Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và công tác động viên năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 455/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 8 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 18 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN NĂM 2007

Căn cứ Chỉ thị số 40/2006/CT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2007 cho Quận 8;
Căn cứ Hướng dẫn số 133/HD-QL ngày 20 tháng 11 năm 2006 và Hướng dẫn số 135/HD-QL ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2007.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế của năm 2006 trong công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, công tác động viên quân đội. Để có biện pháp tổ chức thực hiện, nhằm đạt kết quả tốt và chất lượng cao trong năm 2007 Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị
:

1. Giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 (Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận):

- Lập kế hoạch tổ chức triển khai cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường về công tác phúc tra nắm lại nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2007 (thanh niên tuổi 17, 18 - 25) và quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật trên địa bàn quận 8.

- Hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường việc tiến hành đăng ký lần đầu đối với thanh niên tuổi 17 và thanh niên tuổi 18 - 25 chưa qua đăng ký và thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 bảo đảm đúng luật định tránh sai sót.

- Phối hợp các ngành liên quan nhất là Công an quận 8, Phòng Quản lý đô thị quận 8 tiến hành tổ chức đăng ký phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân để động viên, bổ sung cho quân đội trong năm 2007 và những năm tiếp theo.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương bổ sung, sắp xếp hoàn chỉnh biên chế, bổ nhiệm các đầu mối đơn vị dự bị động viên để tham gia kiểm tra động viên - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện năm 2007 đạt kết quả 100%.

- Phối hợp Phòng Y tế quận 8 tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong quá trình đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của quân nhân dự bị.

- Chủ động hợp đồng các cơ quan, ban ngành trong quận và các đơn vị nhận quân tổ chức đón tiếp số quân nhân xuất ngũ về địa phương, giới thiệu, giải quyết việc làm; đồng thời thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2007 đạt kết quả.

- Phối hợp các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận 8 vận động các em học sinh đến tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký tuyển sinh vào các trường của quân đội đảm bảo đúng theo quy định.

2. Giao Công an quận 8:

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự thanh niên tuổi 17 và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuổi 18 - 25.

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức xác minh về lai lịch chính trị của gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (thanh niên tuổi 17, 18 - 25) và bảo đảm thời gian theo kế hoạch; đồng thời cùng cơ quan quân sự Quận quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng như quân nhân dự bị trên địa bàn Quận.

- Phối hợp Phòng Tư pháp, Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 và các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý số thanh niên, quân nhân dự bị vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (trốn tránh đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi khám sức khỏe, nhập ngũ và tham gia huấn luyện).

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong ngày giao quân tại địa điểm tổ chức giao quân.

3. Phòng Tư pháp quận 8:

Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8, Công an quận 8 tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng (công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện) kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế, nhằm thực hiện đúng pháp luật tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu trong nhân dân.

4. Phòng Y tế quận 8:

- Củng cố, bổ sung Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định, thành lập đoàn khám và tổ chức tập huấn cho các y, bác sĩ đoàn khám nắm chắc việc kết luận và phân loại sức khỏe cho thanh niên theo Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng (thay thế Thông tư 13, 12, 14 cũ) để hạn chế những sai sót.

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên tuổi 17, 18 - 25; đồng thời tiến hành xét nghiệm heroin và HIV cho số thanh niên đủ sức khỏe khi bàn giao cho các đơn vị quân đội và quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8:

- Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo Trạm Truyền thanh 16 phường bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng võ trang của quận để người dân và thanh niên biết, nhằm phục vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 2007 đạt hiệu quả.

- Trung tâm Văn hóa quận 8 chịu trách nhiệm trang trí địa điểm giao quân, phục vụ văn nghệ, âm thanh, ánh sáng trong ngày lễ giao quân và lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường trực về địa phương.

- Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8 chịu trách nhiệm bảo đảm sân bãi (địa điểm giao quân) kể cả giữ xe, vệ sinh sân bãi trước, trong và sau lễ giao quân năm 2007; đồng thời phối hợp Trung tâm Văn hóa quận 8 trang trí lễ đài trong ngày lễ giao quân năm 2007.

6. Phòng Giáo dục quận 8:

Chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc quận đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần thiết khi cơ quan quân sự tiến hành xác minh về văn hóa của công dân; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 nắm lại trình độ học vấn của công dân trên địa bàn quận, nhất là đối với số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8:

Chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và quân nhân dự bị tham gia kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo yêu cầu kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự quận 8.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận có kế hoạch chỉ đạo cho ngành dọc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2007.

9. Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đúng thành phần, số lượng quy định, tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và nhất là thanh niên để thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự theo luật định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đảng viên trẻ tham gia nhập ngũ, mỗi phường phải đạt từ 2% đảng viên trẻ tham gia trở lên so với chỉ tiêu, và những đảng viên nhập ngũ phải có ít nhất thời gian tham gia sinh hoạt ở chi bộ cơ sở từ 6 tháng trở lên.

- Tích cực vận động tuyển chọn mỗi phường phải có từ 2 thanh niên trở lên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, giải quyết kịp thời những khó khăn đối với các gia đình có con em tại ngũ để các em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo01/02/2007
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành18/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo01/02/2007
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2007/CT-UBND công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS động viên năm 2007 Quận 8