Chỉ thị 01/2011/CT-CA

Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2011/CT-CA

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

Năm 2010, mặc dù nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tòa án nhân dân là rất nặng nề và trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng do quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước và Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Tòa án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, với sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp ở trung ương và địa phương, cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn trong công tác, nên về cơ bản ngành Tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Cụ thể là, tỷ lệ giải quyết các loại vụ án đều đạt chỉ tiêu công tác đã đề ra; chất lượng công tác xét xử tiếp tục được đảm bảo, đã hạn chế các vụ án oan, sai nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có những chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp tiếp tục được bổ sung, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của Tòa án các cấp không ngừng được tăng cường, giúp cho các Tòa án có những điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Các mặt công tác khác như: công tác thi hành án hình sự, công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác thi đua khen thưởng … cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án nhân dân Việt Nam với Tòa án các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Ngoài ra, nhiều nhiệm vụ liên quan tới cải cách tư pháp đã được ngành Tòa án triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của các Tòa án trong năm qua vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới, trong đó cần phải tập trung khắc phục tình trạng để án quá hạn luật định, việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội pham, giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán … và khắc phục việc thiếu Thẩm phán, cán bộ Tòa án ở một số địa phương.

Trong tình hình hiện nay, số lượng các loại vụ án mà ngành Tòa án nhân dân phải thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng do tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, theo quy định của Luật tố tụng hành chính đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), thì thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án được mở rộng hơn nên số lượng các vụ án hành chính mà Tòa án phải giải quyết có khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, năm 2011 ngành Tòa án nhân dân còn phải quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các văn kiện được thông qua Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tòa án nhân dân trong năm 2011 là rất nặng nề.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân đã được Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đề ra tại Nghị quyết số 240-NQ/BCS ngày 29/12/2010 về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu:

1. Lãnh đạo Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp cần tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kết luận số 79-KL-TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2011 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp và Nghị quyết số 240-NQ/BCS ngày 29/12/2010 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân.

2. Các Tòa án chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán; khắc phục triệt để việc vi phạm thời hạn xét xử, việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm và việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tính đúng đắn, khả thi của các bản án, quyết định của Tòa án; tiếp tục tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác xét xử lưu động; chú trọng và làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Thi hành án dân sự rà soát các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án; tiếp tục triển khai việc kiểm tra, kiểm điểm việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo của các Tòa án; nghiên cứu để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Tòa án.

3. Giao Viện khoa học xét xử tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh mà Tòa án nhân dân tối cao được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua; nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới phương thức thực hiện công tác tổng kết thực tiễn xét xử, xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật tập trung vào những vấn đề có nhiều vướng mắc trong công tác xét xử của các Tòa án. Phối hợp với Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị, cơ quan hữu quan soạn thảo và trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01/7/2011).

4. Giao Trường cán bộ Tòa án chủ trì phối hợp với Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao và Viện khoa học xét xử khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn Luật tố tụng hành chính trong toàn ngành để Tòa án các cấp thực hiện đúng thẩm quyền và thủ tục tố tụng khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2011). Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án.

5. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ Tòa án các cấp; nghiên cứu việc thành lập bộ phận theo dõi công tác thi hành án hình sự trong bộ máy giúp việc của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; thực hiện ngay các giải pháp về tổ chức cán bộ để từng bước đảm bảo tuyển dụng và tuyển chọn đủ cán bộ, Thẩm phán theo biên chế đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; xây dựng các quy định, quy chế tăng cường kỷ luật công vụ và công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Tòa án có vi phạm. Triển khai ngay việc xây dựng và thực hiện Đề án về tăng cường đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu giải quyết, xét xử các vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

6. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì phối hợp với Viện khoa học xét xử và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện đề án, kế hoạch thành lập các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực. Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án thành lập thêm Tòa án chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tối cao nhằm chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân; Đề án về đổi mới trang phục ngành Tòa án và mô hình hội trường xét xử thống nhất đối với từng cấp Tòa án, bảo đảm tính thống nhất, trang trọng và uy nghiêm cần thiết của các phiên toà xét xử.

7. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính tăng cường tập trung kinh phí và xác định trọng điểm đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Tòa án nhân dân các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu các hoạt động hiện nay của các Tòa án có tính đến việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường hơn nữa việc bổ sung các trang thiết bị làm việc cho Tòa án các cấp.

8. Giao Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tòa án nhân dân căn cứ vào Kết luận của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục tổ chức việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" gắn với giai đoạn 2 của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn ngành Tòa án nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng để khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

9. Giao Ban thư ký khẩn trương tiến hành việc tổng kết các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

10. Giao Ban thanh tra, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động của Tòa án các cấp, chú trọng việc kiểm tra những hạn chế, thiếu sót đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân tối cao.

11. Tòa án các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật; thực hiện "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân" theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định của Chính phủ; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Ủy ban tư pháp của Quốc hội (để báo cáo);
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-CA

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2011/CT-CA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2011
Ngày hiệu lực12/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-CA

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2011/CT-CA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành12/01/2011
        Ngày hiệu lực12/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-CA triển khai, tổ chức nhiệm vụ trọng tâm

           • 12/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực