Văn bản khác 57/BC-UBDT

Báo cáo 57/BC-UBDT năm 2016 kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2013-2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 57/BC-UBDT đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính 2013 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Thực hiện Công văn số 1483/BNV-CCHC ngày 06/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2013 - 2015, Ủy ban Dân tộc (UBDT) báo cáo kết quả như sau:

1. Thống kê việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC

(Có Phụ lục biểu thống kê kèm theo).

2. Nhận xét đối với từng đối tượng theo biểu thống kê

2.1. Đối với công chức được giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC trực thuộc các vụ quản lý hành chính nhà nước thuộc UBDT:

- 100% các đơn vị quản lý hành chính nhà nước phân công 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC ở đơn vị; cơ bản số công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC có trình độ chuyên môn tốt, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao;

- Công tác CCHC là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc lớn và phạm vi rộng; trong khi đó các công chức thuộc các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tham mưu công tác CCHC của đơn vị.

2.2. Đối với công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC trực thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT:

- 100% đơn vị đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT phân công 01 viên chức kiêm nhiệm để thực hiện công tác CCHC của đơn vị;

- Viên chức được phân công thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT có trình độ chuyên môn tốt, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao;

- Vì chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm do vậy việc tham mưu, theo dõi, tổng hợp thực hiện công tác CCHC của viên chức đơn vị sự nghiệp còn hạn chế; chưa lúng túng, chậm tiến độ; công tác tự kiểm tra CCHC còn chưa thường xuyên; chậm tham mưu triển khai thực hiện công tác tự chủ về tổ chức bộ máy và biên chế đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban.

3. Đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác CCHC

- Đề xuất tập huấn kỹ năng lập kế hoạch CCHC, kiểm tra công tác CCHC và các nội dung mới về chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020;

- Độ dài khóa đào tạo, bồi dưỡng: Từ 3 - 5 ngày/đợt, thời gian vào quý II hằng năm;

- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và online.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015, Ủy ban Dân tộc báo cáo Bộ Nội vụ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN Hà Hùng (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Văn Xuân

 

PHỤ LỤC

BIỂU THỐNG KÊ VIỆC BỐ TRÍ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THAM MƯU, THEO DÕI, TỔNG HỢP VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
Ban hành kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBDT, ngày 29/4/2016 của Ủy ban Dân tộc)

Tên cơ quan

Đơn vị bố trí

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Quản lý nhà nước

Thời gian đảm nhiệm công tác tham mưu CCHC tại đơn vị

Bồi dưỡng kiến thức về CCHC

Trên ĐH

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Khác

Luật

Hành chính

Khác

CVCC

CVC

CV

CS

Dưới 01 năm

Từ 01 đến 03 năm

Trên 03 năm

Chưa qua bồi dưỡng

Đã qua bồi dưỡng

Đơn vị tổ chức bồi dưỡng

A. Ủy ban Dân tộc (A)

14

3

11

0

0

0

3

3

8

1

1

12

0

0

13

1

1

13

0

 

I. Vụ Tổ chức cán bộ

2

0

2

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

1

1

1

1

 

 

1. Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

1

Bộ Nội vụ

 

2. Lý Đức Toàn

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

II. Văn phòng Ủy ban

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Lê Đình Hùng

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

III. Thanh tra Ủy ban

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Vũ Mạnh Trường

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

IV. Vụ Kế hoạch Tài chính

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Trịnh Anh Đức

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

V. Vụ Pháp chế

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Đỗ Văn Lâm

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

VI. Vụ Hợp tác quốc tế

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Trần Thu Hà

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

VII. Vụ Tổng hợp

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Nguyễn Bình Minh

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

VIII. Vụ Chính sách Dân tộc

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Hoàng Thúy Quỳnh

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

IX. Vụ Tuyên truyền

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Lê Thu Hà

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

X. Vụ Dân tộc thiểu số

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Nguyễn Văn Chung

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XI. Vụ Địa phương I

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Nguyễn Tiến Dũng

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XII. Vụ Địa phương II

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Phạm Thị Phước An

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XIII. Vụ Địa phương III

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Nguyễn Thị Thanh Nguyên

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

B. Cơ quan trực thuộc UBDT (B)

6

1

5

0

0

0

0

1

5

0

0

6

0

0

6

0

0

6

 

 

XIV. Viện Dân tộc

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Đỗ Thị Thu Hiên

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XV. Tạp chí Dân tộc

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Lê Thị Tuyết

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XVI. Báo Dân tộc và Phát triển

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Chu Thị Phương

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XVII. Trung tâm Thông tin

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Chu Văn Tấn

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XVIII. Trường Cán bộ Dân tộc

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Nguyễn Thị Huyền My

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

 

XIX. Nhà khách Dân tộc

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

 

 

1. Dương Thị Diệu Thúy

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

UBDT

Tổng cộng

20

4

16

0

0

0

3

4

13

1

1

18

0

0

19

1

1

19

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/BC-UBDT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu57/BC-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực29/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Báo cáo 57/BC-UBDT đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính 2013 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 57/BC-UBDT đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính 2013 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu57/BC-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Văn Xuân
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực29/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Báo cáo 57/BC-UBDT đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính 2013 2015

              Lịch sử hiệu lực Báo cáo 57/BC-UBDT đề án tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính 2013 2015

              • 29/04/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực