Văn bản khác 4617/BC-BNN-TCCB

Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 tình hình triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa


 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4617/BC-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện công văn số 7895/TCHQ-CCHĐH ngày 20/12/2013 của Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), Bộ Tài chính về việc xây dựng dự thảo báo cáo cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế Một cửa ASEAN và cơ chế Hải quan một cửa quốc gia lần thứ 4, Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được lựa chọn triển khai thí điểm (giai đoạn 2), thời gian thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2014.

- Trong năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc và dự thảo báo cáo phục vụ các cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia; tham gia đầy đủ các cuộc họp theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo: chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện.

- Bộ trưởng đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia làm Trưởng Ban chỉ đạo (Quyết định số 1283/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/6/2013), giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ công tác do Trưởng Ban chỉ đạo thành lập (Quyết định số 1302/QĐ-BNN-TCCB ngày 7/6/2013).

- Ban Chỉ đạo của Bộ triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ đã tổ chức cuộc họp với Tổng cục Hải quan để thống nhất phương thức tổ chức triển khai tại Bộ.

- Bộ đã ban hành Quyết định chọn 08 thủ tục hành chính tại 07 đơn vị thuộc Bộ, gồm 02 Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản và 05 Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, bao gồm các thủ tục:

(1) Cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại (thực hiện tại Cơ quan Cites Hà Nội và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh)

(2) Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (thực hiện tại Trung tâm kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm).

(3) Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh (thực hiện tại Cục Trồng trọt.

(4) Cấp phép nhập khẩu phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh (thực hiện tại Cục Trồng trọt).

(5) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (thực hiện tại Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài, Hà Nội).

(6) Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (thực hiện tại Cục Chăn nuôi).

(7) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu (thực hiện tại Cơ quan Thú y vùng 2 Hải Phòng).

(8) Kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu (thực hiện tại các Trung tâm: Vùng 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, vùng 5 - Cà Mau, vùng 6 - Cần Thơ).

- Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ (Quyết định số 2074/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2013).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản kèm đề cương, dự toán dự án "Triển khai thí điểm hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT" gửi Tổng cục Hải quan (văn bản số 3711/BNN-TCCB ngày 15/10/2013) theo yêu cầu quy định.

- Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê tiến hành khảo sát (sơ bộ) hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin tại các đơn vị triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ và đã có báo cáo kết quả (văn bản số 208/TH ngày 20/9/2013). Phối hợp với làm việc với đoàn khảo sát dự án hải quan một cửa quốc gia, tổng hợp Phiếu điều tra khảo sát phục vụ dự án hải quan một cửa quốc gia…

- Bộ đã ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án "Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT" cho Vụ Tổ chức cán bộ (Quyết định số 2360/QĐ-BNN-KH ngày 14/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT), hiện nay Vụ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đơn vị Tư vấn (Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội - Hanoimedia) tiếp tục hoàn tất các bước thủ tục đầu tư lập dự án theo quy định để sớm trình phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

- Tiếp tục phối hợp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

2. Một số khó khăn, vướng mắc

- Việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia là việc làm mới, hầu hết các đơn vị liên quan thuộc Bộ chưa thật sự hình dung, hiểu rõ và nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nội dung, mô hình và các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ tin học, chuyên môn nghiệp vụ… trong khuôn khổ triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ và các đơn vị triển khai thí điểm của Bộ hiện nay mới chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cho triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ. Tuy nhiên, cần sớm được đầu tư nâng cấp trang bị hệ thống máy chủ, trang thiết bị phục vụ cho triển khai mở rộng.

- Hiện nay, còn thiếu các văn bản quy định hiện hành gắn với việc triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ (Thông tư hướng dẫn về tài chính, về đầu tư, đặc thù chuyên môn nghiệp vụ…), do vậy gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư…

- Mặt khác, nguồn vốn tuy đã được xác định tuy nhiên, trên thực tế đến nay Bộ chưa được cấp vốn để triển khai thí điểm, việc bố trí vốn đối ứng của Bộ năm 2013 để phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư gặp rất nhiều khó khăn do không có nguồn vốn, vì vậy việc lập dự án triển khai thí điểm tại Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các quy định ràng buộc trong thực hiện đầu tư dự án…

3. Nhiệm vụ triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ năm 2014

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ (Quyết định số 2074/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2013) đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành xây dựng, phê duyệt dự án "Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ" và tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và PTNT phù hợp với quy định của cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia theo quy định. Phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia ở đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg (giai đoạn 2) về triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia để làm căn cứ thực hiện.

- Chỉ đạo Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về tài chính đối với việc triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia để các Bộ, ngành có cơ sở thực hiện.

- Trên cơ sở dự toán kế hoạch kinh phí đầu tư triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị cơ quan thẩm quyền sớm phê duyệt phân bổ kinh phí về Bộ để triển khai thực hiện.

4.2. Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan):

Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị nội dung liên quan đến triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia, đồng thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của các Bộ, ngành triển khai tốt ở giai đoạn 1./.

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng Ban chỉ đạo QG;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Thành viên BCĐ của Bộ;
- Lưu VT, VPTTCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4617/BC-BNN-TCCB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4617/BC-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4617/BC-BNN-TCCB

Lược đồ Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4617/BC-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành30/12/2013
        Ngày hiệu lực30/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 4617/BC-BNN-TCCB năm 2013 triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa

           • 30/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực