Chỉ thị 01/2009/CT-UBND

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND triển khai Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2009/CT-UBND chế độ chính sách quân nhân tham gia kháng chiến Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2009/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTG NGÀY 27/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thc hin kết lun ca B Chính trị ti Thông báo s 183/TB-TW ngày 03 tháng 9 năm 2008. Quyết đnh s 142/2008/-TTg ngày 27/10/2008 ca Th tưng Chính ph v chế đ cnh sách đối vi quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phc viên, xut ngũ v địa phương, Công văn 559-CV/TU ngày 31/12/2008 ca Ban Thưng v Tỉnh u;

Đây là mt ch trương ln, có ý nga chính trị xã hi sâu sắc, th hin s quan tâm ca Đng, Nhà ớc đối vi nhng quân nhân đã có nhiu công lao trong cuc kháng chiến chống M cu nước. Tuy nhiên trong quá trình trin khai thc hin s có nhng khó khăn: người được hưng chế đ theo Quyết định s 142/2008/-TTg gồm nhiu đi tưng, thi gian đã lâu, h sơ lưu tr không còn nhiu, đòi hi phi triển khai đồng b, khn trương c thể, chặt chẽ, đúng quy đnh, quy trình đảm bảo công khai, công bng, đúng đi tưng, không đxảy ra tiêu cc.

Đ thc hin tốt ch trương ca B Chính tr và Quyết định s 142 ca Th ng Chính phủ, ch đo ca Ban Tng v Tỉnh u, UBND tỉnh yêu cu:

1. Trong phạm vi chức năng nhiệm v được giao các cp các ngành trách nhiệm t chc quán trit, ph biến tuyên truyền Quyết định ca Th tưng Chính phvà các văn bản hưng dn ca quan Trung ương đến s thôn, xóm, t dân phđ nhân dân hiu ý nghĩa, nội dung chế đ chính sách ca Đng và Nhà nước đối vi quân nhân công lao đóng góp trong cuc kháng chiến chống Mỹ cu nước.

2. Trên s Ban Ch đo và Hi đồng chính sách thc hin Quyết định s290/2005/-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 ca Th tưng Chính phủ, UBND các cấp b sung kin toàn Ban Ch đạo và Hội đồng chính sách thực hin Quyết định s142/2008/-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 ca Th tưng Chính phủ. B CHQS tnh và Ban CHQS các huyn, thành phố cần tăng cưng cán b chuyên môn đ gp Ban ch đo trin khai thc hin.

3. Giao cho Bộ CHQS tỉnh ch trì, phi hợp vi Sở Lao động - Thương binh Xã hi, Bo hiểm Xã hi tỉnh, và các cơ quan ln quan gp UBND tnh t chc triển khai Quyết định 142/2008/-TTg thống nhất trong toàn tnh. Đnh k tổng hp báo cáo UBND tnh (qua Ban Ch đo tỉnh) kết qu triển khai thc hin, những thc mắc, kiến ngh ca đối tưng và nhân dân đ kp thi ch đo gii quyết.

4. T chc tt công tác tp hun bi dưng cho Ban Ch đo, Hi đồng chính sách và cán b chuyên môn các cp nắm vng tư tưng ch đo ni dung cnh sách và quy trình các bưc tiến hành bảo đảm cht ch không sai t, phấn đu trong năm 2009 bản giải quyết xong chế đ cho các đi tượng.

5. Quá trình trin khai thc hin phi bo đm dân chủ, công khai, xét duyt đúng quy trình, t chc làm đim đ rút kinh nghim. Tăng cường công tác kim tra giám sát nm tình hình gii quyết c vướng mc ngay ti cơ sở. Biu dương nhng đơn v cá nhân làm tốt, x lý nghiêm nhng vi phm xy ra.

6. B CHQS tỉnh có trách nhim phối hp với c cơ quan chc năng kim tra đôn đốc thường xuyên báo o kết qu v UBND tỉnh.

Ch th này đưc ph biến đến cơ s thôn, m, t dân ph tn địa bàn tỉnh đthc hin./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TCH
Trn Xuân Lc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2009
Ngày hiệu lực12/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2009/CT-UBND chế độ chính sách quân nhân tham gia kháng chiến Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2009/CT-UBND chế độ chính sách quân nhân tham gia kháng chiến Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Lộc
        Ngày ban hành02/01/2009
        Ngày hiệu lực12/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2009/CT-UBND chế độ chính sách quân nhân tham gia kháng chiến Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2009/CT-UBND chế độ chính sách quân nhân tham gia kháng chiến Hà Nam

           • 02/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực