đạt được trong những năm trước, đặc biệt trong 3 năm qua, Bộ Nội vụ quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm của Bộ đến năm 2015, cụ thể: Tiếp tục duy trì để đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên của các đơn vị tổ chức cơ sở Đoàn, Công đoàn không liên quan đến mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào; không để người thân trong gia đình liên quan đến mại dâm; không che giấu bạn bè, người thân vi phạm các tệ nạn xã hội, đặc biệt là liên quan đến mại dâm; không tham gia tiếp tay, môi giới mại dâm./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các TV BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ;
- Đảng uỷ, CĐ, ĐTN B;
- BCĐ các cơ quan trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, BCĐ của Bộ.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA B NỘI VỤ
Trần Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3995/BC-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3995/BC-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3995/BC-BNV

Lược đồ Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) phòng chống mại dâm Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) phòng chống mại dâm Bộ Nội vụ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3995/BC-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) phòng chống mại dâm Bộ Nội vụ

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) phòng chống mại dâm Bộ Nội vụ

             • 04/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực