Chỉ thị 01/2012/CT-UBND

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Quận 9 năm 2012 do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2012/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Quận 9, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUẬN 9 NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) được dự báo là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới và lạm phát tiếp tục tác động đến đời sống xã hội của nước ta nói chung và quá trình phát triển của Quận nói riêng.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2012; Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012.

Căn cứ Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2012.

Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2012, Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012 và các chương trình, kế hoạch có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2012; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND 13 phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành ngay để tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành và sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; các biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

3. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của thị trường trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước… Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế. Phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; tiếp tục duy trì, mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định giá cả trên địa bàn Quận.

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình trọng tâm, dự án trọng điểm, các công trình chuyển tiếp, các công trình quốc phòng an ninh, phòng, chống thiên tai, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn và nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ thực hiện dự án, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

5. Tập trung rà soát khắc phục ngay các điểm đen về giao thông tạo bước đột phá về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm 2012 – Năm An toàn giao thông” trên địa bàn Quận.

6. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cấp học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng Trung tâm Y tế dự phòng và Trạm y tế 13 phường để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường giáo dục ý thức vệ sinh trong cộng đồng, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, người nghèo. Tăng cường công tác giải quyết và giới thiệu việc làm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn Quận.

8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010 - 2015; tập trung thực hiện có hiệu quả giai đoạn III của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Quận. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là phải chú ý thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư,... Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

9. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2012 ở cả 2 cấp với chất lượng ngày càng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng nhân dân. Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong hệ thống cơ quan công quyền, bảo vệ pháp luật; giải quyết kịp thời và đúng pháp luật về các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Về tổ chức thực hiện:

10.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân Quận. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thường trực UBND Quận. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các hoạt động của hệ thống chính trị Quận đồng bộ, hiệu quả.

10.2. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

10.3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường phát huy tính sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của Quận.

Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực cùng Thành phố hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2012
Ngày hiệu lực10/02/2012
Ngày công báo01/03/2012
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2012/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2012/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Việt
        Ngày ban hành03/02/2012
        Ngày hiệu lực10/02/2012
        Ngày công báo01/03/2012
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2012/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2012/CT-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an

           • 03/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực