Chỉ thị 01/2010/CT-UBND

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được thay thế bởi Chỉ thị 07/2015/CT-UBND bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 02/07/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thời gian qua, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106//2005/NĐ-CP và Thông tư số 106/2005/NĐ-CP">06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, công trình lưới điện cao áp vẫn bị xâm phạm do tình trạng lấn chiếm hàng lang an toàn lưới điện và sự phá hoại do chủ quan, bất cẩn của tổ chức, cá nhân dẫn đến nhiều công trình lưới điện xảy ra sự cố nghiêm trọng gây tai nạn, thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; sự phối hợp giữa các ngành chức năng với điện phương có nơi chưa chặt chẽ trong việc quản lý, bảo vệ và xử lý các hành vi vi phạm không kiên quyết, nghiêm minh nên tình hình còn diện biến phức tạp;

Để tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. UBND các huyện, thị xã

- Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao áp; xử lý các vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Thành phần Hội đồng xử lý do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định, đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý; thành lập Tổ giúp việc tham mưu cho Hội đồng xử lý nhằm nâng cao áp tại địa phương, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cấp tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã (phường, thị trấn) có trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp ngay từ khi mới xây dựng trái phép không để đến khi công trình hoàn thành mới lập hồ sơ xử lý không kịp thời các trường hợp vi phạm hàng lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo đúng quy định.

- Đề ra các biện pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để những trường hợp vi phạm mới phát sinh, từng bước giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn tồn đọng theo từng khu vực.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Điện lực Bình Phước, UBND huyện, thị xã điều tra, thống kê các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; phân loại từng trường hợp cụ thể vi phạm trước hoặc sau khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, lập kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện và đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan làm việc với Hội đồng xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp các huyện, thị xã; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Phối hợp với Điện lực Bình Phước phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an toàn hàng lang lưới điện cao áp cho cán bộ nhân viên quản lý trật tự xây dựng tại UBND xã (phường, thị trấn) và Thanh tra xây dựng huyện, thị xã, cán bộ chuyên trách an toàn của Điện lực các huyện, thị.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về UBND tỉnh.

3. Điện lực Bình Phước

- Thương xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đến an toàn công trình lưới điện cao áp; báo cáo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền, lập biên bản và đề xuất các biện pháp xử lý. Trường hợp cần thiết Điện lực sẽ dùng biện pháp ngừng cấp điện để buộc cá nhân, tổ chức vi phạm công trình lưới điện cao áp chấp hành việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn điện.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tầng lớp nhận dân để cùng thực hiện.

4. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Thanh tra chuyên ngành xây dựng về hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp theo các quy định hiện hành nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khu công trình mới bắt đầu xây dựng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng nhằm hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Công an trực thuộc phối hợp các ngành chức năng, địa phương điều tra, xử lý các vi phạm an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định; trước mắt tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

6. Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và phân công thành viên tổ chức thực hiện, có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước