WTO_Cam kết VN 316/WTO/CK

Cam kết số 316/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA

Nội dung toàn văn Cam kết 316/WTO/CK lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC B

Đối với tất cả các sản phẩm được liệt kê trong hoặc theo Phụ lục B của Phụ lục kèm theo Tuyên bố cấp Bộ trưởng về thương mại đối với các Sản phẩm Công nghệ Thông tin (WT/MIN(96)/16), nếu chưa được nêu cụ thể trong Phụ lục này, thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm đó dù được phân loại ởđâu trong biểu thuế, cũng như bất cứ các khoản phụ thu nhập khẩu nào (theo định nghĩa của Điều II:1(b) của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994), sẽ được ràng buộc và xoá bỏ, như nêu tại khoản 2(a) của Phụ lục kèm theo Tuyên bố nói trên.

Mô tả hàng hoá

Mã hàng

èng phản ứng thạch anh và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuyếch tán hoặc lò ô xi hóa, để sản xuất tấm bán dẫn mỏng

70171010, 70200020

Thiết bị làm ngưng tụ khí hoá học để sản xuất sản phẩm bán dẫn

84198912

Bộ phận của thiết bị làm ngưng tụ khí hoá học để sản xuất sản phẩm bán dẫn

84199011

Thiết bị tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng

84569100, 84569910

Máy cắt la-ze để cắt các đường tiếp xúc bằng các chùm tia la-ze trong các sản phẩm bán dẫn

84561010, 84569990

Máy cắt khối bán dẫn đơn tinh thể thành các lát cắt hoặc cưa miếng mỏng đơn tinh thể thành các chip

84641011

Bộ phận của máy cắt khối bán dẫn đơn tinh thể thành các lát cắt hoặc cưa miếng mỏng đơn tinh thể thành các chip

84661020, 84662020, 84663020, 84669110

Bộ phận của máy khắc để đánh dấu hoặc khắc vạch lên các tấm bán dẫn mỏng

84661020, 84662020, 84663020, 84669110

Bộ phận của máy cắt la-ze để cắt các đường rãnh trong chế tạo bán dẫn bằng chùm tia la-ze

84661020, 84662020, 84663020, 84669310

Bộ phận của thiết bị tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng

84663020, 84669310

Thiết bị bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn

84771032, 84774021, 84775922, 84798910

Bộ phận của thiết bị bọc nhựa

84779031, 84799010

Máy tự động dùng để chuyên chở, xử lý và bảo quản các tấm bán dẫn mỏng, khung miếng mỏng, hộp mỏng và các vật liệu khác cho thiết bị bán dẫn.

84283920, 84289010, 84795010, 84798910

Máy kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ trên tấm bán dẫn mỏng

84798910, 85438920

Thiết bị khắc a-xít ướt, máy hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng và màn hình dẹt

84248930, 84649012, 84798910, 85433010

Thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, và nối dây để lắp ráp các chất bán dẫn

84798910, 85158020

Thiết bị bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn

84771032, 84774021, 84775922, 84798910

Máy uốn, gấp và làm thẳng các đầu bán dẫn

84622110, 84622911, 84798930

Máy kết tủa vật lý dùng trong sản xuất bán dẫn

84798930, 85438920

Thiết bị lăn để phủ nhũ ảnh lên các tấm bán dẫn mỏng

84798910

Mô tả hàng hoá

Mã hàng

Bộ phận của máy kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ trên tấm bán dẫn mỏng

84799010, 85439070

Bộ phận của thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, và nối dâyđể lắp ráp các chất bán dẫn

84799010, 85159030

Bộ phận của thiết bị lăn để phủ nhũ ảnh lên các tấm bán dẫn mỏng

84799010

Bộ phận của thiết bị khắc a-xít ướt, máy hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng và màn hình dẹt

84249096, 84662030, 84663030, 84669110, 84799010, 85439010

Bộ phận của máy tự động dùng để chuyên chở, xử lý và bảo quản các tấm bán dẫn mỏng, khung miếng mỏng, hộp mỏng và các vật liệu khác cho thiết bị bán dẫn

84313930

Bộ phận của thiết bị bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn

84779031, 84799010

Bộ phận của máy uốn, gấp và làm thẳng các đầu bán dẫn

84661020, 84662020, 84663020, 84669420, 84799030

Bộ phận của máy kết tủa vật lý dùng trong sản xuất bán dẫn

84799030, 85439070

Thiết bị làm nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng

84198912, 85143011

Bộ phận của thiết bị làm nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng

84199011, 85149010

Đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát (wafer probers)

85369010, 90308210

Thiết bị khắc a-xít ướt, máy hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng và màn hình dẹt

84248930, 84649012, 84798910, 85433010

Bộ phận của thiết bị khắc a-xít ướt, máy hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng và màn hình dẹt

84249096, 84662030, 84663030, 84669110, 84799010, 85439010

Kính hiển vi quang học nhìn hình nổi (lập thể) có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90111010

Kính hiển vi để xem vi ảnh có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90112010

Bộ phận và phụ tùng của kính hiển vi quang học nhìn hình nổi (lập thể) có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90119010

Bộ phận và phụ tùng của kính hiển vi để xem vi ảnh có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90119010

Kính hiển vi tia electron có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90121010, 90318091

Bộ phận và phụ tùng của kính hiển vi tia electron có gắn thiết bị chuyên dụng để điều khiển và di chuyển các miếng hoặc lưới bán dẫn

90129010, 90319014

Thiết bị tạo mẫu dùng để sản xuất mặt nạ hoặc lưới caro từ chất nền phủ chất cản quang

90172020

Bộ phận và phụ tùng của thiết bị tạo mẫu dùng để sản xuất mặt nạ hoặc lưới caro từ chất nền phủ chất cản quang

90179010

Bộ phận của thiết bị tạo mẫu như thế

90179010

Máy tính: máy xử lý dữ liệu tự động có khả năng 1) lưu giữ chương trình hay các chương trình xử lý và ít nhất là dữ liệu trực tiếp cần thiết cho việc chạy chương trình; 2) được lập trình một cách tự do theo nhu cầu của người sử dụng

84711000, 84713010, 84713020, 84713090, 84714110, 84714190, 84714910, 84714990, 84715010, 84715090

Mô tả hàng hoá

Mã hàng

Bộ khuyếch đại được sử dụng như một bộ lặp trong điện thoại hữu tuyến theo Hiệp định này, và các bộ phận của nó

84715010, 84715090, 85175010, 85175020, 85175030, 85175040, 85175050, 85175090, 85178010, 85178020, 85178030, 85178040, 85178050, 85178060, 85178070, 85178091, 85178092, 85178099, 85179010, 85179020, 85179090, 85184020, 85189010

Màn hình dẹt (kể cả loại màn hình tinh thể lỏng LCD, loại công nghệ quang điện tử, plasma và công nghệ khác) dùng cho các sản phẩm thuộc Hiệp định này, và các bộ phận của nó

84714910, 84714990, 85312000, 85318020, 85319010, 85438920, 85489040, 90138020, 90139030

Thiết bị mạng: Thiết bị mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN), kể cả những sản phẩm được thiết kế chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng để kết nối các máy xử lý dữ liệu tự động và các thiết bị mạng của nó chủ yếu dùng để chia sẻ các nguồn dữ liệu như bộ xử lý trung tâm, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các bộ nhập hoặc bộ xuất, bao gồm bộ tiếp hợp, cổng kết nối, bộ lặp hữu tuyến, bộ chuyển đổi, bộ tập kết, cầu nối, bộ định tuyến, và tấm mạch in đã lắp ráp để kết hợp vật lý thành máy sử lý dữ liệu tự động và các thiết bị của nó

84711000, 84713010, 84713020, 84713090, 84714110, 84714190, 84714910, 84714990, 84716011, 84716012, 84716013, 84716019, 84716021, 84716029, 84716030, 84716040, 84716050, 84716060, 84716090, 84717010, 84717020, 84717030, 84717040, 84717050, 84717091, 84717

Màn hình: Thiết bị hiển thị của máy xử lý dữ liệu tự động có đèn điện tử tia ca tốt có điểm ảnh nhỏ hơn 0,4 mm, không có khả năng thu và xử lý các tín hiệu ti-vi hoặc các tín hiệu loại kỹ thuật tương tự hoặc tín hiệu âm thanh hay hình ảnh được số hoá mà không có sự trợ giúp của bộ xử lý trung tâm của máy tính như định nghĩa theo Hiệp định này. Hiệp định, do đó không bao gồm ti-vi, kể cả ti-vi có độ nét cao

84716021, 84716029, 84716040, 84716090, 85404010, 85404090

Bộ lưu giữ bằng đĩa quang học, dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động (kể cả ổ đĩa CD và ổ đĩa DVD), có hoặc không có khả năng ghi cũng như đọc, có hoặc không có vỏ riêng của chúng

84714910, 84714990, 84717040

Thiết bị cảnh báo bằng nhắn tin, và các bộ phận của nó

85252010, 85252020, 85252030, 85252040, 85252050, 85252060, 85252070, 85252080, 85252091, 85252092, 85252099, 85279010, 85291010

Máy vẽ có bộ xuất hoặc bộ nhập thuộc nhóm HS 8471 hoặc máy vẽ hoặc vẽ phácthuộc nhóm HS 9017.

84714910, 84714990, 84716050, 90171010, 90172050

Mô tả hàng hoá

Mã hàng

Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho các sản phẩm thuộc Hiệp định này, kể cả loại để nối bên ngoài như cạc (cards) theo tiêu chuẩn của Hiệp hội quốc tế về cạc nhớ của máy tính cá nhân. TÊm m¹ch in nµy bao gåm mét hay nhiÒu m¹ch in thuéc nhãm 8534 g¾n kÌm víi mét hoÆc nhiÒu linh kiÖn tÝch cùc, cã hoÆc kh«ng cã c¸c linh kiÖn bÞ ®éng. "linh kiÖn tÝch cùc" lµ nh÷ng ®ièt, bãng b¸n dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn t−¬ng tù, cã hoÆc kh«ng cã ®é c¶m quang thuéc nhãm 85.41, m¹ch tÝch hîp vµ vi linh kiÖn thuéc nhãm 8542

84731010, 84732900, 84733010, 84733090, 84734011, 84735011, 84735019, 84735021, 84735029, 85049020, 85149010, 85159030, 85175010, 85175020, 85175030, 85175040, 85175050, 85175090, 85179010, 85179020, 85179090, 85189010, 85189010, 85202000, 85229020, 85281

Các màn hình dẹt kiểu đèn chiếu được sử dụng cho máy xử lý dữ liệu tự động có thể hiển thị thông tin số do bộ xử lý trung tâm tạo ra

84714910, 84714990, 84716040, 84716060, 84716090, 85282110, 85283020

Các bộ lưu trữ được tạo định dạng riêng kể cả các vật mang tin dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, có hoặc không có các vật mang tin có thể thay đổi được là sản phẩm của công nghệ từ, quang, hay công nghệ khác, kể cả hộp Bermoulli, Syquest hoặc bộ lưu

84717050, 85231110, 85231190, 85231210, 85231220, 85231230, 85231290, 85231310, 85231320, 85231330, 85231340, 85231390, 85232010, 85232020, 85232030, 85232040, 85232090, 85239010, 85239020, 85239090, 85244000, 85249920

Bộ nâng cấp đa phương tiện sử dụng cho máy xử lý dữ liệu tự động, và các khối chức năng của chúng, đã đóng gói để bán lẻ, bao gồm, ít nhất có, loa và/hoặc mic-ro cũng như tấm mạch in đã lắp sẵn cho phép máy xử lý dữ liệu tự động (ADP) và các khối chức năng của chúng xử lý các tín hiệu âm thanh (cạc âm thanh)

84718070, 84733010, 84733090, 85175010, 85175020, 85175030, 85175040, 85175050, 85175090

Thiết bị giải mã và chọn kênh dùng trong truyền hình cáp: thiết bị dựa trên bộ vi xử lý kết hợp với bộ điều giả (modem) để truy cập internet, và có chức năng trao đổi thông tin tương tác

85175040, 85251040, 85252070, 85281210

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316/WTO/CK

Loại văn bảnWTO_Cam kết VN
Số hiệu316/WTO/CK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2006
Ngày hiệu lực29/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 316/WTO/CK

Lược đồ Cam kết 316/WTO/CK lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Cam kết 316/WTO/CK lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA
        Loại văn bảnWTO_Cam kết VN
        Số hiệu316/WTO/CK
        Cơ quan ban hànhWTO
        Người ký***
        Ngày ban hành27/10/2006
        Ngày hiệu lực29/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Cam kết 316/WTO/CK lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA

              Lịch sử hiệu lực Cam kết 316/WTO/CK lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA

              • 27/10/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/12/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực