Văn bản khác 852/BC-BYT

Báo cáo 852/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 852/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 852/BC-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 10 NĂM 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 10 năm 2010 (từ 16/9/2010 đến 15/10/2010) như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

1. Tình hình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Bộ Y tế đã tiến hành rà soát các văn bản của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về y tế. Số lượng văn bản đã rà soát là 45 văn bản.

2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

a. Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Y tế đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, Bộ Y tế đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 02 đề án sau:

1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước (Tờ trình số 765/TTr-BYT ngày 21/9/2010).

2. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số (Tờ trình số 783/TTr-BYT ngày 27/9/2010).

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản: Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.

b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 11 năm 2010 Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09 đề án:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015.

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020.

- Đề án tăng cường năng lực chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp Dược giai đoạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.

- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2010-2015

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản: Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS.

b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 11 năm 2010 Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09 đề án:

Tổ chức Hội thảo phổ biến và cập nhật những cải tiến của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với ISO 9001:2000 cho 5 đơn vị đã được cấp chứng nhận ISO.

5. Tình hình thực hiện Quyết định số 30/QĐ-BYT ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

Ngay sau khi nhận được Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 2/6/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-BYT ngày 21/6/2010 về việc thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực thi phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Các đơn vị và Tổ Đề án 30 đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 25/CP của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 5029/BYT-VPB1 ngày 30/7/2010 và báo cáo 782/BC-BYT ngày 27/9/2010 về việc thực hiện triển khai Nghị quyết 25/NQ-CP Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chỉ thị 1772/CT-TTg và trả lời ý kiến thành viên Chính phủ.

Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành việc rà soát tất cả 261 thủ tục đã công bố với tỷ lệ cắt giảm chi phí thực hiện 37%. Dự thảo phương án đơn giản hoá đối với 217 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế lần cuối cùng đã được Tổ công tác chuyên trách trình Chính phủ. Tuy nhiên sau cuộc tham vấn giữa Tổ công tác CTCCTTHC của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác cải cách Thủ tục hành chính của Bộ Y tế có một số nội dung cải cách TTHC chưa được thống nhất. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (công văn số 6562/BYT-VPB1 ngày 29/9/2010). Hiện nay Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với Tổ công tác CTCCTTHC của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC và trình Thủ tướng Chính phủ.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:

1. Về tổ chức bộ máy

a. Về Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành y tế:

Tổ chức xây dựng đề cương đánh giá việc thực hiện Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trên cơ sở đó đề xuất việc phân công nhiệm vụ cho các Đơn vị thuộc Bộ để tránh chồng chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

b. Về Sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Y tế:

- Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 13/9/2010 thành lập Trung tâm đào tạo thuộc Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên; Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 29/9/2010 thành lập Trung tâm đào tạo y học biển trực thuộc Viện Y học Biển; các Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phổi Trung ương.

- Đang tiến hành xây dựng Đề án thành lập Viện Khoa học công nghệ Dược phẩm quốc gia và Đề án thành lập Trung tâm y tế kỹ thuật cao.

- Tổ chức đánh giá quá trình kiện toàn hệ thống tổ chức và chuyên môn Thông tin Thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của Thuốc (DI&ADR).

- Tổ chức xây dựng đề cương và kế hoạch đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch 08/2007/BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về định mức biên chế cho các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Thẩm định xếp hạng đặc biệt cho Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

c. Về Kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế tại địa phương:

- Phối hợp với Bộ Nội vụ chuẩn bị và triển khai khảo sát đánh giá Thông tư Liên tịch số 03/2008/BNV-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở y tế, phòng y tế của UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Chuẩn bị cho sơ kết đánh giá sau 03 năm thực hiện, nhằm định hướng và ổn định hoạt động chuyên môn và quản lý của hệ thống y tế địa phương.

- Tổ chức chuẩn bị và triển khai đánh giá Quyết định 58/1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với y tế cơ sở.

d. Về Đổi mới cơ chế hoạt động, phân cấp:

- Đang phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP về xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, văn hóa, y tế thể thao môi trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ trong ngành y tế; tiếp tục thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam.

- Thẩm định đề án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy cho Viện Công nghệ thông tin và Thư viện y học Trung ương và Việm Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế.

- Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công lập trong các bệnh viện do Bộ Nội vụ chủ trì sau khi khảo sát tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm tại 10 bệnh viện với mô hình dịch vụ công mới.

2. Về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Đang phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thành công tác tổ chức thi nâng ngạch Bác sỹ cao cấp, Dược sỹ cao cấp cho 145 bác sỹ và dược sỹ chính trong toàn ngành theo quy định; chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ lên ngạch bác sỹ chính và dược sỹ chính năm 2010.

- Tổ chức xét và hoàn thiện hồ sơ dự thi ngạch công chức hành chính: chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; nghiên cứu viên cao cấp do Bộ Nội vụ chủ trì.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo các Vụ Cục và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho Bệnh viện 71, bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông bí, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2; Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Bệnh viện Mắt Trung ương; Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

- Hỗ trợ việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức đối với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên (25 viên chức); Trung tâm đào tạo cán bộ Dân số-Y tế; Viện Vệ sinh y tế công cộng; Viện Dược liệu; Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Huyết học truyền máu (87 viên chức); Trường Cao đẳng Y tế Trung ương 2 Đà nẵng…

- Xây dựng Đề án quy hoạch nhân lực ngành y tế.

- Thanh tra kiểm tra công tác tuyển dụng và sử dụng viên chức theo Thông tư liên tịch 08/2007/BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. Xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá, tổ chức sơ kết việc thực hiện việc tuyển dụng và sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp.

- Thực hiện thống kê, thường xuyên thực hiện công tác bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo trong cơ quan Bộ Y tế và toàn ngành.

- Chấn chỉnh công tác quản lý công chức trong cơ quan Bộ, đeo thẻ, học tập và thực hiện Quy tắc ứng xử,…

b. Về Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

- Tổ chức tập huấn Luật Công chức, Nghị định 06/2010/NĐ-CP Nghị định 22/2010/NĐ-CP cho cán bộ công chức, cán bộ làm công tác tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị y tế địa phương; Tổ chức 03 lớp tập huấn Quy tắc ứng xử cho 100% cán bộ công chức thuộc cơ quan Bộ Y tế trong tháng 9/2010; Tổ chức lớp tập huấn Quan hệ quốc tế cho các đơn vị trong ngành y tế.

- Tiếp tục tham gia Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương cử cán bộ quy hoạch tham gia các khóa học trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của ngành y tế.

- Tham gia thẩm định Đề án đào tạo nhân lực, cán bộ chuyên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm (chương trình đào tạo, đề xuất chính sách tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩ,).

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng Đề án quy hoạch đội ngũ nhân lực y tế trong toàn ngành y tế.

c. Về Xây dựng chính sách cho cán bộ, viên chức ngành y tế

- Đang tập hợp văn bản thống kê các ý kiến của thành viên Chính phủ, báo cáo của địa phương, xây dựng Tờ trình Thủ tướng và dự thảo Nghị định của Chính phủ về phụ cấp thâm niên nghề; tổ chức thẩm định tiêu chuẩn chức danh ngạch hộ sinh ngành y tế.

- Tổ chức thống kê số lượng cán bộ công chức thực hiện chế độ nghỉ hưu và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ gồm có: Văn phòng Bộ Y tế (bao gồm cả cơ quan đại diện Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục phòng chống HIV/AIDS, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình và Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Riêng đối với Văn phòng Bộ Y tế có nhiều khó khăn về kinh phí do đặc thù: như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều chính sách mới được triển khai cần kinh phí chi cho công tác kiểm tra, giám sát nên có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Văn phòng Bộ, hàng năm đều thiếu kinh phí hoạt động thường xuyên và không có kinh phí để chi thêm thu nhập cho cán bộ, công chức.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Đang tiếp tục thẩm định các đơn vị còn lại có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

- Đang tiếp tục tiến hành rà soát, thẩm định và xin ý kiến Bộ Tài chính để giao quyền thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giai đoạn 2010-2012 (vì đã hết giai đoạn ổn định 3 năm 2007-2009).

Trên đây là báo cáo tháng 10 năm 2010 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 16/9/2010 đến ngày 15/10/2010, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: Vụ TCCV, KGVX, TH;
- BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ;
- Cổng Thông tin ĐT Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Y tế;
- VP Đảng uỷ, Công đoàn Y tế VN;
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB, Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Cổng Thông tin ĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 852/BC-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu852/BC-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2010
Ngày hiệu lực18/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 852/BC-BYT

Lược đồ Báo cáo 852/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 852/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu852/BC-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Bá Thủy
        Ngày ban hành18/10/2010
        Ngày hiệu lực18/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 852/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 852/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 10 năm 2010

             • 18/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực