Chỉ thị 01/2011/CT-UBND

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản đã được thay thế bởi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả được nâng lên; trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian qua một số quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản còn thiếu tính thống nhất, đồng bộ nên công tác bán đấu giá tài sản còn nhiều vướng mắc, bất cập; việc tổ chức thực hiện gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.

Để thực hiện nghiêm túc, thống nhất các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tổ chức quán triệt, đầy đủ các trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 17/2010/NĐ-CP; Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP trong các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhân dân nắm vững và thực hiện tốt các nội dung của quy định này.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP cụ thể:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP; đồng thời xây dựng Đề án về lộ trình chuyển đổi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình doanh nghiệp và Đề án quy hoạch mạng lưới các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá trong toàn tỉnh cho phù hợp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản (bao gồm các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, chi nhánh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hội đồng bán đấu giá tài sản trong phạm vi toàn tỉnh), nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để thay thế các quy chế bán đấu giá hiện hành của tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp về chuyển giao, bảo quản và tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất, tang vật phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản đang có hiệu lực thi hành tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới thay thế cho phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan và thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức làm công tác bán đấu giá tài sản, tăng cường công tác quản lý nội bộ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thu ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cử Đấu giá viên giúp Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP

- Cập nhật và lập danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh để công bố trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Tư pháp để các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận kết quả bán đấu giá quyền sử đất; cắm mốc giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo, kiểm tra các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục hiện hành; nghiêm cấm việc ký hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa có quy hoạch được phê duyệt, chưa có quyết định thu hồi đất và chưa hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thì giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tổ chức thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP

Trường hợp đặc biệt, UBND tỉnh thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá.

Nghiêm cấm việc thông đồng để hạ giá tài sản hoặc tổ chức bán đấu giá sai quy định.

4. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và thực hiện việc chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá và bán đấu giá là tài sản nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tiến hành rà soát lại các loại tài sản nhà nước (việc chuyển giao tài sản nhà nước, tài sản thanh lý, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) để quyết định việc xử lý phù hợp với quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quy Nhơn, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc chuyển giao tài sản bán đấu giá theo quy định về quản lý tài sản nhà nước.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố (gọi chung là Cơ quan Thi hành án) khi cưỡng chế kê biên tài sản và ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bán đấu giá tài sản để thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải đảm bảo được yêu cầu giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản sau khi đã hoàn tất các thủ tục đấu giá theo quy định. Các trường hợp kéo dài, trì hoãn việc giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản thì Cơ quan Thi hành án phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quy Nhơn chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo việc bán đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Khi thực hiện bán đấu giá tài sản phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá. Đấu giá viên có trách nhiệm trực tiếp điều hành cuộc bán đấu giá, lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và chuyển cho Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện ký hợp đồng với người mua được tài sản bán đấu giá.

8. Đối với các Hội đồng bán đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 01/7/2010 đã tiếp nhận việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số lô đất cụ thể và đã tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, có phương án bán đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2010 thì tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá lô đất đó theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Bình Định có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và Chỉ thị này đến các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

10. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP; Thông tư 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP và Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/02/2011
Ngày hiệu lực 06/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/09/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 24/02/2011
Ngày hiệu lực 06/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/09/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường chỉ đạo quản lý công tác bán đấu giá tài sản