Văn bản khác 748/CQLXD-PCĐT

Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 thẩm định bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG & CLCTGT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/CQLXD-PCĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 1

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Sau khi xem xét Tờ trình số 1410/TTr-CĐTNĐ ngày 09/09/2013 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo. Cục QLXD & CLCTGT báo cáo Bộ Giao thông vận tải như sau:

I. Cơ sở trình duyệt kế hoạch đấu thầu:

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa IX;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư XDCB số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây lắp theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1319/TTg-KTN ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án "Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo";

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Căn cứ Văn bản số 2745/BGTVT-KHĐT ngày 11/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phân bổ kế hoạch Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Văn bản số 150/BGTVT-KHĐT ngày 05/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao kế hoạch Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

II. Nội dung kế hoạch đấu thầu do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trình:

1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

- Chủ đầu tư: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện và quản lý dự án: Ban QLCDA Đường thủy nội địa phía Nam.

- Nguồn vốn đầu tư: TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 1: dự kiến từ năm 2013 đến năm 2015.

+ Phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2: dự kiến từ năm 2016 đến năm 2017.

- Địa điểm đầu tư xây dựng: Tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An

- Qui mô của dự án:

+ Hướng tuyến: Điểm đầu tại Km0+000 (vị trí ngã ba sông Vàm Cỏ) đến điểm cuối tại Km28+687 (ngã ba sông Tiền). Tổng chiều dài 28,687km, chia làm ba đoạn:

+ Đoạn Rạch Lá dài 10,25km, từ km0+000 đến km10+250.

+ Đoạn Chợ Gạo dài 11,6km từ km10+250 đến km21+850.

+ Đoạn rạch Kỳ Hôn dài 6,837km từ km21+850 đến km28+687.

+ Chuẩn tắc luồng: Nâng cấp luồng đạt tiêu chuẩn kênh cấp II (TCVN 5664-2009);

+ Chiều rộng đáy chạy tàu B=55m;

+ Bán kính cong tối thiểu Rmin=300m;

+ Độ sâu chạy tàu H=3,1m;

+ Độ mở rộng luồng tại những đoạn cong ∆B = 10m;

+ Tĩnh không: T = 9,0m.

- Phương án xây dựng:

+ Nạo vét tuyến luồng: Tổng khối lượng nạo vét khoảng 1,08 triệu m3

* Thi công nạo vét đoạn Rạch Lá: Cao độ đáy nạo vét điểm đầu tuyến -5,3m, cao độ điểm cuối tuyến -5,13m; mái dốc nạo vét m=6.

* Thi công nạo vét đoạn Chợ Gạo: Cao độ đáy nạo vét điểm đầu tuyến -5,13m, cao độ điểm cuối tuyến -4,90m; mái dốc nạo vét m=6.

* Thi công nạo vét đoạn Rạch Kỳ Hôn: tổng chiều dài đoạn Kỳ Hôn 6,837km (từ km21+850 ÷ km28+687); chiều rộng đáy chạy tàu B=55m. Cao độ đáy nạo vét điểm đầu tuyến -4,90m, cao độ điểm cuối tuyến -4,70m; mái dốc nạo vét m=6

+ Công trình bảo vệ bờ kè: Bao gồm các loại kè thảm thực vật bảo vệ mái bờ Nam và bờ Bắc đoạn Kỳ Hôn và Kè thảm đá bảo vệ mái bờ Nam và bờ Bắc đoạn Chợ Gạo khu có đường dân sinh

+ Cầu và đường dân sinh:

* Đường dân sinh có tổng chiều dài cần xây dựng khoảng 17,74km. Thiết kế đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại B.

* Cầu trên tuyến đường ở khu vực Chợ Gạo có 04 cầu bê tông cốt thép và xây dựng mới 23 cống thoát nước.

- Hệ thống phao tiêu báo hiệu: Xây dựng báo hiệu trên toàn tuyến.

- Tổng mức đầu tư: 2.263.652.044.000 đồng

Trong đó:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Giai đoạn 1
(2013 - 2015)

Giai đoạn 2
(2016 - 2017)

Tổng mức

+ Chi phí xây dựng (sau thuế):

350.735.129

635.910.315

986.645.444

+ Chi phí GPMB:

211.020.652

334.795.014

545.815.666

+ Chi phí QLDA:

1.258.425

838.950

8.505.375

+ Chi phí tư vấn:

19.686.633

4.269.851

63.702.862

+ Chi phí khác:

7.502.682

6.777.676

49.279.328

+ Chi phí dự phòng:

115.512.666

494.190.703

609.703.369

Tổng cộng

786.869.535

1.476.782.509

2.263.652.044

2. Kế hoạch đấu thầu bổ sung:

TT

Tên và phạm vi gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1.

CG-GSXD: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - giai đoạn 1

2.290,3

Chỉ định thầu

Quý IV/2013 và Quý I/2014

Theo tỷ lệ %

18 tháng

2.

CG-KT: Tư vấn kiểm toán quyết toán tài chính - giai đoạn 1

629,5

Chỉ định thầu

Quý III/2014

Theo tỷ lệ %

06 tháng

3.

CG-XLGĐ1: Thiết kế BVTC và thi công xây lắp - giai đoạn 1

411.007

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý IV/2013 và Quý I/2014

- Phần XL: theo đơn giá điều chỉnh;

- Phần TKBVTC: theo tỷ lệ %

18 tháng

4.

CG-GSMT: Tư vấn giám sát môi trường

300

Chỉ định thầu

Quý IV/2013 và Quý I/2014

Theo đơn giá cố định

18 tháng

5.

CG-BHCT:Bảo hiểm công trình

200

Chỉ định thầu

Quý I/2014

Theo tỷ lệ %

18 tháng

III. Ý kiến thẩm định và kiến nghị của Cục QLXD & CLCTGT:

1. Cơ sở pháp lý để duyệt kế hoạch đấu thầu: Đã cơ bản đầy đủ thủ tục để phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

2. Về nội dung kế hoạch đấu thầu bổ sung:

- Về tên và phạm vi gói thầu: Cơ bản chấp thuận đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đề nghị điều chỉnh và phạm vi các gói thầu sau:

+ Gói thầu CG-TK thành "Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành" để đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính "Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước".

+ Gói thầu CG-XLGĐ1 thành "Thiết kế BVTC, thi công xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy", để giao nhà thầu xây lắp thực hiện, do dự án này được quy định thiết kế 03 bước.

- Về giá gói thầu: Là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt, trong đó bao gồm các chi phí xây dựng, dự phòng, trượt giá và thiết kế bản vẽ thi công là chấp thuận được. Tuy nhiên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần lưu ý:

+ Chỉ được tổ chức đấu thầu sau khi có dự toán chi phí của gói thầu được duyệt.

+ Không mời thầu phần chi phí dự phòng và trượt giá.

- Về thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Cơ bản thống nhất với đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

+ Đề nghị điều chỉnh thời gian đối với các gói thầu CG-GSXD; CG-GSMT và CG-BHCT là 18 tháng + thời gian bảo hành công trình.

- Về nguồn vốn: Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch Trái phiếu Chính phủ năm 2013 tại văn bản số 150/BGTVT-KHĐT ngày 05/01/2013. Tuy nhiên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần căn cứ cụ thể kế hoạch bố trí vốn năm 2013 và các năm tiếp theo để triển khai dự án cho phù hợp kế hoạch vốn được giao, tránh gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

- Về các nội dung khác: Thống nhất với đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

3. Kiến nghị: Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp kênh Chợ Gạo theo nội dung trình duyệt của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Tờ trình số 1410/TTr-CĐTNĐ ngày 09/09/2013 và các ý kiến thẩm định nêu trên của Cục QLXD & CLCTGT.

Trên đây là nội dung thẩm định kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp kênh Chợ Gạo của Cục QLXD & CLCTGT và xin trình kèm dự thảo Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án.

Kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét và quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Văn Công (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Lưu: VP, PCĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 748/CQLXD-PCĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu748/CQLXD-PCĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2013
Ngày hiệu lực16/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 748/CQLXD-PCĐT

Lược đồ Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu748/CQLXD-PCĐT
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
        Người kýNguyễn Minh Tuyến
        Ngày ban hành16/09/2013
        Ngày hiệu lực16/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 đấu thầu giai đoạn 1 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

           • 16/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực