Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN

Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN về tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 01/2008/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THANH LÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thời gian qua công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong quá trình thực hiện củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ chính trị “Về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” và Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn trong hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Tuy nhiên, qua hơn 7 năm triển khai công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, mặc dù Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương ở những nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đang thực hiện thanh lý đã cố gắng tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhưng việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân đạt hiệu quả vẫn còn thấp, thể hiện qua một số tồn tại cụ thể như sau: công tác thu hồi nợ tiến triển chậm, có biểu hiện trì trệ dẫn đến tình trạng thời gian thanh lý kéo dài, cơ quan quản lý có thẩm quyền phải gia hạn thanh lý nhiều lần. Nguyên nhân do phần lớn nợ cho vay phải thu là nợ khó đòi, quá hạn đã nhiều năm từ trước khi Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện thanh lý, trong khi đó phần lớn người vay vốn quá nghèo, làm ăn thua lỗ hoặc gặp khó khăn dẫn đến không có khả năng trả nợ và một số ít đối tượng trây ỳ không chịu trả nợ.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tiến tới sớm kết thúc công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đang thực hiện thanh lý khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân; thường xuyên nắm bắt diễn biến tiến độ thu hồi nợ, chi trả và những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh lý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

2. Củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân. Đánh giá, rút kinh nghiệm những nội dung công việc đã triển khai trong quá trình thực hiện thanh lý nhưng chưa hiệu quả hoặc hiệu quả còn thấp và chưa đạt kế hoạch đề ra; đôn đốc chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các cá nhân và tập thể Hội đồng thanh lý trong quá trình thực hiện thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

3. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương tích cực hỗ trợ Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trong công tác thu hồi nợ cho vay để thanh toán cho các chủ nợ, hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân và của nhà nước trong quá trình thanh lý, đồng thời khẩn trương sớm kết thúc công tác thanh lý. Đối với những Quỹ tín dũng nhân dân đã thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ theo quy định, cần khẩn trương đôn đốc làm thủ tục kết thúc thanh lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân xây dựng và triển khai thực hiện Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý trên cơ sở khả năng thu nợ thực tế của Quỹ tín dụng nhân dân nhằm đẩy nhanh quá trình thanh lý. Việc miễn giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý được xử lý theo các nguyên tắc sau đây:

- Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay dẫn đến bị khó khăn về tài chính.

- Việc miễn, giảm lãi và mức độ miễn, giảm lãi được thực hiện trên cơ sở khách hàng trả đủ số nợ gốc nhằm khuyến khích khách hàng trả nợ, tận thu các các khoản nợ vay.

Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý do Hội đồng thanh lý xây dựng phải được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận cho phép triển khai thực hiện. Hội đồng thanh lý chỉ được thực hiện việc miễn, giảm lãi vốn vay đối với khách hàng sau khi Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận; đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện việc miễn, giảm lãi vốn vay đối với khách hàng theo đúng quy định.

5. Thủ trưởng Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố nơi có Quỹ tín dụng nhân dân đang thực hiện thanh lý, Chủ tịch Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 5;
- Thủ tướng và PTT Nguyễn Sinh Hùng (Để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- VP TW Đảng;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ tư pháp (Để kiểm tra);
- Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW có QTDND (để phối hợp chỉ đạo)
- QTDND Trung ương;
- Hiệp hội QTDND Việt Nam;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Lưu VP,Vụ PC, Vụ Các TCTDHT.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/CT-NHNN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2008/CT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực25/02/2008
Ngày công báo10/02/2008
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/CT-NHNN

Lược đồ Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2008/CT-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Minh Tuấn
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực25/02/2008
        Ngày công báo10/02/2008
        Số công báoTừ số 103 đến số 104
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân

           • 29/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực