Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THU THUẾ NĂM 2007

Năm 2007 là năm đầu tiên trong thời kỳ ổn định ngân sách (2007 - 2010), do vậy nhiệm vụ thu ngân sách vô cùng quan trọng, bên cạnh những thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn không thể lường trước được; để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Giao các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục triển khai chu đáo việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 của đơn vị, địa phương trên cơ sở đánh giá sát thực tế, phân tích những mặt làm được, những mặt chưa làm được, những nguyên nhân ảnh hưởng đến các yếu tố tăng, giảm để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra hướng khắc phục; đồng thời, đặt ra các mục tiêu, những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cơ sở vật chất để xây dựng và phát triển thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2007, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao, cần tập trung thu ngay vào tháng đầu, quý đầu và quan tâm chỉ đạo các mặt công tác sau:

2.1. Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố giao, Cục Thuế giao nhiệm vụ thu cho các địa phương trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu theo qui định hiện hành, phù hợp với khả năng tăng trưởng, tình hình sản xuất kinh doanh trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề từng địa phương và thực hiện tốt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định nhằm duy trì, phát triển nguồn thu và tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổ chức tập trung thu dứt điểm thuế môn bài năm 2007 theo lập bộ trong tháng 01 năm 2007, ổn định thuế theo luật định đối với hộ khoán thuế.

2.2. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án xây dựng cơ bản, kế hoạch thanh toán và thời hạn thanh toán của từng dự án để yêu cầu đối tượng kê khai nộp thuế; đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện thu thuế ngay khi cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản. Đối với các trường hợp chậm nộp thuế, thực hiện xử phạt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế, kịp thời ngăn chặn những sai phạm, hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện đúng qui định của pháp luật về thuế, nâng cao tính tự giác của đối tượng nộp thuế tiến dần tới cơ chế tự khai tự nộp.

Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng mua bán trái phép hóa đơn của các doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính, yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Cục Thuế và các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đưa ra xét xử những doanh nghiệp, cá nhân sai phạm trong đường dây doanh nghiệp “ma” để không làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tăng cường việc thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, về chấp hành pháp luật thuế; định kỳ hàng quý (hoặc tháng) tổ chức họp để sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

3. Giao Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với cơ quan chủ quản và các ngành có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất.

- Rà soát các nguồn thu, nhất là các nguồn thu lớn và các khoản nợ thuế, yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp đầy đủ số thuế phát sinh và nợ đọng thuế vào ngân sách kịp thời. Nếu có phát sinh, yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải trình và điều chỉnh kê khai, không để tình trạng chiếm dụng hoặc nợ đọng dây dưa; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí - lệ phí theo đúng qui định của pháp luật.

- Cục Thuế phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế nhằm nhân rộng và khuyến khích mọi đối tượng nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân; đồng thời, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân trốn thuế, lậu thuế, dây dưa không thực hiện nghĩa vụ thuế.

4. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện nhanh các thủ tục cấp quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo qui định của pháp luật để cơ quan Thuế có cơ sở quản lý và thu các loại thuế, phí liên quan đến nhà, đất.

Đối với khoản thu tiền sử dụng đất từ các dự án, năm qua đã gặp nhiều khó khăn, do đó kết quả thu tiền sử dụng đất đạt rất thấp ảnh hưởng đến cân đối ngân sách của thành phố. Để tháo gỡ những vướng mắc cho các dự án, tạo điều kiện để các dự án thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước năm 2007, giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ban Quản lý dự án phối hợp xem xét thực hiện đúng luật và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất biện pháp trình Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính để được chỉ đạo kịp thời.

5. Giao Sở Thương mại thành phố phối hợp với Công an, Cục Thuế, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính thành phố tăng cường kiểm tra chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán, chống hàng giả, chống đầu cơ thu lợi bất chính, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

6. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các sở, ngành chức năng có liên quan phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác cải cách hành chính về thuế, triển khai Luật Quản lý thuế (sẽ có hiệu lực pháp luật từ ngày 01 tháng 7 năm 2007) để mọi tổ chức, cá nhân biết và chấp hành tốt luật Thuế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để có hướng chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phước Như

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2007
Ngày hiệu lực18/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Phước Như
        Ngày ban hành08/01/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác chỉ đạo thu thuế 2007 Cần Thơ