Văn bản khác 9898/BC-SXD-TTr(P3)

Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên tuyến đường mới mở thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà đất không đủ điều kiện


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9898/BC-SXD-TTr(P3)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ (ĐẤT) KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI MỞ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại các văn bản: Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2011; số 1313/UBND-XD ngày 25/02/2011; số 4066/UBND-XD ngày 27/5/2011; Thông báo số 190/TB-UBND ngày 01/9/2011; số 315/TB-UBND ngày 01/11/2011. Với nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện trong việc rà soát, thống kê và xử lý các trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả xử lý của các quận, huyện với UBND Thành phố. Sở Xây dựng đã có các văn bản đôn đốc các quận huyện: số 1245/SXD-TTr-P3 ngày 4/3/2011; số 3088/CV-SXD-TTr-P3 ngày 18/5/2011; số 5375/CV/SXD-TTr-P3 ngày 03/8/2011; số 8300/SXD-TTr ngày 10/11/2011.

Sở Xây dựng xin báo cáo quá trình xử lý và tiến độ thực hiện của các quận, huyện như sau:

I. KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THEO THÔNG BÁO SỐ 190/TB-UBND NGÀY 11/7/2011:

Ngày 24/10/2011, UBND Thành phố tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố.

Tại cuộc họp, những khó khăn vướng mắc về hợp thửa, hợp khối, về cơ chế chính sách thu hồi đất đã được tháo gỡ. UBND Thành phố đã khẳng định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thẩm quyền thu hồi đất (của các hộ gia đình) thuộc UBND các quận huyện. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi các quận, huyện để hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố. Nhiều quận, huyện đã cam kết thực hiện xử lý xong trong tháng 12/2011.

Căn cứ vào báo cáo của các quận huyện tính đến ngày 21/10/2011, tổng số trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” có 658 trường hợp. Trong đó:

+ Đã lập phương án hợp khối: 68 trường hợp (Quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân).

+ Đã được Sở QHKT thỏa thuận: 19 trường hợp (quận Thanh Xuân: 6/27, Hai Bà Trưng: 13).

+ Đã ban hành Quyết định thu hồi: 41 trường hợp

+ Các Chủ đầu tư đã tự hợp khối: 09 trường hợp

+ Các trường hợp đã xử lý vi phạm TTXD khôi phục lại hiện trạng: 45 trường hợp.

+ Các quận huyện còn lại chưa lập phương án hợp khối: Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Gia Lâm, Long Biên, Thanh Trì, Hà Đông, Từ Liêm. Nguyên nhân: các quận huyện này hiện đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập phương án xử lý.

Sau cuộc họp ngày 24/10/2011, UBND Thành phố ban hành thông báo kết luận cuộc họp số 315/TB-UBND ngày 01/11/2011.

II. KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THEO THÔNG BÁO SỐ 315/TB-UBND NGÀY 01/11/2011

Thực hiện phong trào của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 315/TB-UBND ngày 01/11/2011, ngày 29/11/2011 Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo của các quận, huyện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến việc xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo.

Tham dự hội nghị có đại diện của Sở Quy hoạch Kiến trúc, đại diện UBND các quận, huyện Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức; vắng mặt đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND quận Long Biên.

Căn cứ vào báo cáo của các quận huyện tính đến ngày 28/11/2011, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì báo cáo đã xử lý xong. Đến nay chỉ còn 11 quận, huyện với tổng số 533 trường hợp nhà (đất) siêu mỏng, siêu méo. Tại cuộc họp các quận, huyện đã cam kết tiến độ xử lý xong các trường hợp còn lại. Kết quả cụ thể (có bảng tổng hợp kèm theo).

Sở Xây dựng Hà Nội đã tổng hợp các ý kiến tại hội nghị như sau:

1. Các quận đã thực hiện xong việc triển khai rà soát, thống kê và lên phương án xử lý. Tiến độ các quận, huyện cam kết duyệt xong phương án thu hồi đất và cơ bản xử lý xong những trường hợp không hợp khối, hợp thửa được trong tháng 12/2011 đều không đảm bảo.

2. Sở Quy hoạch kiến trúc có ý kiến sẽ giúp các quận, huyện về chuyên môn trong việc hợp khối đối với một số trường hợp phức tạp còn các quận, huyện chủ động duyệt phương án hợp khối trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành văn bản hướng dẫn các quận, huyện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại thông báo số 315/TB-UBND ngày 01/11/2011. Hiện nay các quận, huyện còn đang lúng túng và chờ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

Một số quận, huyện chưa lập phương án thu hồi do việc hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 chưa có. Bởi trình tự thu hồi đất theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 là chưa phù hợp để thu hồi diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới xây dựng đường giao thông.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để các quận, huyện thực hiện tiến độ xử lý theo yêu cầu của Thành Ủy, UBND Thành phố, Sở Xây dựng xin đề xuất như sau:

- Đề nghị UBND đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các quận, huyện áp dụng Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 trong việc xử lý.

- Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của các quận, huyện coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cùng vào cuộc để thực hiện việc xử lý các trường hợp “siêu mỏng, siêu méo” một cách đồng bộ và quyết liệt. Đồng thời có văn bản đôn đốc các quận, huyện chậm triển khai thực hiện tiến độ như đã cam kết.

- Đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp triển khai cụ thể, trong đó nêu rõ dự toán kinh phí đền bù, quỹ đất, quỹ nhà tái định cư khi lập và phê duyệt phương án thu hồi đất.

- Đề nghị các quận, huyện có báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo biểu mẫu Sở Xây dựng đã hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, gửi Sở Xây dựng vào ngày 23 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Sở Xây dựng xin báo cáo UBND Thành phố được biết và chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành ủy Hà Nội (để b/c);
- Hội đồng nhân dân TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi - PCT UBND TP (để b/c);
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- UBND các quận, huyện có CT siêu mỏng, siêu méo;
- Lưu: VT, TTr-P3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Thọ

 

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ, ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Căn cứ báo cáo của UBND các quận, huyện gửi Sở Xây dựng tính đến ngày 29/11/2011)

STT

Quận, huyện

Tổng số các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình

Hợp khối công trình (hoặc chỉnh trang hiện trạng)

Thu hồi đất

Ghi chú

Số trường hợp  hợp khối

Cam kết tiến độ

Số trường hợp thu hồi

Cam kết tiến độ

1

Đống Đa

73

5

 

68

T1/2012

Theo báo cáo số 833/UBND-TTXD ngày 22/11/2011 của UBND quận Đống Đa

2

Cầu Giấy

27

17

QI/2012

10

QII/2012

Theo báo cáo số 1154/UBND-QLĐT ngày 29/11/2011 của UBND quận Cầu Giấy

3

Thanh Xuân

31

10

 

21

25/12/2011

Theo báo cáo số 853/UBND-QLĐT ngày 28/11/2011

4

Hà Đông

93

18

T11/2011

75

T12/2011

Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 29/11/2011

5

Từ Liêm

52

3

 

49

25/12/2011

Theo báo cáo số 194/BC-UBND ngày 28/11/2011 của UBND huyện Từ Liêm

6

Ba Đình

83

42

T11/2011

41

T12/2011

Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 29/11/2011

7

Hoàng Mai

43

34

TI/2012

9

T12/2011

Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 29/11/2011

8

Hai Bà Trưng

30

22

 

8

T12/2011

Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 29/11/2011

9

Tây Hồ

42

 

 

42

31/12/2011

Theo báo cáo số 248/BC-UBND (QLĐT) ngày 21/11/2011 của UBND quận Tây Hồ

10

Hoài Đức

39

 

 

 

Quý I/2012

Theo báo cáo số 102/KH-UBND ngày 28/11/2011 và báo cáo tại cuộc họp ngày 29/11/2011

11

Long Biên

20

16

 

4

 

 

Tổng cộng

533

167

 

327

 

 

Ghi chú: Tiến độ cam kết thực hiện ghi trong bảng trên được các quận huyện cam kết tại cuộc họp ngày 29/11/2011 và theo những báo cáo cũ của các quận, huyện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9898/BC-SXD-TTr(P3)

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9898/BC-SXD-TTr(P3)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực20/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9898/BC-SXD-TTr(P3)

Lược đồ Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà đất không đủ điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà đất không đủ điều kiện
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9898/BC-SXD-TTr(P3)
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Khắc Thọ
        Ngày ban hành20/12/2011
        Ngày hiệu lực20/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà đất không đủ điều kiện

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà đất không đủ điều kiện

           • 20/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực