Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2007 do Ủy ban nhân dân huyện Củ chi ban hành

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV đã được thay thế bởi Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 01/2007/CT-UBND nghĩa vụ quân sự Củ Chi Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2007/CT-UBND

Củ Chi, ngày 03 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ, XÂY DỰNG HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2007

Trong những năm qua, huyện đã thực hiện khá tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự nhiều năm liền hoàn thành 100 % chỉ tiêu của Thành phố giao cả 2 cấp, bảo đảm theo yêu cầu xây dựng quân đội.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung ngày 14 tháng 6 năm 2005, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự; Chỉ thị số 40/2006/CT-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007; Quyết định số 411/QĐ-UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2007, Công văn số 111-CV/HU ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi về việc tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2007 cho nam công dân trong tuổi 17, đăng ký bổ sung nghĩa vụ quân sự nam công dân trong độ tuổi 18 đến 25 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự, tổ chức kiểm tra và thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân của năm 2007 trên địa bàn huyện, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung các mặt công tác theo luật định, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội, Công an nhận quân của huyện để bảo đảm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giao quân. Tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, thực hiện tốt công tác gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2007.

2. Phòng Tư pháp huyện phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch phố biến rộng rãi Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung và các văn bản này.

3. Giao Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh quân sự năm 2007, tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức, quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý nghiêm công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Phối hợp tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong ngành Công an nhân dân theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định của ngành.

4. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn cùng với cơ quan quân sự địa phương cùng cấp, làm tốt công tác kiểm tra sức khỏe cho công dân tuổi 17 và công dân sẵn sàng gọi nhập ngũ năm 2007; kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn đúng quy định, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện loại bỏ số nhiễm HIV và nghiện ma túy trong số thanh niên tham gia khám tuyển để khi giao quân không sai sót.

5. Giao Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội, truyền thống cách mạng của quê hương bằng các hình thức cổ động trực quan, thông tin lưu động. Tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo và các phương tiện xe loa cổ động trên các tuyến đường chính nhằm cổ vũ, động viên, tạo khí thế sôi động trước và trong ngày giao quân.

6. Giao Đài Truyền thanh huyện có kế hoạch tuyên truyền trên sóng phát thanh về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, phản ánh khí thế thanh niên Củ Chi sẵn sàng nhập ngũ, khích lệ, động viên tinh thần cho nam công dân lên đường nhập ngũ.

7. Giao Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cho lễ hội thanh niên tòng quân nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

8. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự từ huyện cho đến các xã, thị trấn.

9. Giao các Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Công nhân kỹ thuật Củ Chi gửi danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18 - 25 tuổi) đang học ở trường về cơ quan quân sự huyện đúng thời gian (quy định tại Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và đào tạo), tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ đối tượng học sinh, học viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và công tác xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình đúng thành phần, số lượng quy định, tổ chức thực hiện tốt các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là Đảng viên và 02 thanh niên trở lên đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội, có từ 90% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên. Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển sinh quân sự, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân xuất ngũ sớm có việc làm ổn định cuộc sống, giải quyết kịp thời khó khăn của gia đình có con em đang tại ngũ để thanh niên an tâm công tác hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của thanh niên.

11. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trường Công nhân kỹ thuật Củ Chi, Trung tâm Tư vấn giới thiệu việc làm huyện đoàn Củ Chi, định hướng dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ, tham mưu cho UBND huyện tích cực giải quyết chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ có hoàn cảnh quá khó khăn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện), tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân và công tác tuyển sinh quân sự, tổ chức đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường trực trở về địa phương.

Sau khi giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2007, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức sơ - tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời xử lý nghiêm túc những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó xử lý nghiêm túc những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, quân dân dự bị vi phạm pháp lệnh lực lượng dự bị động viên, chống lệnh gọi tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đâu, sẵn sàng động viên.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt chu đáo và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Minh Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2007
Ngày hiệu lực10/01/2007
Ngày công báo01/02/2007
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành03/01/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2007
        Ngày công báo01/02/2007
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thực hiện công tác đăng ký NVQS tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công tác tuyển sinh QS xây dựng huấn luyện lực lượng DBĐV