Chỉ thị 01/2011/CT-UBND

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG VÀ CÂY PHÂN TÁN NĂM 2011

Thực hiện Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011. Do hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết mùa khô năm nay diễn biến phức tạp. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Tăng cường hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo tinh thần Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ">94/2001/TT-BNN-TCCB ngày 21 tháng 9 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo tinh thần Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chống các hành vi mua bán trái phép gỗ và động vật hoang dã trên địa bàn huyện; tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, của đơn vị và hộ nhận khoán bảo vệ rừng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh chống các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, giữ vững diện tích Rừng phòng hộ của huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiện toàn bộ máy, hoạt động của Ban Chỉ huy thống nhất (do đồng chí Chủ tịch phụ trách); Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống cháy xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng, quán triệt tinh thần “lấy phòng là chính” và phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra cháy, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và tài nguyên rừng trên địa bàn mình quản lý.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, vận động sâu rộng trong nhân dân việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống cháy, nổ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng tại chỗ; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở mọi cá nhân, tổ chức hoạt động trong vùng có rừng thực hiện các chế độ, quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; củng cố phương án phòng cháy, chữa cháy rừng để triển khai thực hiện trên toàn địa bàn rừng phòng hộ;

Tổ chức lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ, tuần tra thường xuyên những khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng; Duy tu bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy đảm bảo sử dụng tốt khi có cháy xảy ra.

6. Trung tâm Văn hóa, Đài truyền thanh huyện, Tờ tin Cần Giờ thường xuyên thông tin tuyên truyền Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn và tờ tin của huyện.

7. Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy huyện tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, gắn công tác phòng, chống cháy, nổ với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, lập kế hoạch tổ chức phối hợp tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu; hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho các lực lượng tại chỗ.

Giao Phòng Quản lý đô thị rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy huyện Cần Giờ nhằm đảm bảo lực lượng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xét cấp, bảo đảm kinh phí cho nhu cầu thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với diện tích rừng phòng hộ của huyện theo đúng quy định. Giao Ban Quản lý Rừng phòng hộ lập dự toán kinh phí cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong rừng phòng hộ thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong tháng 3/2011.

9. Chế độ trực, báo cáo và thông tin báo cháy:

Các cơ quan chuyên trách phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, các đơn vị nhận khoán, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ trong ngày suốt các tháng mùa khô; thực hiện chế độ báo cáo và báo cháy, cụ thể:

- Hàng ngày (từ 15 giờ đến 16 giờ) đơn vị nhận khoán bảo vệ rừng báo cáo nhanh tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng về Văn phòng Ban Quản lý Rừng phòng hộ qua số điện thoại 08. 3.8894000 để kịp thời tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện và thành phố.

- Trong trường hợp xảy ra cháy rừng hoặc cháy thảm thực vật trên địa bàn quản lý, đơn vị chủ rừng phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo số điện thoại dưới đây:

Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp:                                   114

Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Cần Giờ:                             3.8743288

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ:                                                  3.8894000

Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ:                                                             3.8740208

Hạt Kiểm lâm Cần Giờ:  3.8740293

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thơm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2011
Ngày hiệu lực 25/02/2011
Ngày công báo 15/03/2011
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Văn Thơm
Ngày ban hành 18/02/2011
Ngày hiệu lực 25/02/2011
Ngày công báo 15/03/2011
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

 • 18/02/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/02/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực