Chỉ thị 01/2011/CT-UBND

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát, đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-UBND quản lý nhà nước kiểm soát đảm bảo an toàn bức xạ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kỹ thuật bức xạ đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội. Công tác quản lý nhà nước về kiểm soát bức xạ, đảm bảo an toàn bức xạ và việc chấp hành của các cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý; một số cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn bức xạ và kiểm soát bức xạ theo quy định như: không khai báo, đăng ký nguồn; hoạt động không có giấy phép; thiết bị không được kiểm tra định kỳ; phòng đặt thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn; cán bộ quản lý cơ sở bức xạ và cán bộ chuyên môn chưa được đào tạo, tập huấn; trang thiết bị, phương tiện để đảm bảo an toàn bức xạ chưa đạt yêu cầu.

Để khắc phục những tồn tại trên và nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát bức xạ, đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ, phóng xạ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ, phóng xạ thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và kiểm soát bức xạ.

b) Tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước về kiểm soát bức xạ, đảm bảo an toàn bức xạ:

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về khai báo, đăng ký, cấp phép đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn bức xạ, đặc biệt là việc sử dụng máy X-quang trong lĩnh vực y tế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ của các tổ chức, cá nhân và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

c) Thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương theo quy định của pháp luật.

d) Kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, trang bị các thiết bị bảo hộ, điều kiện làm việc cho cán bộ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và kiểm soát bức xạ. Hướng dẫn các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh.

đ) Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12 hàng năm.

2. Sở Y tế:

a) Tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế có hoạt động bức xạ thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn bức xạ; hướng dẫn xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và kiện toàn nguồn nhân lực, bảo đảm thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn bức xạ.

b) Cấp giấy phép hành nghề y, dược đối với những cơ sở y tế có sử dụng nguồn bức xạ sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện an toàn bức xạ của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

3. Cục Hải quan:

Chỉ làm thủ tục thông quan cho nguồn bức xạ, hàng hoá chứa chất phóng xạ khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ biết bằng văn bản để theo dõi và hướng dẫn khai báo, đăng ký và xin giấy phép hoạt động. Trong trường hợp không đủ điều kiện thông quan thì báo cho Sở Khoa học và Công nghệ biết để phối hợp xử lý.

4. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức:

a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ.

b) Điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, kinh doanh và sử dụng nguồn bức xạ trái phép.

5. Các cơ sở có hoạt động bức xạ:

a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kiểm soát bức xạ, đảm bảo an toàn bức xạ; thực hiện các thủ tục khai báo, đăng ký cấp phép tiến hành công việc bức xạ; kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ theo quy định của pháp luật.

b) Sử dụng cán bộ quản lý hoạt động bức xạ và cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn theo quy định.

c) Tổ chức kiểm xạ, bảo đảm liều chiếu xạ không vượt quá liều giới hạn.

d) Phải có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố bức xạ xảy ra; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

đ) Kiểm tra, rà soát quy trình kỹ thuật sử dụng nguồn phóng xạ.

e) Phải có biện pháp bảo vệ môi trường; bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhân viên bức xạ; bảo vệ nguồn bức xạ, phóng xạ, kiểm soát chất thải phóng xạ.

f) Hàng năm báo cáo kết quả về việc thực hiện công tác an toàn bức xạ của cơ sở đến Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động bức xạ khi vận chuyển chất phóng xạ dạng rắn, lỏng, khí trên các phương tiện giao thông phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về vấn đề này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ KHCN (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân);
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các đơn vị có liên quan;
- Website Cà Mau;
- Cơ quan báo, đài;
- LĐVP (đ/c Hùng);
- VXT;
- Lưu: VT, Mi01/02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2011
Ngày hiệu lực28/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-UBND quản lý nhà nước kiểm soát đảm bảo an toàn bức xạ Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2011/CT-UBND quản lý nhà nước kiểm soát đảm bảo an toàn bức xạ Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành18/02/2011
        Ngày hiệu lực28/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-UBND quản lý nhà nước kiểm soát đảm bảo an toàn bức xạ Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-UBND quản lý nhà nước kiểm soát đảm bảo an toàn bức xạ Cà Mau

              • 18/02/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực